विविध योजनांचे लाभार्थी

क्रीडांगण विकास अनुदान-(आदिवासी उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2012-13

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानीत रक्कम
1ग्रामपंचायत गोळाखाल ता. कळवण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 1,95,000/-
2ग्रामपंचायत पिंपळे ता. कळवण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 1,95,000/-
3श्रीराम विद्यालय, कनाशी, ता. कळवण, जि. नाशिकभांडारगृह बांधणेरु. 1,95,000/-
4माध्यमिक विद्यालय अभोणा, ता. कळवण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1,95,000/-
5ग्रामपंचायत लिंगामा ता. कळवण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 1,95,000/-
6ग्रामपंचायत रोकडपाडा ता. सुरगाणा, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 1,75,000/-
7ग्रामपंचायत रोकडपाडा (भितघर) ता. सुरगाणा, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 1,75,000/-
8डी. पी. विद्यालय, बोरगाव ता. सुरगाणा, जि. नाशिकपिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण करणेरु. 1,95,000/-
9ग्रामपंचायत आंबे, ता. पेठ, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1,95,000/-
10ग्रामपंचायत आंबे (उखळेमाळ), ता. पेठ, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1,95,000/-
11ग्रामपंचायत करंजखेड, ता. पेठ, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2,00,000/-
12ग्रामपंचायत करंजखेड (डिक्सळ), ता. पेठ, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1,95,000/- (हफ्ता)
13ग्रामपंचायत म्हसगण, ता. पेठ, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1,95,000/-
14ग्रामपंचायत करंजखेड (तोरणमाळ), ता. पेठ, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1,95,000/-
15ग्रामपंचायत राणविहीर, ता. पेठ, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1,90,000/-
16ग्रामपंचायत रायांबे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1,95,000/-
17ग्रामपंचायत अधरवड, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1,90,000/-
18ग्रामपंचायत मायदरा, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1,95,000/-
19ग्रामपंचायत वनारवाडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1,95,000/-
20ग्रामपंचायत जालखेड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकभांडारगृह बांधणेरु. 1,95,000/-
21ग्रामपंचायत अहिवंतवाडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1,95,000/-
22ग्रामपंचायत अहिवंतवाडी (मांदाणे), ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 1,95,000/-
23ग्रामपंचायत हितंवाडी (चामदरी), ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2,00,000/-
24ग्रामपंचायत प्रिंपीअंचला, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 1,95,000/-
25ग्रामपंचायत कोल्हेर, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 1,95,000/-
26ग्रामपंचायत आक्राळे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 1,95,000/-
27कर्मवीर रामरावजी पुंजाजी आहेर, माध्यमिक विद्यालय, सुभाषनगर, ता. देवळा, जि. नाशिकभांडारगृह बांधणेरु. 1,95,000/-
28श्री. सप्तशृंगी आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज, डांगसौंदाना, ता. सटाणा, जि. नाशिकभांडारगृह बांधणे रु. 1,95,000/-
29ग्रामपंचायत डांगसौंदाने, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 1,95,000/-
30ग्रामपंचायत धुमोडी, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1,95,000/-

क्रीडांगण विकास अनुदान -(सर्वसाधारण योजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2012-13

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानीत रक्कम
1निफाड इंग्लिश स्कूल, ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 26,000/- द्वितीय हप्ता
2ग्रामपंचायत साकुर, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
3ग्रामपंचायत मुंगसरे, ता. जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
4नाशिक भारत स्काऊट अँड गाईड, ता. जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
5जिल्हा परिषद शाळा (कालिकानगर), ता. लाखलगाव, जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
6माध्यमिक विद्यालये पळसे, ता. जि. नाशिकभांडारगृह बांधणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
7शायनिंग स्टार अकॅडमी, ता. जि. नाशिकबास्केटबॉलचे मैदान तयार करणेरु. 26,000/- द्वितीय व अंतिम हप्ता
8ग्रामपंचायत (गंगापाडळी) लाखलगाव, ता. जि. नाशिकप्रसाधनगृह बांधणेरु. 1,99,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
9ग्रामपंचायत विंचुरगवळी, ता. जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
10ग्रामपंचायत कोटमगांव, ता. जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
11ग्रामपंचायत सामनगाव, ता. जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
12ग्रामपंचायत धोंडेगाव, ता. जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
13ग्रामपंचायत सारूळ, ता. जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
14श्री. पंचवटी एज्युकेशन सोसायटी, ता. जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 50,000/- द्वितीय व अंतिम हप्ता
15जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक 2 सैय्यद पिंप्री, ता. जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
16जिल्हा परिषद शाळा कोटयाची वाडी सैय्यद पिंप्री, ता. जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
17जिल्हा परिषद शाळा रानमळा क्रमांक 2 सैय्यद पिंप्री, ता. जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
18जिल्हा परिषद शाळा रानमळा वस्ती सैय्यद पिंप्री, ता. जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
19जिल्हा परिषद शाळा किसाननगर सैय्यद पिंप्री, ता. जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
20जिल्हा परिषद शाळा कालवी, ता. जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
21ग्रामपंचायत सुतार खेडे, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
22ग्रामपंचायत पन्हाळे, ता. चांदवड, जि. नाशिक200 मी. धावनमार्ग तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
23ग्रामपंचायत कळमदरे, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
24ग्रामपंचायत रायपूर, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 50,000/- द्वितीय व अंतिम हप्ता
25संत ज्ञानेश्वर विद्यालय वाहेगावसाल, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1,95,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
26जनता विद्यालय काळखोडे, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 95,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
27ग्रामपंचायत मावडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
28नगरपरिषद सिन्नर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
29एस. जी. पब्लिक स्कूल सिन्नर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 21,000/- द्वितीय व अंतिम हप्ता
30ग्रामपंचायत भरतपूर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
31ग्रामपंचायत पाटोदे खुर्द, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
32ग्रामपंचायत माळेगांव, ता. सिन्नर, जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
33ग्रामपंचायत मनेगांव, ता. सिन्नर, जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
34ग्रामपंचायत धोंडवीरनगर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
35ग्रामपंचायत दातली, ता. सिन्नर, जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
36ग्रामपंचायत मलढोण, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
37ग्रामपंचायत सोनारी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 1,95,000 प्रथम व अंतिम हप्ता
38प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, चिंचोली, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 1,95,000 प्रथम व अंतिम हप्ता
39ग्रामपंचायत पांढुर्ली, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
40ग्रामपंचायत कुंदेवाडी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
41ग्रामपंचायत धोंडबार, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
42ग्रामपंचायत घोटेवाडी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
43स्वामी विवेकानंद संस्था, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1,94,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
44ग्रामपंचायत राजमाणे, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
45ग्रामपंचायत गाळणे, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 1.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
46ग्रामपंचायत चोंदी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
47ग्रामपंचायत निळगव्हाण, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
48मालेगांव हायस्कूल, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 50,000 लक्ष द्वितीय व अंतिम हप्ता
49माध्यमिक विद्यालय बाभूळगाव, ता. येवला, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 1,94,000 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
50ग्रामपंचायत करंजाळी, ता. बागलाण, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
51ग्रामपंचायत कोढांर, ता. नांदगांव, जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणेरु. 1,45,000/ लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
52मनमाड शहर पोलीस मनमाड, ता. नांदगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता

क्रीडांगण विकास अनुदान -(सर्वसाधारण योजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2013-14

अ.क्र.अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानीत रक्कम
1ग्रामपंचायत आहेरगांव, ता.निफाड, जि.नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
2ग्रामपंचायत उर्धुळ, ता. चांदवड, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
3ग्रामपंचायत मांडवड, ता. नांदगाव, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
4ग्रामपंचायत तळेगांव (वणी), ता. दिंडोरी, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
5ग्रामपंचायत कुंभारी, ता. निफाड, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
6ग्रामपंचायत वडझिरे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
7ग्रामपंचायत हिसवळ बु ाा, ता. नांदगाव, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
8ग्रामपंचायत निंबाळे, ता. चांदवड, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
9ग्रामपंचायत बेलगांवढगा, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
10म. वि. प्र. समाजाचे डॉ. वसतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालय, आंडगाव, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
11प्राचार्य, कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय सायखेडा, ता. निफाड, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
12म. वि. प्र. समाजाचे राजर्षी शाहु महाराज तंत्रनिकेतन, नाशिक उदोजी मराठा बोर्डींग कॅम्पस, गंगापूर रोड, नाशिक, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
13प्राचार्य, कला व वाणिज्य महाविद्यालय त्र्यंबकेश्वर, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
14गो. ए. सो. चे, कला, विज्ञान व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय, नाशिकरोड.नवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
15प्राचार्य, कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय ओझर (मिग), ता.निफाड, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
16प्राचार्य, एच,पी.टी. कला आणि आर.वाय.के. विज्ञान, महाविद्यालय कॉलेज रोड, नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
17मुख्याध्यापक, श्री. जयरामभाई हायस्कल, नाशिकरोड.नवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
18प्राचार्य, क.का.वाघ कला, वाणिज्य, विज्ञान व संगणक विज्ञान महाविद्यालय, चांदोरी, ता. निफाड, जि. नाशिक. नवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
19ग्रामपंचायत चाटोरी, ता.निफाड, जि.नाशिकनवीन व्यायाम शाळा बांधकामरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
20प्राचार्य, कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मनमाड, ता. नांदगाव, जि. नाशिकनवीन व्यायाम शाळा साहीत्यरु. 2.00 लक्ष (प्रथम व अंतिम हप्ता)
21ग्रामपंचायत अजंदे, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
22ग्रामपंचायत खायदे, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
23ग्रामपंचायत निमगुले, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
24श्री. गजानन सेवाभावी संस्था सायने बुद्रक, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 0.95 लक्ष प्रथम हप्ता
25दौलती सामाजिक व शैक्षणिक संस्था सोयगांव, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1.95 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
26ग्रामपंचायत साकुर, ता. मालेगांव, जि. नाशिकविविध खेळांचे क्रीडांगणे तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
27ग्रामपंचायत सायने, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
28ग्रामपंचायत मानके, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
29ग्रामपंचायत जेऊर, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
30ग्रामपंचायत मळगाव, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
31ग्रामपंचायत साधवाळ, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
32ग्रामपंचायत निमगांव, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 1.99 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
33ग्रामपंचायत मेहुणे, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
34ग्रामपंचायत वडाळीभोई, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
35ग्रामपंचायत निमगव्हाण, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
36ग्रामपंचायत निंबाळे, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
37ग्रामपंचायत वाहेगांव साळ, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
38ग्रामपंचायत साळसाणे, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
39ग्रामपंचायत रेडगाव, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
40ग्रामपंचायत कुंदलगाव, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
41ग्रामपंचायत शिंगवे, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
42ग्रामपंचायत विटावे, ता. चांदवड, जि. नाशिकविविध खेळांचे क्रीडांगणे तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
43ग्रामपंचायत काज़ीसांगवी, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
44ग्रामपंचायत देवरगाव, ता. चांदवड, जि. नाशिकविविध खेळांचे क्रीडांगणे तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
45संत ज्ञानेश्वर विद्यालय, वाहेगावसाल, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 1,95,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
46ग्रामपंचायत जऊळके, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
47ग्रामपंचायत मावडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकविविध खेळांचे क्रीडांगणे तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
48जिल्हा परिषद शाळा मावडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकविविध खेळांचे क्रीडांगणे तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
49ग्रामपंचायत तळेगाव वणी (औताळे), ता. दिंडोरी, जि. नाशिकविविध खेळांचे क्रीडांगणे तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
50ग्रामपंचायत चौसाळे (मोरविहीर), ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
51ग्रामपंचायत तिसगांव, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
52ग्रामपंचायत तळेगाव वणी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकविविध खेळांचे क्रीडांगणे तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
53शासकीय आश्रमशाळा बोपेगांव, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
54ग्रामपंचायत वलखेड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
55कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय, लासलगाव, ता. निफाड, जि. नाशिक400 मी. धावनपथ तयार करणे रु. 1.95 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
56ग्रामपंचायत निमगांव, ता. निफाड, जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
57ग्रामपंचायत हनुमान नगर, ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगणावर प्रसाधनगृह बांधणेरु. 1,95,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
58ग्रामपंचायत सुभाषनगर, ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
59ग्रामपंचायत श्रीरामनगर (कोळवाडे), ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
60ग्रामपंचायत कुंदेवाडी, ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
61रविंद्र विद्यालय, ता. जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 1.95 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
62ज्ञानवर्धिनी शिक्षण प्रसारक मंडळ, ता. जि. नाशिकबास्केटबॉलचे मैदान तयार करणेरु. 1.95 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
63ग्रामपंचायत शिलापूर, ता. जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 1,95,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
64महाराष्ट्र फाऊंडेशन फॉर एज्युकेशनल रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, ता. जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1.95 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
65ग्रामपंचायत बेळगांव ढगा, ता. जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
66ग्रामपंचायत वाडगाव, ता. जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
67तालुका क्रीडा संकुल समिती, ता. जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 7.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
68माध्यमिक विद्यालय कासारी, ता. नांदगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 1.95 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
69जिल्हा परिषद शाळा सोयगांव, ता. नांदगांव, जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणेरु. 1,99,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
70ग्रामपंचायत वडजिरे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
71शासकीय आश्रमशाळा धोंडबार, ता. सिन्नर, जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
72गोपाळ शिक्षण प्रसारक मंडळ, पिंपळे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1.03 लक्ष प्रथम हप्ता
73ओमशांती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था नगरसुल, ता. येवला, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1.46 लक्ष प्रथम हप्ता
74ग्रामपंचायत देसराने, ता. कळवण, जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणेरु. 1.98 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
75ग्रामपंचायत हिंगवे, ता. कळवण, जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
76ग्रामपंचायत कळमथे, ता. कळवण, जि. नाशिकविविध खेळांचे मैदान तयार करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
77ग्रामपंचायत चिराई, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
78ग्रामपंचायत टेंभे, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
79ग्रामपंचायत बोढरी, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
80ग्रामपंचायत आव्हाटी, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
81ग्रामपंचायत लाडूद, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
82ग्रामपंचायत मुळाणे, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
83ग्रामपंचायत रामतिर, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
84ग्रामपंचायत इजमाने, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
85ग्रामपंचायत वायगाव, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
86ग्रामपंचायत मोरेनगर, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
87ग्रामपंचायत निताणे, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
88ग्रामपंचायत तळवाडे भामेर, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
89ग्रामपंचायत सुभाषनगर, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
90ग्रामपंचायत कातरवेल, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
91ग्रामपंचायत पठावे दिगर, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
92ग्रामपंचायत जुने निरपुर, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
93ग्रामपंचायत नवे निरपुर, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
94ग्रामपंचायत दसवेल, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
95ग्रामपंचायत किकवारी बुद्रक, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
96ग्रामपंचायत नवे मुल्हेर, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता

क्रीडांगण विकास अनुदान-(आदिवासी उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2013-14

अ.क्र.अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतुमंजुर अनुदान
1शासकीय आश्रमशाळा खरपडी, ता. पेठ, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
2शासकीय आश्रमशाळा इनामबारी, ता. पेठ, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
3शासकीय आश्रमशाळा भुवन, ता. पेठ, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
4शासकीय आश्रमशाळा आंबे, ता. पेठ, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
5शासकीय आश्रमशाळा म्हसगण, ता. पेठ, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
6शासकीय आश्रमशाळा चोळमुख, ता. पेठ, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
7शासकीय आश्रमशाळा बोरवठ, ता. पेठ, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
8शासकीय आश्रमशाळा कोहोर, ता. पेठ, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
9शासकीय आश्रमशाळा आसरबारी, ता. पेठ, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
10शासकीय आश्रमशाळा बाडगी, ता. पेठ, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
11शासकीय आश्रमशाळा काळुस्ते, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
12आश्रमशाळा टिटवे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
13शासकीय आश्रमशाळा देवसाणे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
14शासकीय आश्रमशाळा ठेपनपाडा, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
15शासकीय आश्रमशाळा नाळेगांव, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
16शासकीय आश्रमशाळा गांडोळे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
17शासकीय आश्रमशाळा, ननासी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
18ग्रामपंचायत निगडोळ, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
19ग्रामपंचायत मुळाणे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
20ग्रामपंचायत मुळाणे (संगमनेर), ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
21ग्रामपंचायत चौसाळे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
22ग्रामपंचायत ननाशी (रडतोंडी), ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
23ग्रामपंचायत देहरे (सावरपातळी), ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
24ग्रामपंचायत देहरे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
25ग्रामपंचायत करजांळी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
26शासकीय आश्रमशाळा, पिंपरखेड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
27शासकीय आश्रमशाळा, बोरीपाडा, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
28शासकीय आश्रमशाळा, तोरगंण ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
29शासकीय आश्रमशाळा, शिरसगांव ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
30शासकीय आश्रमशाळा, देवगाव, ता. त्र्यंबक, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
31शासकीय आश्रमशाळा रायते, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिकविविध खेळांची मैदाने तयार करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
32ग्रामपंचायत जामोटी ता. बागलाण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
33ग्रामपंचायत तुंगनदिगर, ता. बागलाण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
34ग्रामपंचायत गोळवाड ता. बागलाण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
35ग्रामपंचायत जाड ता. बागलाण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
36ग्रामपंचायत मुरगुरे ता. बागलाण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
37ग्रामपंचायत केळझर ता. बागलाण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
38ग्रामपंचायत बोरदैवत ता. बागलाण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
39ग्रामपंचायत हातरुंडी (मौ. तळपाडा), ता. सुरगाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
40ग्रामपंचायत काठीपाडा (मौ. गोपाळनगर) ता. सुरगाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु.2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता

क्रीडांगण विकास अनुदान-(जनजाती क्षेत्रा बाहेरील योजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2013-14

अ.क्र.अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतुमंजुर अनुदान
1ग्रामपंचायत, घोरवड, ता. सिन्नर जि.नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुपन करणेरु.7.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
2ग्रामपंचायत, ओधेवाडी, ता. सिन्नर जि.नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुपन करणेरु.7.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
3ग्रामपंचायत, पिंपळगांव डुकरा ता. इगतपुरी जि.नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपन करणेरु.6.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता

क्रीडांगण विकास अनुदान-(सर्वसाधारण योजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2014-15

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानीत रक्कम
1माध्यमिक विद्यालय पिंपरखेड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगणावर भांडारगृह बांधणेरु. 1.70 लक्ष
2ग्रामपंचायत जोपुळ, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
3ग्रामपंचायत दसवेल, ता. बागलाण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
4ग्रामपंचायत किकवारी बु, ता. बागलाण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
5ग्रामपंचायत मुल्हेर, ता. बागलाण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
6ग्रामपंचायत जुने निरपुर, ता. बागलाण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
7ग्रामपंचायत नवे निरपुर, ता. बागलाण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
8सदगुरु जनार्दन स्वामी बहुउद्देशीय संस्था वाईबोथी, ता. येवला, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3.00 लक्ष
9नमन एज्युकेशन सोसायटी, ता. येवला, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3.00 लक्ष
10आत्मा मलिक इंग्लिश मेडियम स्कूल पुरणगाव, ता. येवला, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 6.50 लक्ष
11श्री. खंडू मामा शेलार बहुउद्देशीय ग्रामविकास संस्था विखरणी, ता. येवला, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 6.50 लक्ष
12अंदरसुल शिक्षण प्रसारक मंडळ, ता. येवला, जि. नाशिकक्रीडांगणावर प्रसाधनगृह बांधणेरु. 5.00 लक्ष
13ग्रामपंचायत बोराळे, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
14ग्रामपंचायत निमोण, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
15ग्रामपंचायत काळखोडे, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
16प्रवरा माध्यमिक विद्यालय भोजापुर (सोनेवाडी), ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
17ग्रामपंचायत सोनारी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 7 .00 लक्ष
18श्री. भैरवनाथ हायस्कूल व एस. जी. ज्युनिअर कॉलेज शहा, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3.00 लक्ष
19ग्रामपंचायत डाबली, ता. मालेगांव, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 2.00 लक्ष
20ग्रामपंचायत खाकुर्डी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
21ग्रामपंचायत रोझे, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4.50 लक्ष
22ग्रामपंचायत कुकाणे, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4.50 लक्ष
23ग्रामपंचायत खडकी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4.50 लक्ष
24दौलती सामाजिक व शैक्षणिक संस्था सोयगांव, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 6.50 लक्ष
25निसारत एज्युकेशन सोसायटी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 1.60 लक्ष
26श्री. गजानन माउली सेवाभावी संस्था सायने बु., ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 6.00 लक्ष
27ग्रामपंचायत पाटणे, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 3.00 लक्ष
28ग्रामपंचायत अजंग, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 3.00 लक्ष
29ग्रामपंचायत तळवाडे, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 3.00 लक्ष
30ग्रामपंचायत वडनेर, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 3.00 लक्ष
31ग्रामपंचायत पिंपळगांव, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 3.00 लक्ष
32मातोश्री बहुउद्देशीय संस्था झाडी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3.00 लक्ष
33ग्रामपंचायत दाभाडी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 3.00 लक्ष
34ग्रामपंचायत डोंगराळे, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 3.00 लक्ष
35ग्रामपंचायत सौंदाणे, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 3.00 लक्ष
36ग्रामपंचायत चंदनपुरी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 3.00 लक्ष
37कला, विज्ञान आणि वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय, ओझरमिंग, ता. निफाड, जि. नाशिकबास्केटबॉल खेळाची मैदान तयार करणेरु. 6.50 लक्ष
38ग्रामपंचायत म्हाळसाकोरे, ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 7.00 लक्ष
39ग्रामपंचायत मौजे सुकेणे, ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 7.00 लक्ष
40ग्रामपंचायत शिंगवे, ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 7.00 लक्ष
41ग्रामपंचायत लालपाडी (चेहेडी), ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 7.00 लक्ष
42ग्रामपंचायत कोठुरे, ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 6.95 लक्ष
43ग्रामपंचायत चाटोरी, ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 7.00 लक्ष
44ग्रामपंचायत रेडगांव बु, ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 6.95 लक्ष
45ग्रामपंचायत भेंडाळी, ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 7.00 लक्ष
46ग्रामपंचायत पिंपळस (रामाचे), ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 7.00 लक्ष
47ग्रामपंचायत लोणवाडी, ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 7.00 लक्ष
48ग्रामपंचायत शिवडी, ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 7.00 लक्ष
49ग्रामपंचायत दावचवाडी, ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 7.00 लक्ष
50ग्रामपंचायत ओझरमिंग, ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 7.00 लक्ष
51ग्रामपंचायत साकोरे मिग, ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 7.00 लक्ष
52श्री. महादेव जैन विद्यालय लासलगाव, ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 6.30 लक्ष
53ग्रामपंचायत खेडे, ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 7.00 लक्ष
54ग्रामपंचायत विष्णुनगर, ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 7.00 लक्ष
55ग्रामपंचायत मरळगोई खुर्द, ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 7.00 लक्ष
56ग्रामपंचायत वेळापूर, ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 7.00 लक्ष
57द प्रोग्रेसिव एज्युकेशन सोसायटीचे के. एन. केला हायस्कूल, ता. जि. नाशिकविविध खेळांची साहित्य खरेदी करणेरु. 3.00 लक्ष
58स्व. दयारामजी प्रतिष्टान, ता. जि. नाशिकबास्केटबॉल खेळाची मैदान तयार करणेरु. 6.50 लक्ष
59महात्मा फुले शिक्षण संस्था द्वारका, ता. जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.50 लक्ष
60तालुका क्रीडा संकुल समिती, ता. जि. नाशिकक्रिकेटचे मैदान तयार करणेरु. 7.00 लक्ष
61जुम्मा मशीद चॅरिटेबल ट्रस्ट नाईक वाडीपुरा, ता. जि. नाशिकबास्केटबॉल खेळाची मैदान तयार करणेरु. 6.00 लक्ष
62मनमाड नगरपरिषद मनमाड, ता. नांदगांव जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 7.00 लक्ष
63श्री. माणिकचंद्र जगन्नाथ कासलीवाल एज्युकेशन ट्रस्ट, ता. नांदगांव जि. नाशिकक्रीडांगणावर प्रसाधनगृह बांधणेरु. 6.00 लक्ष
64श्री. छत्रपती मराठा हायस्कूल उमराना, ता. देवळा, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 6.00 लक्ष

क्रीडांगण विकास अनुदान-(आदिवासी उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2014-15

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानीत रक्कम
1ग्रामपंचायत हातरुंडी, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
2ग्रामपंचायत काठीपाडा (मोहपाडा), ता. सुरगाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
3ग्रामपंचायत काठीपाडा (बाफळून), ता. सुरगाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
4ग्रामपंचायत कोल्हेर, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
5ग्रामपंचायत दगडपिंप्री, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
6ग्रामपंचायत देहेरे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 7.00 लक्ष
7ग्रामपंचायत देहेरे (सावरपातळी), ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 7.00 लक्ष
8ग्रामपंचायत बाडगीचा पाडा, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
9ग्रामपंचायत शिवारपाडा, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 7.00 लक्ष
10माध्यमिक विद्यालय खोकरतळे, ता. पेठ, जि. नाशिक200 मी. धावनपथ तयार करणे रु. 2.00 लक्ष

क्रीडांगण विकास अनुदान-(इतर आदिवासी उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2014-15

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानीत रक्कम
1ग्रामपंचायत चंद्रपूर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 5.00 लक्ष
2ग्रामपंचायत घोटी, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 5.00 लक्ष

क्रीडांगण विकास अनुदान-(सर्वसाधारण योजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2015-16

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानीत रक्कम
1ग्रामपंचायत उमराळे खुर्द, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1.40 लक्ष
2ग्रामपंचायत वलखेड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 7.00 लक्ष
3ग्रामपंचायत अवनखेड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 7.00 लक्ष
4ग्रामपंचायत औदाणे, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 7.00 लक्ष
5रामगीर बाबा विद्यालय चौधाने, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणे रु. 7.00 लक्ष
6ग्रामपंचायत डोंगरगांव, ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणे रु. 7.00 लक्ष
7ग्रामपंचायत रुई, ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणे रु. 7.00 लक्ष
8ग्रामपंचायत वहेदारणा, ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणे रु. 7.00 लक्ष
9ग्रामपंचायत धारणगाव वीर, ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणे रु. 7.00 लक्ष
10ग्रामपंचायत सारोळे थडी, ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणे रु. 7.00 लक्ष
11आदर्श माध्यमिक विद्यालय कोटमगांव, ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगणावर प्रसाधनगृह बांधणेरु. 7.00 लक्ष
12ग्रामपंचायत पिंपळगांव नजिक, ता. निफाड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणे रु. 7.00 लक्ष
13सदगुरु जनार्दन स्वामी बहुउद्देशीय संस्था वाईबोथी, ता. येवला, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे रु. 7.00 लक्ष
14जगदंबा एज्युकेशन सोसायटी बाभुळगांव, ता. येवला, जि. नाशिकक्रीडांगणावर भांडारगृह बांधणेरु. 3.30 लक्ष
15ओम शांती बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, नगरसुल, ता. येवला, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 5.20 लक्ष
16संत ज्ञानेश्वर विद्यालय वाहेगांव साळ, ता. चांदवड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 7.00 लक्ष
17संत ज्ञानेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ वडाळी बुद्रुक, ता. नांदगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणावर प्रसाधनगृह बांधणेरु. 5.25 लक्ष
18प्राथमिक आश्रमशाळा ढेकु, ता. नांदगांव, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 7.00 लक्ष
19सिध्दकला शिक्षण प्रसारक मंडळ, ता. नांदगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणावर पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण करणे रु. 4.90 लक्ष
20माध्यमिक विद्यालय चिंचोली, ता. सिन्नर, जि. नाशिक क्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 7.00 लक्ष
21जोगेश्वरी प्राथमिक आश्रमशाळा पाटोळे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4.50 लक्ष
22श्री. भैरवनाथ हायस्कूल व एस. जी. ज्युनिअर कॉलेज शहा, ता. सिन्नर, जि. नाशिक क्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 0.75 लक्ष
23गणेश शिक्षण प्रसारक मंडळ उमराणे, ता. देवळा, जि. नाशिक क्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 3.70 लक्ष
24तालुका क्रीडा संकुल समिती नाशिक, ता. जि. नाशिक क्रीडांगणावर पाणी मारण्यासाठी सुविधा निर्माण करणे रु. 6.00 लक्ष
25मातोश्री बहुउद्देशीय संस्था झाडी, ता. मालेगांव, जि. नाशिक क्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.50 लक्ष

क्रीडांगण विकास अनुदान-(आदिवासी उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2015-16

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानीत रक्कम
1शासकीय माध्यमिक व उच्च आश्रमशाळा दळवट, ता. कळवण, जि. नाशिक प्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 4.95 लक्ष
2शासकीय प्राथमिक आश्रमशाळा देसगाव, ता. कळवण, जि. नाशिक क्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1.95 लक्ष
3शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा काठरे, ता. कळवण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 1.95 लक्ष
4शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा गणोरे, ता. कळवण, जि. नाशिक प्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 4.95 लक्ष
5शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा कनाशी, ता. कळवण, जि. नाशिक प्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 6.80 लक्ष
6शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा डोल्हारे, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 6.80 लक्ष
7आदर्श समता शिक्षण मंडळ अलंगुन, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 4.90 लक्ष
8ग्रामपंचायत हातरुंडी (मौजे चिकारपाडा), ता. सुरगाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
9ग्रामपंचायत काठीपाडा (मौजे जामुनपाडा), ता. सुरगाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2.00 लक्ष
10शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा दोधेश्वर मु. कोळीपाडा, ता. सटाणा, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 6.80 लक्ष
11शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा वाघंबा, ता. सटाणा, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 1.95 लक्ष
12शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा भिलवाड, ता. सटाणा, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 4.95 लक्ष
13ग्रामपंचायत देहेरे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 5.60 लक्ष
14ग्रामपंचायत देहेरे (सावरपातळी), ता. दिंडोरी, जि. नाशिक प्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 5.60 लक्ष
15जनता विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय ननाशी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक क्रीडांगणावर प्रसाधनगृह बांधणेरु. 3.60 लक्ष
16ग्रामपंचायत कृष्णगाव, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 5.60 लक्ष
17ग्रामपंचायत भनवड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 5.60 लक्ष
18शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा निगडोळ, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडा साहित्य खरेदी करणेरु. 2.00 लक्ष
19शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा खरपडी, ता. पेठ, जि. नाशिकक्रीडा साहित्य खरेदी करणेरु. 2.00 लक्ष
20शासकीय आश्रमशाळा आडगांव (भु), ता. पेठ, जि. नाशिक क्रीडा साहित्य खरेदी करणेरु. 2.00 लक्ष
21शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा चोळमुख, ता. पेठ, जि. नाशिक क्रीडा साहित्य खरेदी करणेरु. 2.00 लक्ष
22शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा कोहोर, ता. पेठ, जि. नाशिकक्रीडा साहित्य खरेदी करणेरु. 2.00 लक्ष
23शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा आंबे, ता. पेठ, जि. नाशिकक्रीडा साहित्य खरेदी करणेरु. 2.00 लक्ष
24शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा बाडगी, ता. पेठ, जि. नाशिक क्रीडा साहित्य खरेदी करणेरु. 2.00 लक्ष
25शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा इनामबारी, ता. पेठ, जि. नाशिक क्रीडा साहित्य खरेदी करणेरु. 2.00 लक्ष
26शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा बोरीपाडा, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक क्रीडा साहित्य खरेदी करणेरु. 2.00 लक्ष
27शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा देवडोंगरा, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक क्रीडा साहित्य खरेदी करणेरु. 2.00 लक्ष
28शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा देवगाव, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिकक्रीडा साहित्य खरेदी करणेरु. 2.00 लक्ष
29शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा काळुस्ते, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकक्रीडा साहित्य खरेदी करणेरु. 2.00 लक्ष

क्रीडांगण विकास अनुदान-(इतर आदिवासी उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2015-16

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानीत रक्कम
1ग्रामपंचायत धोंडबार, ता. सिन्नर, जि. नाशिक प्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 5.00 लक्ष
2ग्रामपंचायत निनावी, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 5.00 लक्ष
3ग्रामपंचायत दह्याणे, ता. चांदवड, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 5.00 लक्ष
4ग्रामपंचायत शिवडे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 5.00 लक्ष

क्रीडांगण विकास अनुदान-(सर्वसाधारण योजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2016-17

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानीत रक्कम
1ग्रामपंचायत पाटणे, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 4.00 लक्ष द्वितीय व अंतिम हप्ता
2ग्रामपंचायत अजंग, ता. मालेगांव, जि. नाशिक क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 4.00 लक्ष द्वितीय व अंतिम हप्ता
3ग्रामपंचायत तळवाडे, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 4.00 लक्ष द्वितीय व अंतिम हप्ता
4ग्रामपंचायत पिंपळगांव, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 4.00 लक्ष द्वितीय व अंतिम हप्ता
5ग्रामपंचायत दाभाडी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 4.00 लक्ष द्वितीय व अंतिम हप्ता
6ग्रामपंचायत डोंगराळे, ता. मालेगांव, जि. नाशिक क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 4.00 लक्ष द्वितीय व अंतिम हप्ता
7ग्रामपंचायत सौदाणे, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 4.00 लक्ष द्वितीय व अंतिम हप्ता
8ग्रामपंचायत चंदनपुरी, ता. मालेगांव, जि. नाशिक क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 4.00 लक्ष द्वितीय व अंतिम हप्ता
9तालुका क्रीडा संकुल समिती, ता. मालेगांव, जि. नाशिक क्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 7.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
10ग्रामपंचायत चिराई, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 4.00 लक्ष प्रथम हप्ता
11ग्रामपंचायत पिंपळकोठे, ता. सटाणा, जि. नाशिक क्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4.00 लक्ष प्रथम हप्ता
12ग्रामपंचायत वाकी खुर्द, ता. चांदवड, जि. नाशिक क्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2,60,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
13ग्रामपंचायत अजमीर सौदाणे, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4.00 लक्ष प्रथम हप्ता
14यशोदामाता माध्यमिक विद्यालय गौळाणे, ता. जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 4.00 लक्ष प्रथम हप्ता
15मालेगांव हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, ता. मालेगांव, जि. नाशिकबास्केटबॉलचे मैदान तयार करणेरु. 7,00,000/- प्रथम हप्ता
16पॅराडाईज हायस्कूल अन्सार कॉलनी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 7.00 लक्ष प्रथम हप्ता
17सौ कमलाबाई कासलीवाल माध्यमिक विद्यालय, ता. नांदगांव, जि. नाशिक क्रीडांगणावर पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण करणेरु. 4.00 लक्ष प्रथम हप्ता
18विभागीय क्रीडा संकुल समिती, ता. जि. नाशिक क्रीडांगणाभोवती ड्रेनेजची व्यवस्था करणेरु. 7.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
19ग्रामपंचायत मांजरे, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,55,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
20कै. बाबुलाल भामरे इ. मेडीयम स्कूल चिखलओहोळ, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,35,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
21डॉ. डि. एस. आहेर इ. मेडीयम स्कूल विठेवाडी, ता. देवळा, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 3,85,000/- प्रथम हप्ता
22विद्याविकास इंटरनॅशनल स्कूल भायगाव, ता. मालेगांव, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 7,00,000/- प्रथम हप्ता
23गोरक्षनाथ प्राथमिक विद्यामंदिर धोडंबे, ता. चांदवड, जि. नाशिक क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 6,90,000/- प्रथम हप्ता
24ग्रामपंचायत शिंदे, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4,10,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
25ग्रामपंचायत उर्धुळ, ता. चांदवड, जि. नाशिक क्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4,10,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
26संत ज्ञानेश्वर विद्यालय वाहेगांव साळ, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 6,90,000/- प्रथम हप्ता
27एकलव्य प्राथमिक आदिवासी आश्रमशाळा सारताळे, ता. नांदगांव, जि. नाशिक क्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,00,000/- प्रथम हप्ता
28ग्रामपंचायत हनुमाननगर, ता. निफाड, जि. नाशिक क्रीडांगनावर भांडारगृह बांधणेरु. 7,00,000/- प्रथम हप्ता
29आदर्श माध्यमिक विद्यालये कोटमगांव, ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगणाशेजारी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण करणेरु. 1,85,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
30ग्रामपंचायत उमराळे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 50,000/- द्वितीय व अंतिम हप्ता
31ओम शांती बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, नगरसुल, ता. येवला, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 1,80,000/- द्वितीय व अंतिम हप्ता
32जनता विद्यालय कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,71,000/- प्रथम हप्ता
33डॉ. नाईकवाडी प्रोग्रेसिव्ह इंग्लिश मेडीयम स्कूल जामगांव, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,50,000/- प्रथम हप्ता
34ग्रामपंचायत नांदुरटेक, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,74,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
35ग्रामपंचायत राजदेरवाडी, ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,75,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
36ग्रामपंचायत मरळगोई बु, ता. निफाड, जि. नाशिक क्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4,00,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
37ग्रामपंचायत पिंपळगांव केतकी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 6,90,000/- प्रथम हप्ता
38ग्रामपंचायत चिंचोली, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2,50,000/- प्रथम हप्ता
39नॅशनल उर्दु हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय लासलगाव, ता. निफाड, जि. नाशिक क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 6,75,000/- प्रथम हप्ता
40बाल संस्कार इंग्लिश मेडीयम स्कूल करजगव्हाण, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,50,000/- प्रथम हप्ता
41कै. राजाराम पाटील माध्यमिक विद्यालय ढोलबारे, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4,50,000/- प्रथम हप्ता
42श्री. गजानन माऊली सेवाभावी संस्था सायने बु, ता. मालेगांव, जि. नाशिकभांडारगृह बांधणेरु. 6,75,000/- प्रथम हप्ता
43ग्रामपंचायत धोडंबे (विजयनगर), ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 6,00,000/- प्रथम हप्ता
44ग्रामपंचायत धोडंबे (एकरूखे), ता. चांदवड, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 5,00,000/- प्रथम हप्ता
45ग्रामपंचायत ओझरखेड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक क्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,50,000/- प्रथम हप्ता
46माध्यमिक विद्यालय खडकमाळेगाव, ता. निफाड, जि. नाशिक क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 6,75,000/- प्रथम हप्ता
47श्री. संत शिरोमणी सावता महाराज सेवा मंडळ, ता. नांदगांव, जि. नाशिकक्रीडांगणावर प्रसाधनगृह बांधणेरु. 6,75,000/- प्रथम हप्ता
48ग्रामपंचायत मरळगोई बु (गोळेगांव), ता. निफाड, जि. नाशिक क्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,50,000/- प्रथम हप्ता
49एस. जी. पब्लिक स्कूल, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगणावर प्रसाधनगृह बांधणेरु. 3,70,000/- प्रथम हप्ता
50ग्रामपंचायत शिवाजी नगर (दा), ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,00,000/- प्रथम हप्ता
51सुमती नाशिक, ता. जि. नाशिकक्रीडांगणावर प्रसाधनगृह बांधणेरु. 6,75,000/- प्रथम हप्ता
52ज्यु इंग्लिश स्कूल पंचाळे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगणावर प्रसाधनगृह बांधणेरु. 3,70,000/- प्रथम हप्ता
53श्री. भैरवनाथ हायस्कूल व एस. जी. ज्युनिअर कॉलेज शहा, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगणावर प्रसाधनगृह बांधणेरु. 3,70,000/- प्रथम हप्ता
54साईनारायण गुरुकुल कनिष्ठ महाविद्यालय कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक क्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4,00,000/- प्रथम हप्ता
55जनता विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय डुबेरे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगणावर भांडारगृह बांधणेरु. 6,75,000/- प्रथम हप्ता
56गोपाळ विद्यालय पिंपळे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 6,75,000/- प्रथम हप्ता
57ग्रामपंचायत वडांगळी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकक्रीडांगणावर भांडारगृह बांधणेरु. 6,75,000/- प्रथम हप्ता
58फिनिक्स इंग्लिश मेडीयम स्कूल वाघेरे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,00,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
59ग्रामपंचायत केरसाणे, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,00,000/- प्रथम हप्ता
60यशवंत इंग्लिश मेडीयम स्कूल, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगणावर प्रसाधनगृह बांधणेरु. 6,00,000/- प्रथम हप्ता
61ग्रामपंचायत मुंगसे, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,00,000/- प्रथम हप्ता
62जयहिंद इंग्लिश मेडीयम स्कूल दाभाडी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4,00,000/- प्रथम हप्ता
63योगेश्वर विद्यालय दावचवाडी, ता. निफाड, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 6,75,000/- प्रथम हप्ता
64एस. के. डी. इंटरनॅशनल स्कूल भावडे, ता. देवळा, जि. नाशिक क्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,76,000/- प्रथम हप्ता
65ग्रुप ग्रामपंचायत बोढरी / बिलपुरी, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,00,000/- प्रथम हप्ता

क्रीडांगण विकास अनुदान-(आदिवासी उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2016-17

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानीत रक्कम
1जनता विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय करंजवण, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 7.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
2ग्रामपंचायत वाघाड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 6.95 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
3जनता विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय, ननाशी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक क्रीडांगणावर आसन व्यवस्था तयार करणेरु. 7.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
4कला व वाणिज्य महाविद्यालय, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 7.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
5जनता विद्यालय जालखेड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 7.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
6जिल्हा परिषद शाळा पिंपळगांव केतकी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 7,00,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
7जनता विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय, ननाशी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकक्रीडांगणावर प्रसाधनगृह बांधणेरु. 1,00,000/- द्वितीय व अंतिम हप्ता
8ग्रामपंचायत जोरण, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4.95 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
9ग्रामपंचायत भिलवाड, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
10ग्रामपंचायत वाठोडा, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
11ग्रामपंचायत अलियाबाद, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
12ग्रामपंचायत साळवण, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
13ग्रामपंचायत भिमखेत, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
14ग्रामपंचायत बुधांटे, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
15ग्रामपंचायत केळझर, ता. सटाणा, जि. नाशिक क्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
16शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा तताणी, बागलाण, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2,15,000 प्रथम व अंतिम हप्ता
17ग्रुप ग्रामपंचायत जाखोड, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,07,000 प्रथम हप्ता
18ग्रुप ग्रामपंचायत जाखोड (नरकोळ), ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,00,000 प्रथम हप्ता
19ग्रुप ग्रामपंचायत दसाणे, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 3,00,000 प्रथम हप्ता
20श्री. गाडगे महाराज माध्यमिक आश्रमशाळा बेरवळ, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 7.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
21अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळा पिंप्री (त्र्यंबक), ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिकक्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणेरु. 7.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
22अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळा पिंप्री (त्र्यंबक), ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 6,87,000 प्रथम हप्ता
23श्रीराम विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय कनाशी, ता. कळवण, जि. नाशिकप्रसाधनगृह बांधणेरु. 7.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
24ग्रामपंचायत पळसदर, ता. कळवण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4.80 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
25शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा मोहनदरी, ता. कळवण, क्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2,15,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
26शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा खडेंदिगर, ता. कळवण, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2,15,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
27शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा खिराड, ता. कळवण, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 6,87,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
28शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा गोपाळखडी, ता. कळवण, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 6,87,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
29शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा विसापुर, ता. कळवण, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 6,87,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
30शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा चणकापूर, ता. कळवण, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 6,87,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
31शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा नरुळ, ता. कळवण, जि. नाशिक प्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 6,87,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
32शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा रामेश्वर, ता. देवळा, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 6,87,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
33कर्मवीर रामरावजी पुंजाजी आहेर, माध्यमिक विद्यालय, सुभाषनगर, ता. देवळा, जि. नाशिकप्रसाधनगृह बांधणेरु. 6.95 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
34शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा सालभोये, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2,15,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
35शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा भोरमाळ, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 4,98,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
36शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा बुबळी, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 6,87,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
37शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा पांढरुण, ता. मालेगांव, जि. नाशिक प्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 6,87,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
38शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा गरबड, ता. मालेगांव, जि. नाशिकप्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 6,87,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता

क्रीडांगण विकास अनुदान-(इतर आदिवासी उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2016-17

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानीत रक्कम
1शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा पारेगांव, ता. चांदवड, जि. नाशिक प्रमाणित खेळांची क्रीडांगणे तयार करणेरु. 6,87,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
2ग्रामपंचायत विंचुरे, ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 4,00,000/- प्रथम हप्ता
3ग्रुप ग्रामपंचायत दह्याणे (जांबुटके), ता. सटाणा, जि. नाशिकक्रीडांगण समपातळीत करणेरु. 2,90,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
4जनता विद्यालय शिवडे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणेरु. 6,23,000/- प्रथम हप्ता

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2012-13 लाभार्थी संस्थांची यादी (आदिवासी उपयोजना)

अ. क्र. अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतुअनुदानीत रक्कम
1ग्रामपंचायत बारसिंगवे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
2ग्रामपंचायत मोगरे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
3ग्रामपंचायत अधरवड, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
4ग्रामपंचायत आंबेवाडी, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
5ग्रामपंचायत रायांबे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
6ग्रामपंचायत खडकेद, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
7ग्रामपंचायत देवळे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
8ग्रामपंचायत नांदगाव सदो, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
9ग्रामपंचायत टाकेद बुद्रुक, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
10ग्रामपंचायत धानोली, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
11ग्रामपंचायत खंबाळे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
12ग्रामपंचायत उभाडे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
13ग्रामपंचायत धारगाव, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
14ग्रामपंचायत मायदरा, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
15ग्रामपंचायत धुमोडी, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
16ग्रामपंचायत वाघेरा, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
17ग्रामपंचायत ब्राह्मणवाडे, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
18ग्रामपंचायत महादेवनगर, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
19ग्रामपंचायत चिंचवड, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
20ग्रामपंचायत जातेगाव बुद्रुक, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
21ग्रामपंचायत कोणे, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
22ग्रामपंचायत पिंप्रीआंचल, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
23ग्रामपंचायत कोल्हेरे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
24ग्रामपंचायत उमराळे-खुर्द, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
25जनता विद्यालय ननाशी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
26जनता विद्यालय जालखेड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
27ग्रामपंचायत चिंचखेड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
28ग्रामपंचायत आंबे, ता. पेठ, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
29ग्रामपंचायत आंबे (उखळेमाळ), ता. पेठ, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
30ग्रामपंचायत करंजखेड, ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
31ग्रामपंचायत करंजखेड (डिस्कळ), ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
32ग्रामपंचायत वाशी, ता. देवळा, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
33 ग्रामपंचायत विठेवाडी, ता. देवळा, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
34कै रामराजी पुंजाजी आहेर माध्यमिक विद्यालय, सुभाषनगर, ता. देवळा, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
35 ग्रामपंचायत देसराने, ता. कळवण, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
36श्रीराम विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय कनाशी, ता. कळवण, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
37सटाणा छत्रपती प्राथमिक आश्रमशाळा डाग सैंदाणे, ता. सटाणा, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
38सुरगाणा डी. पी. माध्यमिक विद्यालय बोरगांव, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2013-14 लाभार्थी संस्थांची यादी (आदिवासी उपयोजना)

अ. क्र. अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतुअनुदानीत रक्कम
1ग्रामपंचायत उभाडे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
2ग्रामपंचायत अडसरे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
3ग्रामपंचायत सोनोशी, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
4ग्रामपंचायत शेणवड, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
5ग्रामपंचायत ननाशी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
6 ग्रामपंचायत कोचरगाव, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
7व्ही. एन. नाईक शिक्षण प्रसारक संस्थचे आर्टस, कॉमर्स कॉलेज, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
8ग्रामपंचायत इंदोरे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
9ग्रामपंचायत करंजखेड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
10ग्रामपंचायत अंबापुर (माहोळांगी), ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
11 ग्रामपंचायत चौसाळे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
12 ग्रामपंचायत ननाशी (सावरपाडा), ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
13 ग्रामपंचायत वारे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
14 ग्रामपंचायत वाघाड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
15 ग्रामपंचायत तिल्होळी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
16 ग्रामपंचायत पोपळवाडे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
17ग्रामपंचायत चाचडगांव, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
18 ग्रामपंचायत भनवड (बोरवण), ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
19 ग्रामपंचायत भिलदर, ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
20 ग्रामपंचायत भिलवाड, ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
21ग्रामपंचायत केळझर, ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
22ग्रामपंचायत सोमज, ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
23ग्रामपंचायत मळगाव (ती), ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
24ग्रामपंचायत साकोडे, ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
25 ग्रामपंचायत भावनगर, ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
26 ग्रामपंचायत मळगाव खुर्द, ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
27ग्रामपंचायत कातरवेल्, ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
28ग्रामपंचायत मोरकुरे, ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
29ग्रामपंचायत कपालेश्वरे, ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
30 ग्रामपंचायत वाढोडा, ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
31ग्रामपंचायत तुंगन दिगर, ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
32ग्रामपंचायत साल्हेर, ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
33ग्रामपंचायत जाड, ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
34ग्रामपंचायत सापतपाली /चिरापाली, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
35ग्रामपंचायत तिरसगाव, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
36ग्रामपंचायत भूतमोखाड, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
37ग्रामपंचायत ठाणापाडा, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
38 ग्रामपंचायत शिरसगांव (नांदूरकीपाडा), ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
39 ग्रामपंचायत नाईकवाडी, ता. जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
40ग्रामपंचायत कळंबबारी, ता. पेठ, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
41 ग्रामपंचायत उबरपाडा, ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
42 ग्रामपंचायत माळेगाव, ता. पेठ, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
43 ग्रामपंचायत करंजाळी, ता. पेठ, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
44 ग्रामपंचायत बाडगी, ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
45 ग्रामपंचायत जळे, ता. पेठ, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
46ग्रामपंचायत सुरगाणे, ता. पेठ, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
47ग्रामपंचायत खोकरतळे, ता. पेठ, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
48 ग्रामपंचायत कोपर्ली खुर्द, ता. पेठ, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
49ग्रामपंचायत हरणगाव, ता. पेठ, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
50ग्रा.पं. गोळवाड, ता. सटाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2013-14 लाभार्थी संस्थांची यादी (ओटीएसपी उपयोजना)

अ. क्र. अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतुअनुदानीत रक्कम
1ग्रामपंचायत निवावी, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
2ग्रामपंचायत शेनवड, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
3ग्रामपंचायत गरुडेश्वर, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
4ग्रामपंचायत नांदगाव (बु.), ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
5ग्रामपंचायत घोटी (खु), ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
6ग्रामपंचायत भरवीर, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
7ग्रामपंचायत चंद्रपूर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
8ग्रामपंचायत बोरखिंड, ता. सिन्नर, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
9ग्रामपंचायत बोरवड, ता. सिन्नर, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
10ग्रामपंचायत शिवडे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2014-15 लाभार्थी संस्थांची यादी (आदिवासी उपयोजना)

अ. क्र. अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतुअनुदानीत रक्कम
1तालुका क्रीडा संकुल समिती, ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
2ग्रामपंचायत पिंपरी आंचला, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 7. 00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
3ग्रामपंचायत पिंपरी देहरे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 7. 00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
4ग्रामपंचायत मुलवड (सावरपाडा), ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
5ग्रामपंचायत पढावे, ता. बागलाण, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
6ग्रामपंचायत बुभाटे, ता. बागलाण, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
7ग्रामपंचायत जामोशी, ता. बागलाण, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
8ग्रामपंचायत माळीवाड, ता. बागलाण, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
9ग्रामपंचायत वाघबा, ता. बागलाण, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
10ग्रामपंचायत भिमखेत, ता. बागलाण, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2014-15 लाभार्थी संस्थांची यादी (ओटीएसपी उपयोजना)

अ. क्र. अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतुअनुदानीत रक्कम
1ग्रामपंचायत घोटी (खु), ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
2ग्रामपंचायत चंद्रपूर, ता.सिन्नर, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2015-16 लाभार्थी संस्थांची यादी (आदिवासी उपयोजना)

अ. क्र. अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतुअनुदानीत रक्कम
1ग्रामपंचायत पेठ, ता. पेठ, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
2ग्रामपंचायत माळेगाव (आसदनपाडा), ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
3ग्रामपंचायत फणसपाडा (पाटे), ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
4ग्रामपंचायत आड (बु.), ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
5ग्रामपंचायत करजांळी, ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
6ग्रामपंचायत शिंगदरी, ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
7ग्रामपंचायत कोहोर, ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
8ग्रामपंचायत भामगाव, ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
9ग्रामपंचायत कुलवंडी, ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
10एम. जे. एम. कॉलेज करजांळी, ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 7. 00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
11ग्रामपंचायत मुळाणे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता
12ग्रामपंचायत कोल्हेर, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता
13ग्रामपंचायत शिवारपाडा, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता
14ग्रामपंचायत पाडाणे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता
15ग्रामपंचायत देवपूर, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम हप्ता
16ग्रामपंचायत देहरे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता
17ग्रामपंचायत वणारे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 3.80 लक्ष प्रथम हप्ता
18ग्रामपंचायत आलियाबाद (भोरपाड), ता. बागलाण, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता
19ग्रामपंचायत दलतपूर, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम हप्ता
20ग्रामपंचायत वेळजे, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता
21ग्रामपंचायत वाघेरा, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता
22ग्रामपंचायत खरवळ (विरनगर), ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता
23ग्रामपंचायत गोलदरी, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता
24ग्रामपंचायत सुळा, ता. कळवण, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता
25ग्रामपंचायत मोहकूख अंतर्गद आंबुर्डी खुर्द, ता. कळवण, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2015-16 लाभार्थी संस्थांची यादी (ओटीएसपी उपयोजना)

अ. क्र. अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतुअनुदानीत रक्कम
1ग्रामपंचायत धोंडबार, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
2ग्रामपंचायत दऱहाणे, ता. चांदवड, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
3ग्रामपंचायत चिखलअंबे, ता. चांदवड, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
4ग्रामपंचायत जांबुटके, ता. चांदवड, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकाम करणेरु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2016-17 लाभार्थी संस्थांची यादी (आदिवासी उपयोजना)

अ. क्र. अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतुअनुदानीत रक्कम
1ग्रामपंचायत खेडभैरव, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम हप्ता
2ग्रामपंचायत आवळी दुमाला, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
3ग्रामपंचायत गोंदे दुमाला, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
4ग्रामीण शैक्षणिक कला क्रीडा व सामाजिक सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्था, ता. टाकेद, इगतपुरी व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
5ध्येय बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था नाशिक संचलित-गव्हाडे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
6ग्रामपंचायत धामणी, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
7ग्रामपंचायत खैरगांव, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
8ग्रामपंचायत बारसिंगे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 4. 00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
9श्री धनुष्यातीर्थ सामाजिक सांस्कृतिक मिग मंडळ, मानवेटे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
10ग्रामपंचायत बाडगीचा पाडा, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
11जय माता महिला शैक्षणिक सामाजिक संस्था नाशिक संचालित शिंदपाडा, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
12जीवनोन्नती बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था देवधर, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
13ग्रामपंचायत अहिवंतवाडी (जिरवाडे), ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
14ग्रामपंचायत फोफशी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
15ग्रामपंचायत करंजवन, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
16ग्रामपंचायत तिलोरी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
17ग्रामपंचायत ढकांबे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
18ग्रामपंचायत हस्ते दुमाला, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
19जनता विद्यालय, करंजवण. व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
20ग्रामपंचायत देहरे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
21ग्रामपंचायत निळवंडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
22जिल्हा परिषेद शाळा पिंपळगाव (केतकी), ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
23ग्रामपंचायत हस्ते दुमाला, खोरीपाडा, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
24ग्रामपंचायत नलवाडा पाडा, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 4.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
25ग्रामपंचायत वणारे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 4.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
26ग्रामपंचायत महाजे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 4.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
27ग्रामपंचायत अंबानेर (राजपाडा), ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 4.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
28ग्रामपंचायत भदर, ता. सुरगाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
29ग्रामपंचायत पालविहीर (भदर), ता. सुरगाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
30गीताई सामाजिक सेवा व शैक्षणिक संस्था भदर, ता. सुरगाणा, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
31डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मित्र मंडळ, सोमठाणा संचालित मांगोने, ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
32ग्रामपंचायत शिंदे, ता. पेठ, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
33ग्रामपंचायत खरशेत (सावरपाडा), ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
34गोदावरी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, मुरंबी, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
35ग्रामपंचायत तळवाडे, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
36कै. सुरेश महंत कोळपे शिक्षण प्रसारक मंडळ नाशिक संचालित वायभोळ, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
37सुमति ज्ञानपीठ अभियान, सातपूर नाशिक संचालित पिंपरी, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
38गाडगे महाराज मिशन आश्रमशाळा संचालित बेरवळ, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
39ग्रामपंचायत वाडिपिसोळ, ता. बागलाण, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
40ग्रामपंचायत पलसदार, ता. कळवण, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)
41ग्रामपंचायत पाळे, ता. कळवण, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 5.00 लक्ष (प्रथम हफ्ता)

व्यायामशाळा विकास अनुदान वर्ष-2016-17 (ओटीएसपी उपायोजना)

अ. क्र. अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतुअनुदानीत रक्कम
1 ग्रामपंचायत औढेवाडी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 3.00 लक्ष प्रथम हप्ता
2 ग्रामपंचायत बोरखिंड, ता. सिन्नर, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 3.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
3 ग्रामपंचायत घोरवड, ता. सिन्नर, जि. नाशिक
व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 3.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
4 ग्रामपंचायत चंद्रपूर, ता. सिन्नर, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
5 ग्रामपंचायत पारेगाव, ता. चांदवड, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 3.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
6 ग्रामपंचायत दुधखेड, ता. चांदवड, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 3.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता
7 ग्रामपंचायत दुधखेड (नवापूर), ता. चांदवड, जि. नाशिक व्यायामशाळा बांधकाम करणे रु. 3.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2012-13 लाभार्थी संस्थांची तालुकानिहाय यादी (सर्वसाधारण योजना)

प्राप्त तरतूद-१००.०० लक्ष      खर्च -१००.०० लक्ष

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानित रक्कम
1ग्रामपंचायत, औंदाणे ता. बागलाण जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
2ग्रामपंचायत, करंजाड ता. बागलाण जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
3ग्रामपंचायत, ठेंगोडा ता. बागलाण जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
4ग्रामपंचायत, औंदाणे (यशवंतनगर) ता. बागलाण जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
5 ग्रामपंचायत, देवरगाव ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
6ग्रामपंचायत, भयाळे ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
7ग्रामपंचायत, सोग्रस ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहीत्यरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
8ग्रामपंचायत, हिवरखेडे ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
9ग्रामपंचायत, शिरूर ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
10ग्रामपंचायत, शिरसाणे ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
11पुण्यश्लोक देवी अहिल्या ग्रामविकास प्राथमिक शाळा चांदवड, ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
12पुण्यश्लोक देवी अहिल्या ग्रामविकास माध्यमिक विद्या. कानमंडळे, ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
13ग्रामपंचायत, डोंगरगाव ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
14 जाणकाई केंद्रीय आश्रमशाळा दहिवाळ, ता. मालेगाव. जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
15ग्रामपंचायत, गाळणे ता. मालेगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
16ग्रामपंचायत, निंबायती ता. मालेगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
17ग्रामपंचायत, वडनेर ता. मालेगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 50,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
18ग्रामपंचायत, वळवाडे ता. मालेगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
19पुण्यश्लोक देवी अहिल्या ग्रामविकास माध्यमिक विद्या. एरंडगाव , ता. मालेगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
20 श्रीमंत सत्यजित सिहं राजे गायकवाड शैक्षणिक व सामाजिक संस्था वडेल, ता. मालेगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
21ग्रामपंचायत, कोटमगाव ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
22ग्रामपंचायत, ओणे ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
23ग्रुप ग्रामपंचायत, लालपाडी / चेहेडी खुर्द ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
24ग्रामपंचायत, शिवडी ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 50,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
25ग्रामपंचायत, धरणगांव वीर ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
26ग्रामपंचायत हनुमाननगर, ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
27ग्रामपंचायत, सारोळे थडी, ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
28ग्रामपंचायत, शिवरे, ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
29ग्रुप ग्रामपंचायत, दातली, ता. सिन्नर जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
30ग्रुप ग्रामपंचायत, दातली (केदारपुर) ता. सिन्नर जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
31ग्रुप ग्रामपंचायत, दातली (शहापुर) ता. सिन्नर जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
32ग्रामपंचायत, सोनारी (जयप्रकाशनगर) ता. सिन्नर जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
33ग्रामपंचायत, दापुर ता. सिन्नर जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
34ग्रामपंचायत, पाडळी ता. सिन्नर जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
35ग्रामपंचायत, सत्यगाव ता. येवला, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
36ग्रामपंचायत, पुरणगाव ता. येवला, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
37ग्रामपंचायत, देशमाने ता. येवला, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
38ग्रामपंचायत, जळगाव नेऊर ता. येवला, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
39मुख्याधिकारी, येवले नगर परिषद येवले ता. येवला, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
40ग्रामपंचायत, नाणेगाव ता. नाशिक, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
41 मध्यवर्ती हिंदू सैनिक शिक्षण मंडळ सं. भोसला मिलिटरी स्कूल, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
42ग्रामपंचायत, लाखलगाव (गंगापाडळी) ता. नाशिक, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
43ग्रामपंचायत, भरवीर बु. ता. इगतपुरी, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
44ग्रामपंचायत, साकुर ता. इगतपुरी, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
45ग्रामपंचायत, मल्हारवाडी ता. नांदगाव, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
46ग्रामपंचायत, गिरणानगर ता. नांदगाव, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
47ग्रामपंचायत, गंगाधरी ता. नांदगाव, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
48मुख्याधिकारी, मनमाड नगर परिषद ता. नांदगाव, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
49श्री. भागवत रूरल डेव्हलपमेंट अँड चॅरिटेबल संस्था, ता. नांदगाव, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
50ग्रामपंचायत, वलखेड ता. दिंडोरी, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
51ग्रामपंचायत, मातेरेवाडी ता. दिंडोरी, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,50,000/- (प्रथम हप्ता)

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2012-13 लाभार्थी संस्थांची तालुकानिहाय यादी (विघयो)

प्राप्त तरतूद-४०.०० लक्ष      खर्च -४०.०० लक्ष

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानित रक्कम
1ग्रामपंचायत, पिंगळवाडे ता. बागलाण जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
2ग्रामपंचायत, ठेंगाडा ता. बागलाण जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 1,00,000/- (प्रथम हप्ता)
3ग्रामपंचायत, करंजाड ता.बागलाण जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
4ग्रामपंचायत, विटावे ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
5 ग्रामपंचायत, सोनीसांगवी ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
6ग्रामपंचायत, रायपुर ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- प्रथम व अंतिम हप्ता
7ग्रामपंचायत, कातरवाडी ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहीत्यरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
8ग्रामपंचायत, वागदर्डी (रापली) ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
9ग्रामपंचायत, लेंडाने, ता. मालेगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
10ग्रामपंचायत, वऱ्हाणे, ता. मालेगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
11ग्रामपंचाय, पिंपळस रामाचे ता. निफाड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
12म. वि. प्रा. समाजाचे क. ग. दा. मोरे क. वि. वा. महा. ता. निफाड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
13दि. न्यु. एज्युकेशन इन्स्टिटयूट, नाशिक संचलित, निफाड इंग्लिश स्कुल व ज्यु. कॉलेज, ता. निफाड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
14ग्रामपंचायत, वडांगळी ता. सिन्नर जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 1,00,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
15म. वि. प्र. समाजाचे क. शा. बापु वावरे क. वि. वा. महा. उत्तमनगर, सिडको ता. जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
16ग्रामपंचायत, गौळाणे ता. जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
17कवी रवींद्रनाथ टागोर एज्युकेशन सोसा. मनमाड, ता. नांदगाव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
18मनमाड नगर परिषद, (बुधलवाडी) मनमाड , ता. नांदगांव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
19मनमाड नगर परिषद, (आंबेडकर चौक) मनमाड , ता. नांदगांव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
20 ग्रामपंचायत, कसबेवणी (आंबेडकर नगर) ता. दिंडोरी जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
21 ग्रामपंचायत, दिंडोरी (आंबेडकर नगर) ता. दिंडोरी जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 1,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता पैकी)

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2013-14 लाभार्थी संस्थांची तालुकानिहाय यादी (सर्वसाधारण योजना)

प्राप्त तरतूद-२००.०० लक्ष      खर्च -२००.०० लक्ष

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानित रक्कम
1ग्रामपंचायत, मोरेनगर ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
2ग्रामपंचायत, किकवारी खु. ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
3ग्रामपंचायत, ब्राम्ह्मणगाव ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
4ग्रामपंचायत, दऱ्हाणे ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
5 ग्रामपंचायत, आसखेडा ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
6ग्रामपंचायत, जुने निरपुर ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
7ग्रामपंचायत, अजमीर सौदाने ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
8ग्रामपंचायत, कऱ्हे ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
9ग्रामपंचायत, जोरन ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
10शिवनिर्मल शै. संस्था श्रीपुरवडे ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
11ग्रामपंचायत, धोडांबे ता. चांदवड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
12ग्रामपंचायत, धोडांबे (एकरूखे) ता. चांदवड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
13ग्रामपंचायत, धोडांबे (विजयनगर) ता. चांदवड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
14ग्रामपंचायत, भुत्याने ता. चांदवड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
15महात्मा फुले सांस्कृतिक कला क्रीडा संस्था वाहेगावसाळ नवीन व्यायामशाळा बांधकाम रु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
16ग्रामपंचायत, तळेगाव रोही ता. चांदवड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
17ग्रामपंचायत, काझी सांगावी ता. चांदवड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
18ग्रामपंचायत, पाथरशेंबे ता. चांदवड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
19 माउली कृपा सार्वजनिक वाचनालय अजंग ता. मालेगाव संचलित छत्रपती शिवाजी व्यायामशाळा, ता. मालेगाव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
20ग्रामपंचायत, निमगुले ता. मालेगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
21ग्रामपंचायत दाभाडी, ता.मालेगाव, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
22दौलती सामाजिक व शैक्षणिक संस्था सोयबांव, ता. मालेगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
23जनसेवा संस्था, कंधाणे ता. मालेगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
24संत ज्ञानेश्र्वर विद्या. वाळवाडे, ता. मालेगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
25 जानकाबाई आश्रम शाळा दहीवाळ, ता. मालेगाव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
26श्री गजानन माऊली सेवाभावी संस्था, सायने बु. ता. मालेगाव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
27तालुका क्रीडा संकुल समिती मालेगाव, ता. मालेगाव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
28ग्रामपंचायत कोकणगाव, ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
29ग्रामपंचायत रानवड, ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
30ग्रामपंचायत, सोनगाव ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
31ग्रामपंचायत, जळगाव ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
32ग्रामपंचायत, रेडगाव ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
33 ग्रामपंचायत निमगाव वाकडा, ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
34ग्रामपंचायत खडकमाळेगाव, ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
35राव साहेब कदम क्रीडा मंडळ, ओझर मिग, ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
36ग्रामपंचायत, जिव्हाळे ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
37 ग्रामपंचायत शिरवडे (वाणी), ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
38 ग्रामपंचायत हनुमाननगर, ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता
39 ग्रामपंचायत चांदोरी, ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
40 ग्रामपंचायत नैताळे, ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
41 ग्रामपंचायत शिंगवे, ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
42 ग्रामपंचायत सोनेवाडी, ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
43ग्रुप ग्रामपंचायत, मरळगोई बु. ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
44ग्रामपंचायत वडझिरे, ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
45सिन्नर नगर परिषद, ता. सिन्नर जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्यरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
46 ग्रामपंचायत दातली (केदारपुर), ता. सिन्नर जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
47 ग्रामपंचायत दातली, ता. सिन्नर जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
48 तांबेश्वर जनसेवा, मंडळ, तांबेश्र्वर नगर, डुबेर नका, ता. सिन्नर जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
49 ग्रामपंचायत, पिंपरी, ता. येवला जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
50 ओम शांती बहु. सामाजिक संस्था, नगरसूल, ता. येवला जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
51 ग्रामपंचायत, राहुरी, ता. जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
52 ग्रामपंचायत, सामनगाव, ता. जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
53 ग्रामपंचायत, एकलहरे, ता. जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
54ग्रामपंचायत, एकलहरे (गंगावाडी) ता. जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
55ग्रामपंचायत विल्होळी, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
56ग्रामपंचायत राजुरबहुला, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
57 ग्रामपंचायत, कालवी, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
58ग्रामपंचायत, मुंगसरे ता. जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
59ग्रामपंचायत, बेलगांव ढगा ता. जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
60स्वा. सै. न. ल. बलकवडे व्यायामशाळा, भगुर ता. जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
61 तालुका क्रीडा संकुल समिती, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
62क्रां. व. ना. शि. प्र. संस्थेचे कला, वाणिज्य, व विज्ञान महा. नाशिक, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
63 ग्रामपंचायत मोहेगांव, (बा.) ता. जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
64 ग्रामपंचायत भंडारदरावाडी, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
65 ग्रामपंचायत फांगुळगव्हाण, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
66 ग्रामपंचायत पाडळी देशमुख, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
67 ग्रामपंचायत खेड भैरव, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
68 ग्रामपंचायत धामणगाव (गंभीरवाडी), ता. इगतपुरी, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
69 ग्रामपंचायत टाकेत, खु. ता. इगतपुरी, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
70कवी रवींद्रनाथ टागोर एज्यु. सोसा. विद्या. मनमाड, ता. नांदगाव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
71 ग्रामपंचायत, कासारी, ता. नांदगाव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु 3,34,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
72मनमाड नगर परिषद, मनमाड (गायकवाड चौक) ता. नांदगाव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 1,73,000/- (प्रथम हप्ता)
73 मनमाड नगर परिषद, मनमाड (जमधाडे चौक), ता. नांदगाव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 1,73,000/- (प्रथम हप्ता)
74 ग्रामपंचायत, बोपेगाव, ता. दिंडोरी जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
75ग्रामपंचायत, सोनजांब ता. दिंडोरी जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
76ग्रामपंचायत, जऊळके ता. दिंडोरी जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
77ग्रामपंचायत, मावडी ता. दिंडोरी जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
78 ग्रामपंचायत, कसबेवणी (मांगओहोळ पाडा), ता. दिंडोरी जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
79ग्रुप ग्रामपंचायत, दहेगाव ता. दिंडोरी जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
80 ग्रामपंचायत, कसबेवणी (इंदिरानगर), ता. दिंडोरी जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
81 ग्रुप ग्रामपंचायत, रामशेज आशेवाडी, ता. दिंडोरी जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
82 ग्रामपंचायत, पिंपळणारे, ता. दिंडोरी जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु 1,00,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
83 ग्रामपंचायत, भनवड (खडकाचापाडा) ता. दिंडोरी जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
84 ग्रामपंचायत, लखमापुर, ता. दिंडोरी जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
85संघर्ष समाज विकास मंडळ, रामेश्वर, ता. देवळा जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
86ग्रामपंचायत, राहुरी ता. जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
87ग्रामपंचायत, भंडारदरावाडी ता. इगतपुरी जि.नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्यरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
88ग्रामपंचायत, वडझिरे ता. सिन्नर जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
89ग्रामपंचायत, राजूरबहुला, ता. जि. नाशिकव्यायामशाळा साहित्य.खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
90ग्रामपंचायत धोडबें ता. चांदवड, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
91ग्रामपंचायत धोडबें (एकरुखे) ता. चांदवड, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
92ग्रामपंचायत धोडबें (विजयनगर) ता. चांदवड, जि. नाशिकव्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
93सिन्नर नगरपरिषद, ता. सिन्नर, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
94दौलती सामाजिक व शैक्षणिक संस्था सोयगांव, ता. मालेगाव, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
95ग्रामपंचायत, हनुमान नगर ता. निफाड जि. नाशिकव्यायामशाळा साहित्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
96ग्रामपंचायत मौजे दातली (केदारपुर) ता. सिन्नर, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
97ग्रामपंचायत मौजे दातली ता. सिन्नर, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
98तांबेश्वर जनसेवा मंडळ, तांबेश्वर नगर डुबेरे नाका, ता. सिन्नर जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
99ग्रामपंचायत फांगुळगव्हाण, ता. इगतपूरी, जि. नाशिकव्यायामशाळा साहीत्य खरेदीरु 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2013-14 लाभार्थी संस्थांची तालुकानिहाय यादी (विघयो)

प्राप्त तरतूद-४०.०० लक्ष      खर्च -४०.०० लक्ष

अ.क्र.अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानित रक्कम
1ग्रामपंचायत, उर्धुळ ता. चांदवड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
2ग्रामपंचायत, निंबाळे ता. चांदवड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
3ग्रामपंचायत, आहेरगाव ता. निफाड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
4ग्रामपंचायत, कुंभारी ता. निफाड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
5प्राचार्य कला, विज्ञान व वाणिज्य महा. सायखेडा, ता. निफाड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
6प्राचार्य कला, वाणिज्य व विज्ञान ओझर मिग, ता. निफाड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
7प्राचार्य क. का. वाघ कला, वाणिज्य व विज्ञान व संगणक महा. चांदोरी. ता. निफाड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
8ग्रामपंचायत, चाटोरी ता. निफाड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
9ग्रामपंचायत, वडझिरे ता. सिन्नर जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
10ग्रामपंचायत, बेलगांवढगा ता. जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
11म. वि. प्रा. समाजाचे डॉ. वसंतराव पवार वैद्यकीय महा., आडगांव ता. जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
12म. वि. प्र. समाजाचे राजर्षी शाहु महाराज तंत्रनिकेतन, नाशिक उदोजी मराठा बोर्डींग कॅम्पस, गंगापूर रोड, नाशिक, ता. जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
13गो. ए. सो. चे, कला, विज्ञान व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय, नाशिकरोड.नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
14प्राचार्य, एच,पी.टी. कला आणि आर.वाय.के. विज्ञान, महाविद्यालय कॉलेज रोड, नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
15मुख्याध्यापक, श्री. जयरामभाई हायस्कल, नाशिकरोड.नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
16ग्रामपंचायत, मांडवाड ता. नांदगाव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
17ग्रामपंचायत, हिसवळ बु. ता. नांदगाव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
18प्राचार्य, कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मनमाड, ता. नांदगाव, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
19ग्रामपंचायत, तळेगांव (वणी) ता. दिंडोरी जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
20प्राचार्य, कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, त्र्यंबकेश्र्वर, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2014-15 लाभार्थी संस्थांची तालुकानिहाय यादी (सर्वसाधारण योजना)

प्राप्त तरतूद-१००.०० लक्ष      खर्च -१००.०० लक्ष

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानित रक्कम
1ग्रामपंचायत, तिळवण ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
2ग्रामपंचायत, तळवाडे दिघर ता. बागलाण जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
3ग्रामपंचायत, ब्राम्हणवाडे ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
4ग्रामपंचायत, सोमपुर ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
5 ग्रामपंचायत, जायखेडा ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
6ग्रामपंचायत, चौधाने ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
7ग्रामपंचायत, पिंपळकोठे ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
8ग्रामपंचायत, मुंजवाड ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
9ग्रामपंचायत, ताहाराबाद ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
10ग्रामपंचायत, विरगाव ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
11ग्रामपंचायत, मुल्हेर ता. बागलाण जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
12कर्मवीर आबासाहेब तथा ना. म. सोनावणे कला, वाणिज्य व विज्ञान महा. सटाणा ता. बागलाण जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
13ग्रामपंचायत, वटार ता. बागलाण जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
14ग्रामपंचायत, करंजाड ता. बागलाण जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
15ग्रामपंचायत, विटावे ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
16ग्रामपंचायत, भडाणे ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
17ग्रामपंचायत, कौळाणे ता. मालेगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु.3,00,000/- (प्रथम हप्ता) + 2,00,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
18ग्रामपंचायत, चांदोरी (नागपुर) ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 4,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 2,80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
19ग्रामपंचायत, दातली ता. सिन्नर जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
20 ग्रामपंचायत, पळसे ता. जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
21द प्रोग्रेसिव्ह एज्यु. सोसा. चे के. एन. केला हायस्कुल, जेलरोड, ना. रोड, ता. जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
22ग्रामपंचायत, विल्होळी ता. जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
23ग्रामपंचायत, टाकेघोटी ता. इगतपुरी जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
24ग्रामपंचायत, आडवण ता. इगतपुरी जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
25ग्रामपंचायत, दिंडोरी (पेठ गल्ली) ता. दिंडोरी जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
26ग्रामपंचायत, दिंडोरी (संत रोहिदास नगर) ता. दिंडोरी जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
27ग्रामपंचायत, मातेरेवाडी ता. दिंडोरी जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
28ग्रामपंचायत, आंबेवणी ता. दिंडोरी जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 4,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 2,80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
29ग्रामपंचायत, माळवाडी ता. देवळा जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 1,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
30कुल दैवत म्हाळसादेवी शै. बहु. संस्था, ता. कळवण जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 1,86,000/- (प्रथम हप्ता) + 1,24,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
31श्री. क्षेत्र शनी महाराज मंदिर संस्थान, नस्तनपूर ता. नांदगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 4,20,000/- (प्रथम हप्ता) + 2,80,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
32ग्रामपंचायत, तांदुळवाडी ता. नांदगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 4,17,000/- (प्रथम हप्ता) + 2,78,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
33ग्रामपंचायत, टाकळी बु. ता. नांदगाव जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 4,17,000/- (प्रथम हप्ता) + 2,78,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2014-14 लाभार्थी संस्थांची तालुकानिहाय यादी (विघयो)

प्राप्त तरतूद-३०.०० लक्ष      खर्च -३०.०० लक्ष

अ.क्र.अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानित रक्कम
1ग्रामपंचायत, औधणे ता. बागलाण जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
2ग्रामपंचायत, राजदेरवाडी ता. चांदवड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
3 ग्रामपंचायत, पिंपळस रामाचे, ता. निफाड जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 4,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
4ग्रामपंचायत, लखमापुर ता. दिंडोरी जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 4,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
5ग्रामपंचायत, ओझरखेड ता. दिंडोरी जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 1,00,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
6ग्रामपंचायत, कोनांबे ता. सिन्नर जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 6,00,000/- (प्रथम हप्ता)
7ग्रामपंचायत, सोनारी ता. सिन्नर जि. नाशिकनवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 6,00,000/- (प्रथम हप्ता)

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2015-16 लाभार्थी संस्थांची तालुकानिहाय यादी (सर्वसाधारण योजना)

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानित रक्कम
1 शिवछत्रपती ब. उ. संस्था श्रीपुरवडे, ता. बागलाण जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
2ग्रामपंचायत, करंजाड ता. बागलाण जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
3 कै. राजाराम पाटील शे. सं. ढोलबारे, ता. बागलाण जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
4शिवनिर्मल शै. संस्था. श्रीपुरवडे ता. बागलाण जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
5 ग्रामपंचायत, वाकी बु. ता. चांदवड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 2,00,000/-
6ग्रामपंचायत, उसवाड. ता. चांदवड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 2,00,000/-
7ग्रामपंचायत, वाकी खु. ता. चांदवड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
8ग्रामपंचायत, रेडगाव ता. चांदवड जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 1,00,000/-
9ग्रामपंचायत, निमोण ता. चांदवड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
10ग्रामपंचायत, राहुड ता. चांदवड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
11ग्रामपंचायत, नांदुरटेक चिंचबारी ता. चांदवड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,00,000/-
12ग्रामपंचायत, वाहेगांवसाळ ता. चांदवड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,00,000/-
13ग्रामपंचायत, चिखलओहळ ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
14ग्रामपंचायत, राजमाने ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
15ग्रामपंचायत, टोकडे ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
16ग्रामपंचायत, सोनज ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 2,00,000/-
17 मातोश्री ब. उ. सेवाभावी संस्था. झाडी, ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 2,00,000/-
18 श्रीमंत सत्यजित राजे गायकवाड, शै. व सा. संस्था. वडेलव्यायाम शाळा बांधकामरु. 2,00,000/-
19ग्रामपंचायत, दसाणे ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
20ग्रामपंचायत, वडनेर ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
21ग्रामपंचायत, जळगाव (गा) ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
22 ग्रामपंचायत, काष्टी, ता. मालेगाव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/-
23ग्रामपंचायत, वीराने ता. मालेगाव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/-
24ग्रामपंचायत,भारदेनगर ता. मालेगाव जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा साहित्य रु. 2,00,000/-
25ग्रामपंचायत, शिंगवे ता. निफाड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
26 ग्रामपंचायत, नांदूर (मध्यमेश्वर), ता. निफाड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
27 ग्रामपंचायत, खानगाव थडी, ता. निफाड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 2,00,000/-
28ग्रामपंचायत, करंजगाव ता. निफाड जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 1,00,000/-
29ग्रामपंचायत, काथरगाव ता. निफाड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
30ग्रामपंचायत, चेहेडी खु. ता. निफाड जि. नाशिक नवीन व्यायामशाळा बांधकामरु. 3,00,000/-
31ग्रामपंचायत, कसबे सुकेणे ता. निफाड जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
32ग्रामपंचायत, टाकळी विंचूर ता. निफाड जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
33 ग्रामपंचायत, पिंपळस रामाचे, ता. निफाड जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
34ग्रामपंचायत, चिंचोली ता. सिन्नर जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
35ग्रामपंचायत, विंचूर दळवी ता. सिन्नर जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 1,00,000/-
36ग्रामपंचायत, सोमठाणे ता. सिन्नर जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 1,00,000/-
37ग्रामपंचायत, शिवाजीनगर दा माळवाडी ता. सिन्नर जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
38ग्रामपंचायत, हरसुले ता. सिन्नर जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,00,000/-
39जुम्मा मज्जित चॅरिटेबल ट्रस्ट, ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्य रु. 5,00,000/-
40निलरत्न एज्यु. अँड मेडिकल रिसर्च सेंटर, कामटवडे, जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
41 नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ३२ सं. न. ४१/१ अता. ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 3,00,000/- (प्रथम हप्ता) + 4,00,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
42 नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ३२ सं. न. ५१/१, ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 3,00,000/- (प्रथम हप्ता) + 4,00,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
43नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ३२ नाशिक रोड ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 3,00,000/- (प्रथम हप्ता) + 4,00,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
44नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ३५ सं. न. २२/१/२/व्यायाम शाळा साहित्यरु. 3,00,000/- (प्रथम हप्ता) + 4,00,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
45नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ३५ सं. न. २३/ब ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 3,00,000/- (प्रथम हप्ता) + 4,00,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
46नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ५६ शिखरेवाडी, नाशिक रोड ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 3,00,000/- (प्रथम हप्ता) + 4,00,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
47नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ५६ लोकमान्य नगर , नाशिक रोड ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 3,00,000/- (प्रथम हप्ता) + 4,00,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
48नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ३२ सं. न. ४१/१ अव्यायाम शाळा साहित्यरु. 3,00,000/- (प्रथम हप्ता) + 4,00,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
49नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ५६ छ. शाहू महाराज व्या. शाळा, नाशिक रोड ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 3,00,000/- (प्रथम हप्ता) + 4,00,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
50ग्रामपंचायत, जाखोरी ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 2,00,000/-
51ग्रामपंचायत, विहितगाव ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
52नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ०१ सं. नं. २१०, बालाजी ब. उ. संस्था संचलित व्यायामशाळा, पोकर कॉलनी महसुल ता. जि. नाशिकव्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
53नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ०१ सं. नं. २३३/१, अ शिव फ्रेंड सर्कल संचलित व्यायामशाळा, पोकर कॉलनी महसुल ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
54नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ०१ छ. शिवाजी महाराज व्यायामशाळा, ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
55नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ०२ हनुमान नगर व्यायामशाळा, सं. नं. २५८ पंचवटी ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
56नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ०३ भगवती नगर व्यायामशाळा, हिरवाडी पंचवटी ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
57 नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ०३ औदुंबर नगर महिला व्यायामशाळा, पंचवटी, ता. जि. नाशिकव्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
58 नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ०३ शक्ती नगर महिला व्यायामशाळा, हिरवाडी पंचवटी, ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
59 नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ५ रेणुका नगर व्यायामशाळा, सं. नं. २४७ बोरगड म्हसरूळ, ता. जि. नाशिकव्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
60नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ६ जय बजरंग व्यायामशाळा, मखमलाबाद, ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
61 नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ५ जय बजरंग तामिलसंघ म्हसरूळ, ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
62 नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ६ छ. शाहू महाराज व्यायामशाळा मखमलाबाद, ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
63 नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. ११ कृष्ण नगर पंचवटी, ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
64 नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. १२ गणेश वाडी व्यायामशाळा पंचवटी, ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
65 नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. १२ , वाघाडी तालिम संघ, काळाराम मंदिर दरवाजा, पंचवटी, ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
66 नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. १२ , नृसिह व्यायामशाळा पंचवटी, ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
67 नाशिक म. न. पा. प्रभाग क्रं. १२, मोठी तालीम संघ, सरदार चौक, मित्र मंडळ, पंचवटी, ता. जि. नाशिकव्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
68ज्ञानसपंदा बहु. सा. संस्था. नाशिक, ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 2,00,000/-
69 ओम जीवनमूल्य संशोधन व विकास फाउंडेशन, ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 1,00,000/-
70 ग्रामपंचायत, लहवीत ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
71ग्रामपंचायत, नाणेगाव ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
72ग्रामपंचायत, लोहशिंगवे ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
73ग्रामपंचायत, मणिकखांक ता. इगतपुरी जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,00,000/-
74ग्रामपंचायत, आवनखेड ता. दिंडोरी जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
75ग्रामपंचायत, लहवीत ता. दिंडोरी जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
76ग्रामपंचायत, वडनेर ता. दिंडोरी जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
77ग्रामपंचायत, कसबेवणी टेकडीपाडा ता. दिंडोरी जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
78ग्रामपंचायत, टिटवे ता. दिंडोरी जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
79ग्रामपंचायत, कोशिंबे ता. दिंडोरी जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
80नगर पंचायत देवळा ता. देवळा जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 3,00,000/- (प्रथम हप्ता) + 2,00,000/- (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
81ग्रामपंचायत, मटाने ता. देवळा जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 2,00,000/-
82ग्रामपंचायत, कनकापूर ता. देवळा जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
83ग्रामपंचायत, उमराणे ता. देवळा जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
84ग्रामपंचायत, मोहमुख ता. कळवण जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
85विमल समाज विकास केंद्र, मनमाड ता. नांदगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
86संजय यशवंत त्रिभुवन एज्यु. ट्रस्ट, नांदगाव ता. नांदगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
87श्री भागवत रूरल डेव्हलपमेंट अँड चॅरिटेबल संस्था, वेहळगाव ता. नांदगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
88ग्रामपंचायत, वाखारी ता. नांदगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 3,50,000/-
89ग्रामपंचायत, मोहेगाव ता. नांदगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
90मनमाड नगर परिषद हनुमान नगर ता. नांदगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-
91ग्रामपंचायत, खरवळ ता. त्र्यंबकेश्र्वर जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,50,000/-
92ग्रामपंचायत, बाफणविहीर ता. त्र्यंबकेश्र्वर जि. नाशिकव्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/-

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2015-16 लाभार्थी संस्थांची तालुकानिहाय यादी (विघयो)

प्राप्त तरतूद-५०.०० लक्ष      खर्च -५०.०० लक्ष

अ.क्र.अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानित रक्कम
1ग्रामपंचायत, नांदुरटेक ता. चांदवड जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 6,00,000/- (प्रथम हप्ता)
2कै. संदिप सुधाकर सोनजे शै. संस्था. झोडगे ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 4,00,000/- (प्रथम हप्ता)
3ग्रामपंचायत, सावकारवाडी ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
4ग्रामपंचायत, टाकळी ता. मालेगाव जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 4,00,000/- (प्रथम हप्ता)
5ग्रामपंचायत, वऱ्हेदारणा ता. निफाड जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
6ग्रामपंचायत, चिंचोली ता. सिन्नर जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
7ग्रामपंचायत, घोटी ता. इगतपुरी जि. नाशिकव्यायाम शाळा साहित्यरु. 7,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
8ग्रामपंचायत, अवनखेड ता. दिंडोरी जि. नाशिकव्यायाम शाळा साहित्यरु. 2,00,000/- (प्रथम व अंतिम हप्ता)
9मागासवर्गीय सामाजीक शै. बहु. संस्था तिसगांव ता. देवळा जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,00,000/- (प्रथम हप्ता)
10ग्रामपंचायत, नेऊरगाव ता. येवला जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3,00,000/- (प्रथम हप्ता)

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2016-17 लाभार्थी संस्थांची तालुकानिहाय यादी (सर्वसाधारण योजना)

प्राप्त तरतूद-३३५.५० लक्ष      खर्च -३३५.५० लक्ष

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानित रक्कम
1ग्रामपंचायत, मोराने (सा.) ता. बागलाण जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
2ग्रामपंचायत, देवळाणे ता. बागलाण जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
3ग्रामपंचायत, मोरेनगर ता. बागलाण जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
4ग्रामपंचायत, जोरण, ता. बागलाण जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
5 ग्रामपंचायत, खिरमाणी, ता. बागलाण जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु. 4.00 (प्रथम हप्ता)
6ग्रामपंचायत, पिंपळकोठे, ता. बागलाण जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
7ग्रामपंचायत, नामपुर, ता. सटाणा जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
8ग्रामपंचायत, वाघाळे, ता. बागलाण जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
9ग्रामपंचायत, वनोली ता. सटाणा जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 4.50 (प्रथम हप्ता)
10ग्रामपंचायत, मुळाणे ता. सटाणा जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 4.50 (प्रथम हप्ता)
11अध्यक्ष/सचिव ज्ञानसंपदा ब. उ. सामाजिक संस्था, नाशिक प्रकल्प सटाणा ता. सटाणा जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
12अध्यक्ष/सचिव राजाराम पाटील शै. सा. संस्था, ढोलबारे, ता. सटाणा जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
13अध्यक्ष/सचिव शिवछत्रपती ब. उ. संस्था, श्रीपुरवडे , ता. सटाणा, प्रकल्प नामपुर, ता. सटाणा जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
14अध्यक्ष/सचिव महात्मा फुले सांस्कृतिक कला, क्रीडा व शिक्षण संस्था वाहेगावसाळ, ता. चांदवड जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
15ग्रामपंचायत, साळसाणे ता. चांदवड जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु.5.00 (प्रथम हप्ता)
16ग्रामपंचायत, नारायणगाव ता. चांदवड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 4.50 (प्रथम हप्ता)
17ग्रामपंचायत, नांदुरटेक (चिंचबारी) ता. चांदवड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
18ग्रामपंचायत, वाहेगावसाळ ता. चांदवड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 4.00 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
19ग्रामपंचायत, वाकी (बु.) ता. चांदवड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
20ग्रामपंचायत, वाकी (खु.) ता. चांदवड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
21ग्रामपंचायत, हिसवाळ ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
22ग्रामपंचायत, पाटणे ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्यरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
23अध्यक्ष/सचिव धर्मात्मा शै. सा. महिला मंडळ दरेगाव, ता. मालेगाव जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
24ग्रामपंचायत, पांढरुन ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
25अध्यक्ष/सचिव दौलती ब. उ. संस्था, सोयगाव ता. मालेगाव जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 6.00 (प्रथम हप्ता)
26ग्रामपंचायत, सिताणे ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
27ग्रामपंचायत, कुकाणे ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 4.50 (प्रथम हप्ता)
28ग्रामपंचायत, डाबली ता. मालेगाव जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 4.50 (प्रथम हप्ता)
29ग्रामपंचायत, दसाणे ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
30मातोश्री ब. उ. सेवाभावी संस्था, झाडी ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
31ग्रामपंचायत, जळगाव (गा.) ता. मालेगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
32ग्रामपंचायत, चांदोरी, नागपुर ता. निफाड जि. नाशिकव्यायाम शाळा साहित्यरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
33ग्रामपंचायत, गोडेगाव ता. निफाड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
34अध्यक्ष/सचिव दि. लासलगाव नॅशनल एज्यु. सोसा. लासलगाव ता. निफाड जि. नाशिक द्वारा संचलित नॅशनल उर्दु हाय. अँड ज्यु. कॉलेज, लासलगाव व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
35अध्यक्ष/सचिव शिक्षण विद्या प्रसारक मंडळ खडकमाळेगाव, ता. निफाड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
36ग्रामपंचायत, कुंदेवाडी ता. निफाड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु. 4.50 (प्रथम हप्ता)
37ग्रामपंचायत, गोरठाण ता. निफाड जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकाम रु. 4.50 (प्रथम हप्ता)
38अध्यक्ष/सचिव ओम जीवनमूल्य संशोधन व विकास फाउंडेशन, नाशिक प्रकल्प खेडलेजुंगे ता. निफाड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु. 6.00 (प्रथम हप्ता)
39ग्रामपंचायत, चेहेडी (खु.) ता. निफाड जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकाम रु. 4.00 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
40ग्रामपंचायत, खानगाव (थडी) ता. निफाड जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
41ग्रामपंचायत, शिंगवे ता. निफाड जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकाम रु. 3.50 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
42अध्यक्ष/सचिव ब. उ. ग्रामविकास संस्था सोमठाणे ता. सिन्नर जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
43अध्यक्ष/सचिव नाईकवाडी वै. सेवा संस्था, सिन्नर प्रकल्प जामगाव ता. सिन्नर जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
44ग्रामपंचायत, डुबेरे ता. सिन्नर जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
45 अध्यक्ष/सचिव शिवएकता युवा कला, क्रीडा संस्था जयप्रकाशनगर, ता. सिन्नर जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 4.50 (प्रथम हप्ता)
46अध्यक्ष/सचिव नेहेरु युवा मंडळ पापळेवाडी ता. सिन्नर जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.50 (प्रथम हप्ता)
47अध्यक्ष/सचिव नेहरु युवा कला, क्रीडा जनकल्याण सा. वि. संस्था, औढेंवाडी (गावठा) ता. सिन्नर जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.50 (प्रथम हप्ता)
48अध्यक्ष/सचिव नेहरु युवा ब. उ. ग्रामविकास संस्था, नाशिक प्रकल्प सोमठाणे ता. सिन्नर जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.50 (प्रथम हप्ता)
49अध्यक्ष/सचिव नेहरु युवा मंडळ सोनारी ता. सिन्नर जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
50ग्रामपंचायत, शिवाजीनगर (दा) माळवाडी ता. सिन्नर जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकाम रु. 3.50 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
51ग्रामपंचायत, हरसुले ता. सिन्नर जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 4.00 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
52मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅन्टोनमेंट बोर्ड देवळाली ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु. 4.00 (प्रथम हप्ता)
53मनपा प्रभाग क्रं. ०३, सर्वे नं. २३३/१ब/१३, नारायण नगर मेरी लिंक रोड, पेट्रोल पापं मागे, पंचवटी नाशिक ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
54मनपा प्रभाग क्रं. ०३, सर्वे नं. २५३/३, ईश्वरी को. ऑप हौ. सोसा. मेरी लिंक रोड, पेट्रोल पापं मागे, पंचवटी नाशिक ता. जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
55 मनपा प्रभाग क्रं. ०३, सर्वे नं. २४१/२/ब/१५६, बलराम नगर धात्रक फाटा पंचवटी, ता. जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
56 मनपा प्रभाग क्रं. ०३, सर्वे नं. २३०/१, सिद्धी विनायक टाऊनशिप त्रिकोणी बंगला जवळ, हिरवाडी पंचवटी, ता. जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
57मनपा प्रभाग क्रं. ०३, सर्वे नं. २३४/१/२/७, अयोध्या नगर, क्रं. ३, मेरी रासबिहारी लिंकरोड़, पंचवटी नाशिक ता. जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
58मनपा प्रभाग क्रं. ०३, सर्वे नं. २३८/२/१/१४, साई मंगल को-ऑप हौ. सोसा. मेरी रासबिहारी लिंकरोड़ पेट्रोल पंप मागे, पंचवटी ता. जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
59मनपा प्रभाग क्रं. ०३, सर्वे नं. २३३/१, कालिका नगर, मेरी रासबिहारी लिंकरोड़, पेट्रोल पंप मागे, पंचवटी ता. जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
60मनपा प्रभाग क्रं. ०३, सर्वे नं. २०३/२/२, भार्गवराम हौ. सोसा, अयोध्या नागरी क्रं. ०१, त्रिकोणी बंगला रोड, हिरवाडी, पंचवटी ता. जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
61मनपा प्रभाग क्रं. ०३, सर्वे नं. १९४/अ/४, संत जनार्दन स्वामी नगर, विजय नगरच्या मागे, औरंगाबाद नका पंचवटी ता. जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
62मनपा प्रभाग क्रं. ०३, सर्वे नं. २०३/३/२, शांताराम हौ. सोसा, अयोध्या नागरी क्रं. ०२, त्रिकोणी बंगला रोड, हिरवाडी, पंचवटी ता. जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
63मनपा प्रभाग क्रं. ०४, सर्वे नं. १४९, मजुरवाडी वाल्मिक नगर, पंचवटी ता. जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
64मा. अध्यक्ष/सचिव शिव युवा प्रतिष्ठाण शिंगवे, ६५ बहुला, देवळाली कॅम्प, ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा नुतनीकरण .रु. 6.00 (प्रथम हप्ता)
65ग्रामपंचायत, आंबेबहुला ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 4.50 (प्रथम हप्ता)
66ग्रामपंचायत, बलायदुरी ता. इगतपुरी जि. नाशिक व्यायाम शाळा साहित्य रु. 4.00 (प्रथम हप्ता)
67अध्यक्ष/सचिव कलावती ब. उ. सेवाभावी संस्था, नाशिक, प्रकल्प समनेरे ता. इगतपुरी जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
68ग्रामपंचायत, माणिकखांब ता. इगतपुरी जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु. 4.00 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
69ग्रामपंचायत, उमराणे ता. देवळा जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
70अध्यक्ष/सचिव श्रमिक साधना ब. उ. मंडळ, नांदगाव ता. नांदगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु. 5.00 (प्रथम हप्ता)
71ग्रामपंचायत, मोहेगाव ता. नांदगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
72अध्यक्ष/सचिव संजय यशवंत त्रिभुवन, एजुकेशन ट्रस्ट, श्रीरामनगर ता. नांदगाव जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु. 3.50 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
73ग्रामपंचायत, खरवळ ता. त्र्यंबक जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकाम रु. 3.50 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
74 अध्यक्ष/सचिव सद्गुरू जनार्दन स्वामी ब. उ. संस्था, संचलित सद्गुरू उ. प्राथ. व उ. मा. विद्या. अंगुलगाव, ता. येवला जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
75 अध्यक्ष/सचिव सम्यक एज्यु. अँड वेलफेअर सोसा. संचलित श्री छत्रपती शिवाजी महाराज इं. मे. स्कुल, निमगाव मढ, ता. येवला जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
76 अध्यक्ष/सचिव श्री खंडुमामा शेलार ब. उ. ग्रामविकास संस्था विखरणी, ता. येवला जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
77अध्यक्ष/सचिव विष्णुपंत कोंडाजी कुळधर शि. प्रा. मंडळ, सायगाव, ता. येवला जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)
78 अध्यक्ष/सचिव धुळगाव व्यायाम शाळा व ब. उ. संस्था धुळगाव, ता. येवला जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकामरु. 3.50 (प्रथम हप्ता)

व्यायामशाळा विकास अनुदान सन 2016-17 लाभार्थी संस्थांची तालुकानिहाय यादी (विघयो)

प्राप्त तरतूद-१००.०० लक्ष      खर्च -१००.०० लक्ष

अ.क्र.अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजन अनुदानित रक्कम
1ग्रामपंचायत, पारनेर, ता. बागलाण जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु.3.50 (प्रथम हप्ता)
2ग्रामपंचायत, भाक्षी, ता. बागलाण जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकामरु.3.50 (प्रथम हप्ता)
3ग्रामपंचायत, निताने, ता. बागलाण जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.60 (प्रथम हप्ता)
4ग्रामपंचायत, अजमीर सौंदाणे, ता. सटाणा,जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
5अध्यक्ष/सचिव, कै. संदीप सुधाकर सोनजे शै. संस्था झोडगे, ता. मालेगांव, जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.00 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
6ग्रामपंचायत, पन्हाळे, ता. चांदवड, जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
7अध्यक्ष/सचिव, हर्ष सामाजिक, शैक्षणिक, ब. उ. सेवाभावी संस्था जळगाव (गा.), ता. मालेगांव, जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
8ग्रामपंचायत, दूंधे, ता. मालेगांव, जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
9ग्रामपंचायत, जातपाडे, ता. मालेगांव, जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
10ग्रामपंचायत, जेऊर, ता. मालेगांव, जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
11अध्यक्ष/सचिव, श्री गजानन महाराज शैक्षणिक व क्रीडा मंडळ, देवळा संचलित मुक्तांगण प्राथ. विद्यामंदिर दाभाडी, ता. मालेगांव, जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
12ग्रामपंचायत, विष्णुनगर, ता. निफाड, जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
13ग्रामपंचायत, महाजनपूर, ता. निफाड, जि. नाशिकव्यायाम शाळा साहित्यरु.3.50 (प्रथम हप्ता)
14ग्रामपंचायत, चास, ता. सिन्नर जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
15ग्रामपंचायत, कासारवाडी, ता. सिन्नर जि. नाशिक ----
16ग्रामपंचायत, भाटवाडी, ता. सिन्नर जि. नाशिक ----
17अध्यक्ष/सचिव, श्रीराम युवा कला, क्रीडा, ब. उ. सामाजिक संस्था, डुबेरे, ता. सिन्नर जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
18ग्रामपंचायत, जातेगाव, ता. जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
19ग्रामपंचायत, कांचनगाव, ता. जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
20अध्यक्ष/सचिव, जनसागर बहु. उद्देशिय सेवाभावी युवा संस्था, नाशिक, प्रकल्प देवळा, ता. इगतपुरी जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
21अध्यक्ष/सचिव, ईश्वरवेद बहु. उद्देशिय सामाजिक संस्था, नाशिक प्रकल्प शेनवड (बु.), ता. इगतपुरी जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
22ग्रामपंचायत, मानवेढे, ता. इगतपुरी जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.00 (प्रथम हप्ता)
21अध्यक्ष/सचिव, नेहरू युवा मंडळ, आधारवड, ता. इगतपुरी जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
24ग्रामपंचायत, टिटोली , ता. इगतपुरी जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
25अध्यक्ष/सचिव, मागासवर्गीय सामाजिक शै. बहु. संस्था, तिसगाव, ता. देवळा जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.2.90 (व्दितीय व अंतिम हप्ता)
26अध्यक्ष/सचिव, संघर्ष समाज विकास मंडळ, रामेश्वर, ता. देवळा जि. नाशिक व्यायामशाळा साहित्यरु.3.50 (प्रथम हप्ता)
27ग्रामपंचायत, सावकी, ता. देवळा जि. नाशिकव्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)
28ग्रामपंचायत, भालुर , ता. नांदगाव, जि. नाशिक व्यायामशाळा साहित्यरु.3.50 (प्रथम हप्ता)
29ग्रामपंचायत, राजापूर, ता. येवला, जि. नाशिक व्यायाम शाळा बांधकाम रु.3.50 (प्रथम हप्ता)

युवक कल्याण विषयक उपक्रम-शिबीर (2013-14) आदिवासी

अ.क्र. संस्थेचे नांवप्रकल्प अनुदानित रक्कम
1 आदर्श युवा मंडळ करंजूल (सु,) ता. सुरगाणा, जि. नाशिक फोटोग्राफी प्रशिक्षण 0.25
2 नेहरू युवा ग्राम विकास मंडळ, वार्की खुर्द, ता. चांदवड, जि. नाशिक व्यक्तिमत्व विकास शिबीर 0.25
3 नेहरू युवा कला क्रीडा मंडळ, उंबरपाडा, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकरक्तदान शिबीर 0.25
4 नेहरू युवा कला क्रीडा मंडळ सराड, ता. सुरगाणा, जि. नाशिक व्यसनमुक्ती शिबीर 0.25
5 सप्तशृंगी ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय संस्था, विंचूर ता. निफाड, जि. नाशिक व्यक्तिमत्व विकास शिबीर 0.25
6 अशोकचक्र बहुउद्देशिय विकास सेवा संस्था सोमठाणदेश ता. येवला, जि. नाशिक संगणक प्रशिक्षण 0.25
7 उंबरपाडा बहुउद्देशीय नेहरू युवा महिला मंडळ, उंबरपाडा (दि), ता. सुरगाणा, जि. नाशिक कुक्कुटपालन प्रशिक्षण 0.25
8 नाशिकशहर किकबॉक्सिंग असोशिएशन , ता. जि. नाशिक अगरबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण 0.25
9 नाशिकशहर ट्रॅडिशनल रेसलींग असोशिएशन चेतना नगर, ता. जि. नाशिक मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण 0.25
10 नाशिक जिल्हा स्पोर्ट्स एरोबिक्स अँड फिटनेस असो, चेतना नगर, ता. जि. नाशिक डिंक बनवण्याचे प्रशिक्षण 0.25
11 नाशिक जिल्हा स्पोर्ट्स ओरिएन्ड असो., चेतना नगर, ता. जि. नाशिक व्यक्तिमत्व प्रशिक्षण 0.25
12 नाशिक जिल्हा ट्रॅडिशनल रेसलींग असो. चेतना नगर, ता. जि. नाशिक खडू बनवण्याचे प्रशिक्षण 0.25
13 नाशिक अँम्युचर सिकई मार्शल आर्ट्स असो.चेतना नगर, ता. जि. नाशिक कुंकू बनवण्याचे प्रशिक्षण 0.25
14 नाशिक मुईथाय असोशिएशन , चेतना नगर, ता. जि. नाशिक लाख बनवण्याचे प्रशिक्षण 0.25
15 नाशिक जिल्हा किकबॉक्सिंग असोशिएशन , ता. जि. नाशिक व्यवसाय पूर्व तयारी मार्गदर्शक प्रशिक्षण शिबीर 0.25
16 नाशिक जिल्हा कुंग-फु असोशिएशन , चेतना नगर, ता. जि. नाशिक रबर स्टॅम्प बनवण्याचे प्रशिक्षण 0.25
17 नाशिक शहर अँड जिल्हा चायक्वांदो असोशिएशन , चेतना नगर, ता. जि. नाशिक गोल्ड क्रीम बनवण्याचे प्रशिक्षण 0.25
18 जय जनार्दन शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, आंबेबहुला, ता. जि. नाशिक कॉम्प्युटर हार्डवेअर प्रशिक्षण 0.25
19 विश्र्वकिरण महिला विकास संस्था, ता. सटाणा, जि. नाशिक ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
20 स्वामी समर्थ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ राजापूर, ता. येवला, ता. जि. नाशिक संगणक प्रशिक्षण 0.25
21 योगेश वाघ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ राजापूर, ता. येवला, ता. जि. नाशिक संगणक प्रशिक्षण 0.25
22 चि. संदेश एस. वाघ सार्वजनिक वाचनालय, ता. जि. नाशिक संगणक प्रशिक्षण 0.25
23 श्री.एम.आर. वाघ शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ, ता. जि. नाशिक संगणक प्रशिक्षण 0.25
24 जय योगेश्र्वर कला क्रीडा मंडळ, आंबेबहुला, ता. जि. नाशिक कॉम्प्युटर हार्डवेअर प्रशिक्षण 0.25
एकूण- 6.00

युवक कल्याण विषयक उपक्रम ग्रामीण व नागरी भागातील स्वयंसेवी युवक मंडळांना आर्थिक साहाय्य (2013-14) आदिवासी

अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नांवप्रकल्प अनुदानित रक्कम
1श्री.पदमतारा सामाजिक शैक्षणिक बहुउद्देशीय संस्था, नाशिक.ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
2जय योगेश्र्वर कला क्रीडा मंडळ आंबेबहुला, ता. जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
3नेहरू युवा या ग्रामविकास मंडळ, वार्की खुर्द. ता. चांदवड, जि. नाशिक संगणक (टॅली) प्रशिक्षण 0.25
4विश्र्वमित्र नेहरू कला क्रीडा मंडळ सालभोये, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
5त्र्यंबकराज ग्रामीण विकास संस्था, मु. पो. वाघेरा, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिकदुग्ध जन्य पदार्थ तयार करणे 0.25
6मगरध्वज सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला, क्रीडा मंडळ, धात्रक फाटा, पंचवटी, ता. जि. नाशिकवायरमन प्रशिक्षण 0.25
7सप्तशृंगी माता बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, विजय नगर, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकसंगणक बेसिक प्रशिक्षण 0.25
8श्री.स्वामी समर्थ सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, महालपाटने, ता. देवळा, जि. नाशिक शेळीपालन प्रशिक्षण 0.25
9आदिवासी नवनिर्माण सामाजिक व शैक्षणिक संस्था बोरगाव, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकदुग्ध व्यवसाय प्रशिक्षण 0.25
10सार्वजनिक वाचनालय व ग्रंथालय बोरगाव, ता. सुरगाणा, जि. नाशिककुक्कुटपालन प्रशिक्षण 0.25
11आदर्श युवा मंडळ करंजूल (सु), ता. सुरगाणा, जि. नाशिकस्ट्राबेरी प्रशिक्षण 0.25
12नेहरू युवा बहुउद्देशीय विकास मंडळ , कोळगाव, ता. येवला, जि. नाशिकफळ प्रक्रिया प्रशिक्षण 0.25
13प्रबोधणं शिक्षण प्रसारक मंडळ, डोल्हारे, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकफळ प्रक्रिया प्रशिक्षण 0.25
14संतोषीमाता कला क्रीडा शैक्षणिक व सामाजिक मंडळ, उंबरठाण, ता. सुरगाणा, जि. नाशिक कुक्कुटपालन प्रशिक्षण 0.25
15शिवनिर्मल शैक्षणिक संस्था,श्रीपुरवडे, ता. सटाणा, जि. नाशिक इलेक्ट्रिक वायरमन व्यवसाय प्रशिक्षण 0.25
16श्री. आर. टि. जगताप सोशल वेलफेअर सोसायटी, जायखेडा, ता. बागलाण, जि. नाशिक खडू तयार करणे 0.25
17सिद्धी विनायक सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, ता. जि. नाशिक कॉम्प्युटर प्रशिक्षण कार्यक्रम 0.25
18नेहरू युवा मंडळ धोंडबार, ता. सिन्नर, जि. नाशिक कॉम्प्युटर प्रशिक्षण कार्यक्रम 0.25
19श्री. सोनांबे सार्वजनिक वाचनालय सोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक खडू तयार करणे 0.25
20नेहरू युवा बहुउद्देशीय ग्रामविकास संस्था, सोमठाणे ता. सिन्नर, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण करणे 0.25
21एशियन स्पोर्ट्स तायक्वांदो, ज्युडो कराटे, वुमेन्स युथ व रूरल डेव्हलपमेंट फाउंडेशन, ता. जि. नाशिकव्हिडीओ शुटींग प्रशिक्षण शिबीर 0.25
22शाश्वत चॅरीटेबल सोसायटी मु. पो. ता. निफाड, जि. नाशिकड्रेसमेकिंग व्यवसाय प्रशिक्षण शिबीर 0.25
23श्री समर्थ बहुउद्देशीय युवा कला क्रीडा व सांस्कृतिक संस्था, शिरसगाव लौकी, ता. येवला, जि. नाशिकशेळीपालन व्यवसाय प्रशिक्षण 0.25
24क्रियेटर्स फाऊंडेशन मालेगांव, ता. मालेगाव, जि. नाशिककुक्कुट पालन प्रशिक्षण 0.25
एकूण- 6.00

युवक कल्याण विषयक उपक्रम सण 2013-14 समाजसेवा शिबीर (विशेष घटक योजना)

अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नांवप्रकल्प अनुदानित रक्कम
1क्रांती महिला संस्था नाशिकरोड, ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
2कै.राजेंद्र किसन खैरनार बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, टाकळी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकसुशिक्षित बेरोजगार व्यवसाय प्रशिक्षण 0.25
3श्रीराम शैक्षणिक विकास केंद्र, लासलगांव, ता. निफाड, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
4एकता प्रगत अध्ययन संस्था सोनज, ता. मालेगाव, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
5सेवाम सोसल एज्युकेशन वेलफेअर असोशिएशन सोनज, ता. मालेगाव, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
6हिंद सम्राट ज्युडो कराटे स्पोर्ट्स व सामाजिक संस्था, मालेगाव, जि. नाशिकसुशिक्षित बेरोजगार व्यवसाय प्रशिक्षण 0.25
7कौशल्य युवा विकास बहुउद्देशीय मंडळ कानडी, ता. येवला, जि. नाशिकव्यक्तिमत्व शिबीर 0.25
8जनहित बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, ता. जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन शिबीर 0.25
9मैत्रेय सामाजिक या उत्क्रांती बहुउद्देशीय सेवा संस्था, ता. जि. नाशिकसुशिक्षित बेरोजगार व्यवसाय प्रशिक्षण 0.25
10रत्नप्रभा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, विंचूर, ता. निफाड, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
11संस्कृती बहुउद्देशीय संस्था देवळाली कॅम्प, ता. जि. नाशिकफळ व अन्न प्रक्रिया प्रशिक्षण 0.25
12बहुउद्देशीय ग्रामविकास संस्था सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकदुग्ध पदार्थ तयार करणे 0.25
13श्री. स्वामी समर्थ सार्वजनिक वाचनालय, आंबेबहुला, ता. जि. नाशिक संगणक प्रशिक्षण 0.25
14परिवर्तन मल्टिपर्पज सोसायटी नाशिकरोड, ता. जि. नाशिकव्यक्तिमत्व शिबीर 0.25
15हरिकमल सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, ता. जि. नाशिक ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
16डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मित्र मंडळ, सोमठाणे, ता.सिन्नर, जि. नाशिकशेळीपालन प्रशिक्षण 0.25
17रेणूका महिला बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, नांदुरशिगोंटे, ता.सिन्नर, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन शिबीर 0.25
18हरिकमल सार्वजनिक वाचनालय ग्रंथालय व अभ्यासिका, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
19गुरुमाऊली बहुउद्देशीय मित्र मंडळ कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
20गुरुदत्त मित्र मंडळ, कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
एकूण- 5.00

युवक कल्याण विषयक उपक्रम अनुदान योजना (ग्रामीण या नागरी भागातील युवक मंडळांना आर्थिक साहाय्य विशेष घटक सण 2013-14)

अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नांवप्रकल्प अनुदानित रक्कम
1बहुउद्देशीय ग्रामविकास संस्था सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकअन्न व फळ प्रक्रिया प्रशिक्षण 0.25
2डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मित्र मंडळ, सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकअन्न व फळ प्रक्रिया प्रशिक्षण 0.25
3अस्मिता सोशल ग्रुप, ता. जि. नाशिकपापड बनविणे 0.25
4मेनरोड फ्रेइंड्स सर्कल सातपूर, जि. नाशिक द्रोण, डिश पत्रावळी प्रशिक्षण देणे 0.25
5सेवा बहुउद्देशीय मंडळ, महात्मा नगर, ता. जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण 0.25
6जनजागरण समिती नाशिक शहर महात्मा नगर, ता. जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
7सिद्धी विनायक मित्र मंडळ सातपूर, नाशिक मेणबत्ती प्रशिक्षण 0.25
8मातोश्री रमाबाई आंबेडकर महिला मंडळ भगूर, ता. जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
9वंचित जनविकास बहुउद्देशीय संस्था सिन्नर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकलोणचे व निरगुडी तेल निर्मिती करणे 0.25
10अमरज्योत मित्र मंडळ सातपूर, ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
11ग्रामविकास मंडळ सातपूर, ता. जि. नाशिक अगरबत्ती व धूप प्रशिक्षण 0.25
12डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालय मालेगाव. ता. मालेगाव जि .नाशिक शिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
13निगळ पंच मंडळ सातपूर, ता. जि .नाशिकपेपर डिश प्रशिक्षण देणे 0.25
14महिला विकास मंडळ,रामेश्वर, ता. देवळा, जि. नाशिक शिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
15सिटीझन अँवरनेश ग्रुप, सातपूर ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
16प्रकृती हेल्थ एज्युकेशन आणि सोशल वेलफेअर सोसायटी, ता. जि. नाशिकआरोग्य तपासणी शिबीर 0.25
17जनहित बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, ता. जि. नाशिक अन्न फळ प्रक्रिया प्रशिक्षण 0.25
18श्रीराम शैक्षणिक विकास केंद्र, लासलगांव, ता. निफाड, जि. नाशिक कॉम्प्युटर डी.टि.पी. प्रशिक्षण 0.25
19चिराग बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, सटाणा, ता. सटाणा जि. नाशिककॉम्प्युटर बेसिक व्यवसाय प्रशिक्षण 0.25
20हरिकमल सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, ता. सटाणा, जि. नाशिकटंकलेखन प्रशिक्षण 0.25
एकूण- 5.00

युवक कल्याण विषयक उपक्रम अनुदान योजना (सर्वसाधारण 2013-14)

अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नांवप्रकल्प अनुदानित रक्कम
1श्री.मुरलीधर आर. वाघ शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ, ता. जि. नाशिकशिवण काम मशिन दुरुस्ती प्रशिक्षण 0.25
2स्वामी समर्थ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, राजापूर, ता. येवला, जि. नाशिक शिवण काम मशिन दुरुस्ती प्रशिक्षण 0.25
3चि. संदेश एस. वाघ सार्वजनिक वाचनालय, ता. जि. नाशिकशिवण काम मशिन दुरुस्ती प्रशिक्षण 0.25
4श्री. सप्तशृंगी ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, विंचूर, ता. निफाड, जि. नाशिक शिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
5जय योगेश्र्वर कला क्रीडा मंडळ आंबेबहुला, ता. जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
6स्वामी समर्थ सार्वजनिक वाचनालय, आंबेबहुलाा, ता. जि. नाशिक कॉम्प्युटर हार्डवेअर 0.25
7जय जनार्दन शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला, क्रीडा मंडळ, आंबेबहुला, ता. जि. नाशिककॉम्प्युटर हार्डवेअर 0.25
8संघर्ष समाज विकास मंडळ रामेश्र्वर ता.देवळा, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
9हिंद सम्राट जुडो कराटे अँड स्पोर्ट्स व सामाजिक संस्था, मालेगाव, जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण 0.25
10परिवर्तन मल्टिपर्पज सोसायटी, ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
11हरिकमल सार्वजनिक वाचनालय ग्रंथालय व अभ्यासिका, ता. जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण 0.25
12परिसर सेवा संस्था कुंदेवाडी, ता. निफाड, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
13सावित्री कन्या मल्टीपर्पज सोसायटी, ता. निफाड, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
14तेजस्विनी महिला बहुऊद्देशीय संस्था, निफाड, ता. निफाड, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
15युवा एकता क्रीडा शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, मालेगाव, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
16समता बहुउद्देशीय विकास सेवाभावी संस्था, मालेगांव, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
17कै. राजेंद्र किसन खैरनार बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, टाकळी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
18मैत्रेय सामाजिक उत्क्रांती बहुउद्देशीय सेवा संस्था, ता. जि. नाशिकनिसर्गोउपचार / वनौषधी प्रशिक्षण 0.25
19कौशल्य युवा विकास बहुउद्देशीय मंडळ कानडी, ता. येवला, जि. नाशिकमेणबत्ती,फिनेल तयार करणे 0.25
20ओमशांती बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, नगरसूल, ता. येवला, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
21योगेश वाघ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, राजापूर ता. येवला, जि. नाशिककॉम्प्युटर हार्डवेअर 0.25
22सेवाम सोशल एज्युकेशन वेलफेअर असोशिएशन फॉर मल्टिपर्पस सोनज, ता. मालेगाव, जि. नाशिक शिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
23विश्वकिरण महिला विकास संस्था, ता. सटाणा, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
24एकता प्रगत अध्ययन संस्था सोनज, ता. मालेगाव, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
25नाशिक सिटी किकबॉक्सिंग असोसिएशन, ता. जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण 0.25
26राजमाता जिजाऊ मासाहेब कला क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ, बेलदगव्हाण, ता. जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण 0.25
27नाशिक सिटी ट्रॅडिशनल रेसलींग असो. चेतना नगर, ता. जि. नाशिकटाइपिंग प्रशिक्षण 0.25
28नाशिक स्पोर्ट्स एरोबिक्स अँड फिटनेस असो. चेतना नगर, ता. जि. नाशिकड्रेसमेकिंग प्रशिक्षण 0.25
29नाशिक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ओरिएन्ड असो. चेतना नगर, ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
30नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रॅडिशनल रेसलींग असो. चेतना नगर, ता. जि. नाशिकड्रेसडिझायनींग प्रशिक्षण 0.25
31नाशिक ऑम्युचर सिकई मार्शल आर्ट्स असो. चेतना नगर, ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
32नाशिक मुयीथाय असोशिएशन चेतना नगर, ता. जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण 0.25
33नाशिक डिस्ट्रिक्ट किकबॉक्सिग असोशिएशन चेतना नगर, ता. जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण 0.25
34नाशिक डिस्ट्रिक्ट कुंग-फु असोशिएशन चेतना नगर, ता. जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण 0.25
35नाशिक सिटी अँड डिस्ट्रिक्ट चायक्वॅादो असोशिएशन चेतना नगर, ता. जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण 0.25
36युवा बहुऊद्देशीय सामाजिक संस्था, नाशिकरोड, ता. जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
37संकल्प युवा कला क्रीडा शैक्षणिक सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था सोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक संगणक प्रशिक्षण 0.25
38साईभद्रा युवा क्रीडा कला सांस्कृतिक मंडळ, जेलरोड नाशिकरोड, ता. जि. नाशिक खडू तयार करणे प्रशिक्षण 0.25
39ग्रामीण शैक्षणिक कला क्रीडा व सामाजिक सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्था टाकेद बु ता. इगतपुरी, जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण 0.25
40नेहरू युवा श्रीराम मित्र मंडळ पाटोळे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण 0.25
41नेहरू युवा कला क्रीडा सामाजिक व शैक्षणिक सोनांबे, ता.सिन्नर, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
42श्री अमरनाथ सेवा संस्था, नाशिकरोड, ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
43साईराम बहुउद्देशीय सेवा संस्था, सिडको, ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
44युवा एकता बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. सिन्नर, जि. नाशिकखडू तयार करणे प्रशिक्षण 0.25
45जय बजरंग सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, जय प्रकाश नगर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 21
46युवा शक्ती कला क्रीडा या बहुउद्देशीय मित्र मंडळ, टाकेद बु ता. इगतपुरी, जि. नाशिककॉम्प्युटर प्रशिक्षण 22
47गीता कला क्रीडा सांस्कृतिक,शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, जय प्रकाश नगर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकएम.एस.सी.आय.टि. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण 23
48शिवएकता युवा कला क्रीडा शैक्षणिक, सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था, जय प्रकाश नगर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकखडू तयार करणे 24
49ज्ञानसंपदा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. जि. नाशिकएम.एस.सी.आय.टि. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण 25
50कृष्णाई युवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. जि. नाशिकएम.एस.सी.आय.टि. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण 26
51नेहरू युवा कला क्रीडा जनकल्याण सामाजिक विकास संस्था, ओंढेवाडी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकएम.एस.सी.आय.टि. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण 0.25
52गुरुमाऊली बहुउद्देशीय मित्र मंडळ, कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकएम.एस.सी.आय.टि. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण 0.25
53श्री, गुरुदत्त मित्र मंडळ, कोनांबे , ता. सिन्नर, जि. नाशिकएम.एस.सी.आय.टि. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण 0.25
54स्वराज्य बहुउद्देशीय प्रसारक मंडळ दापूर, ता. सिन्नर, जि. नाशिककॉम्प्युटर प्रशिक्षण 0.25
55स्वामी विवेकानंद युवा बहुउद्देशीय कला क्रीडा मंडळ, सोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
56सावित्रीबाई फुले शैक्षणिक बहुउद्देशीय प्रशिक्षण संस्था, ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
57विनर्स स्पोर्ट्स एज्युकेशन कल्चरल व सोशल अकॅडमी, ता. जि. नाशिककॉम्प्युटर प्रशिक्षण 0.25
58नेहरू युवा कला क्रीडा सामाजिक व सांस्कृतिक मित्र मंडळ , धोंडवीरनगर, मनेगाव ता. सिन्नर, जि. नाशिकएम.एस.सी.आय.टि. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण 0.25
59व्ही. राजे ग्रुप बहुउद्देशीय संस्था, ता. सिन्नर, जि. नाशिककॉम्प्युटर प्रशिक्षण 0.25
60राजे संभाजी शैक्षणिक वैद्यकीय, सामाजिक सेवाभावी संस्था कसबे सुकेणे, ता. निफाड, जि. नाशिक शिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
61पंचवटी सोशल वेलफेअर अँड एज्युकेशन सोसायटी, ता. जि. नाशिकडी. टि. पी. व टॅली प्रशिक्षण 0.25
62पवार टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, ता. जि. नाशिकटू- व्हीलर दुरुस्ती प्रशिक्षण 0.25
63भाग्यश्री बहुउद्देशिय संस्था कसबे सुकेणे, ता. निफाड, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
64साखराई सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ, उमराणे, ता. देवळा, जि. नाशिकशेळीपालन प्रशिक्षण 0.25
65ओमटेक एज्युकेशन सोसायटी, ता. जि. नाशिकबेसिक टेलरिंग कटिंग प्रशिक्षण 0.25
66मातोश्री बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था झाडी ता. मालेगांव, जि. नाशिककॉम्प्युटर बेसिक व्यवसाय प्रशिक्षण 0.25
67रेणूका माता बहुउद्देशीय विकास महिला मंडळ. नांदूरशिगोटे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन प्रशिक्षण 0.25
68पूर्ती महिला विकास मंडळ, राजीव नगर, ता. जि. नाशिकफॅशन डिसायनीग प्रशिक्षण 0.25
69ओम गुरुदेव ग्रामसेवा महिला बहुउद्देशीय संस्था, श्रीरामवाडी घोटी, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकशिलाई मशिन प्रशिक्षण 0.25
70श्री शिवसमर्थ महिला बहुउद्देशीय संस्था लासलगाव, ता. निफाड, जि. नाशिकशेळीपालन प्रशिक्षण 0.25
71क्रांती महिला संस्था जेलरोड, नाशिकरोड, ता. जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण 0.25
72श्री अवधूत सेवक मंडळ, ता. सिन्नर, जि. नाशिक कॉम्प्युटर प्रशिक्षण 0.25
73नेहरू युवा मंडळ, पापळेवाडी, ता. सिन्नर, जि. नाशिककॉम्प्युटर प्रशिक्षण 0.25
74नेहरू युवा मंडळ अधरवड, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक एम.एस.सी.आय.टि. प्रशिक्षण 0.25
75स्वातंत्रवीर सावरकर बहुउद्देशीय संस्था एकलहरारोड, नाशिकरोड, ता. जि. नाशिककॉम्प्युटर प्रशिक्षण 0.25
76नेहरू युवा मंडळ, सोनारी, ता. सिन्नर, जि. नाशिककॉम्प्युटर प्रशिक्षण 0.25
77श्रीराम सांस्कृतिक बहुउद्देशीय मित्र मंडळ विंचुर दळवी, ता. सिन्नर, जि. नाशिककॉम्प्युटर प्रशिक्षण 0.25
78श्री सप्तशृंगी बहुउद्देशीय संस्था, ता. कळवण, जि. नाशिकबेकरीचे पदार्थ बनविणे 0.25
79मॉडर्न शिक्षण संस्था,उमराणे, ता. देवळा, जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण 0.25
80श्री. गजानन माउली सेवाभावी संस्था, सायणे बु ता. मालेगाव, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण 0.25
एकूण- 20.00

युवक कल्याण योजना अनुदान-लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2014-15

अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नांवअनुदानाचे प्रयोजन अनुदानित रक्कम
1नेहरू युवा कला क्रीडा जनकल्याण सामाजिक विकास संस्था, ओंढेवाडी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्यवर कविता गायन या वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वक्तृत्व स्पर्धाचे आयोजन करणे 0.25
2फिनिक्स शैक्षणिक व बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. जि. नाशिक प्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिर 0.25
3नेहरू युवा मंडळ, सोनारी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
4स्वामी विवेकानंद युवा बहुउद्देशीय कला व क्रीडा मंडळ, सोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक महोत्सवाचे आयोजन 0.25
5नेहरू युवा मंडळ, पापळेवाडी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम-वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
6युवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, नाशिकरोड, ता. जि. नाशिकअस्पृश्यता व बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
7सावित्रीबाई फुले शैक्षणिक बहुउद्देशीय प्रशिक्षण संस्था, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम 0.25
8तोरणा शैक्षणिक आरोग्य सेवा संस्था, लखमापूर, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक,सांस्कृतिक कार्यक्रम :- नाट्य, संगीत, नृत्य इत्यादीबाबत कार्यशाळा व स्पर्धा आयोजित करणे 0.25
9नेहरू युवा कला क्रीडा शैक्षणिक सामाजिक व सांस्कृतिक मित्र मंडळ , धोंडवीर नगर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
10श्रीराम शैक्षणिक विकास केंद्र, लासलगांव, ता. निफाड, जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
11नेहरू युवा श्रीराम मित्र मंडळ, पाटोळे, ता. सिन्नर जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
12सावित्रीकन्या मल्टिपर्पज सोसायटी, ता. निफाड, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
13कै. उखाजी नारायण ठाकरे सार्वजनिक वाचनालय, श्रीपुरवडे, ता. सटाणा, जि. नाशिकवाचनालय 0.25
14बहुउद्देशीय ग्रामविकास संस्था, सोमठाणे ता. सिन्नर, जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा चालविणे 0.25
15डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मित्र मंडळ, सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा चालविणे 0.25
16मातोश्री सार्वजनिक वाचनालय, झाडी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकवाचनालय 0.25
17समता बहुउद्देशीय विकास सेवाभावी संस्था, मालेगांव, ता. मालेगांव, जि. नाशिकतालुकास्तरावर सांस्कृतिक कार्यक्रम 0.25
18श्री.आयर्न इप्पर शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, ता. जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
19बिजासणी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था सुकेणे, ता. निफाड, जि. नाशिकतालुकास्तरावर युवक महोत्सवाचे आयोजन करणे 0.25
20छत्रपती शिवाजि महाराज सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ, कसबे सुकेणे, ता.निफाड, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
21आदिवासी नवनिर्माण सामाजिक व शैक्षणिक संस्था बोरगाव, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
22मातोश्री बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था झाडी ता. मालेगांव, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
एकूण- 5.00

युवक कल्याण योजना अनुदान-लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2014-15

अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नांवअनुदानाचे प्रयोजन अनुदानित रक्कम
1श्री स्वामी समर्थ सार्वजनिक व शैक्षणिक संस्था, मालपाटणे, ता. देवळा, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम 0.25
2विश्वमित्र नेहरू कला क्रीडा सालभोये, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम 0.25
3सैयलाणी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था ओझर, ता. कळवण, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर गायन व वादविवाद स्पर्धा 0.25
4वैभवश्री बहुउद्देशीय संस्था, मांगलीदर, ता. कळवण, जि. नाशिकप्रथमोपचार व नेत्र आरोग्य शिबिर 0.25
5मॉडर्न शिक्षण संस्था, उमराणे, ता. देवळा, जि. नाशिक व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
6कौशल्य युवा विकास बहुउद्देशीय मंडळ, कानडी ता.येवला जि. नाशिकसुशिक्षित बेरोजगारांना व्यवसाय मार्गदर्शन प्रशिक्षण शिबीर 0.25
7हिंद सम्राट ज्युडो कराटे स्पोर्ट्स व सामाजिक संस्था, ता. मालेगाव, जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम-वृक्षारोपण, आरोग्य, स्वच्छता इ. 0.25
8मैत्रेय सामाजिक उत्क्रांती बहुउद्देशीय सेवा संस्था, ता. जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा प्रशिक्षण शिबीर 0.25
9कस्तुराबाई शैक्षणिक संस्था, चिंचवे (गा), ता. मालेगाव, जि. नाशिकप्रथोमपचार व नेत्र आरोग्य शिबीर 0.25
10भाग्यश्री बहुउद्देशिय संस्था कसबे, सुकेणे, ता. निफाड, जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम-वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता कार्यक्रम 0.25
11श्री स्वामी समर्थ सार्वजनिक वाचनालय, आंबेबहुला, ता. जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
12जनहित बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, ता. जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा प्रशिक्षण शिबीर 0.25
13नेहरू युवा बहुउद्देशीय ग्रामविकास संस्था, सोमठाणे ता.सिन्नर, जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.20
14युवा एकता क्रीडा शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, मालेगाव, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.20
15क्रांती महिला संस्था नाशिकरोड, ता. जि. नाशिक ग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा प्रशिक्षण शिबीर 0.20
16सोशल एज्युकेशन वेलफेअर असोशिएशन फॉर मल्टिपर्पस (सेवाम) मालेगाव, ता. मालेगाव, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.20
17सौ.इंदुबाई शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, ता. जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.20
18श्री.आदित्य शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, ता. जि. नाशिक प्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.20
19शिवएकता युवा कला क्रीडा शैक्षणिक, सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था,जयप्रकाश नगर, ता. सिन्नर, जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा शिबीर 0.20
20पवार टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, ता. जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.20
एकूण- 5.00

युवक कल्याण योजना अनुदान-लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2014-15

अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नांवअनुदानाचे प्रयोजन अनुदानित रक्कम
1प्रबोधन शिक्षण प्रसारक मंडळ, सुरगाणा, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर आयोजन करणे 0.25
2श्री.गणेश नेहरू युवा बहुउद्देशीय मंडळ, हिरिडपाडा, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
3वैभवश्री बहुउद्देशीय संस्था, मांगलीदर, ता. कळवण, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
4ग्रामीण महिला विकास संस्था, बोरगाव, ता. सुरगाणा, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
5सैयलाणी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था ओझर, ता. कळवण, जि. नाशिक व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
6नक्षत्र बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था अंबापूर , ता. कळवण, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
7मार्कस बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
8आदर्श युवा मंडळ करंजूल (सु), ता. सुरगाणा, जि. नाशिक युवक पत्रिका प्रकाशित करणे 0.25
9नेहरू युवा व ग्रामविकास मंडळ वाकी खुर्द, ता. चांदवड, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा चालविणे 0.25
10विश्वमित्र नेहरू कला क्रीडा मंडळ सालभोये, ता. सुरगाणा सांस्कृतिक कार्यक्रम :- नाट्य, संगीत, नृत्य 0.25
11शिवनिर्मल शैक्षणिक संस्था श्रीपुरवडे, ता. सटाणा, जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम-वृक्षारोपण, आरोग्य,स्वच्छता इ. 0.25
12नेहरू युवा व बहुउद्देशीय ग्रामविकास संस्था, सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक आदान व प्रदान कार्यक्रम 0.25
13सार्वजनिक वाचनालय व ग्रंथालय बोरगाव, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकवाचनालय 0.25
14श्री स्वामी समर्थ सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, मालपाटणे, ता. देवळा, जि. नाशिकयुवक पत्रिका प्रकाशित करणे 0.25
15अर्जुन बहुउद्देशीय संस्था, बोरगाव(साजोळे) ता. सुरगाणा, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
16नेहरू युवा मंडळ धोंडबार, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
17संतोषी माता युवा कला क्रीडा शैक्षणिक सामाजिक मंडळ, उंबरठाण, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकअस्पृश्यता, बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
18नेहरू युवा कला व क्रीडा मंडळ, संजय नगर, सराड, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर आयोजन करणे 0.25
19दौलती सामाजिक शैक्षणिक संस्था, सोयगांव, ता. मालेगांव, जि. नाशिकसांस्कृतिक कार्यक्रम :- नाट्य, संगीत, नृत्य 0.25
20श्रीराम सांस्कृतिक बहुउद्देशीय मित्र मंडळ विंचुर दळवी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
21युवा शक्ती कला क्रीडा व बहुउद्देशीय मित्र मंडळ, टाकेद बु, ता.इगतपुरी, जि. नाशिकअस्पृश्यता बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
22तेजस्विनी महिला बहुऊद्देशीय संस्था निफाड, ता. निफाड, जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
23परिसर सेवा संस्था कुंदेवाडी, ता. निफाड, जि. नाशिकअस्पृश्यता बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
24शाश्र्वात कार्य चॅरीटेबल सोसायटी निफाड, ता. निफाड, जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा चालवणे 0.25
एकूण- 6.00

युवक कल्याण योजना अनुदान-लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2014-15

अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नांवअनुदानाचे प्रयोजन अनुदानित रक्कम
1गीताई सांस्कृतिक शैक्षणिक व वैद्यकीय सेवा संस्था, भदर, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
2श्री स्वामी समर्थ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, राजापूर, ता. येवला, जि. नाशिकप्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
3कु. योगेश वाघ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, राजापूर ता. येवला, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
4जय जनार्दन शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, आंबेबहुला, ता. जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा शिबीर 0.25
5गीता कला क्रीडा सांस्कृतिक,शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, कोनांबे, ता. सिन्नर जि. नाशिकप्रथोमपचार नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
6ग्रामीण शैक्षणिक कला क्रीडा व सामाजिक सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्था, टाकेद बु, ता. जि. नाशिक अस्पृश्यता बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
7कृष्णाई युवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. जि. नाशिक ग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
8नेहरू युवा कला क्रीडा शैक्षणिक सामाजिक मंडळ सोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
9साईभद्रा युवा कला क्रीडा सांस्कृतिक सामाजिक मंडळ, जेलरोड ता. जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
10नेहरू युवा मंडळ अधरवड, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
11ची.संदेश वाघ सार्वजनिक वाचनालय, ता. जि. नाशिकवाचनालय 0.25
12युवा एकता बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था, ता. सिन्नर, जि. नाशिकतालुकास्तरावर युवक महोत्सवाचे आयोजन करणे 0.25
13शिवनिर्मल शैक्षणिक संस्था , श्रीपुरवडे, ता.सटाणा, जि. नाशिक सांस्कृतिक कार्यक्रम :- नाट्य, संगीत, नृत्य 0.25
14आदर्श युवा मंडळ करंजूल (सु), ता. सुरगाणा, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
15नेहरू युवा व ग्रामविकास मंडळ वाकी खुर्द, ता. चांदवड, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
16श्री.एम. आर. वाघ शैक्षणिक सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, ता. जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
17विश्र्वकीरण महिला विकास संस्था सटाणा, ता. सटाणा, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
18गुरुमाऊली बहुउद्देशीय मित्र मंडळ कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
19नेहरू युवा मंडळ, धोंडबार, ता. सिन्नर, जि. नाशिक व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
20अर्जुन बहुउद्देशीय संस्था, बोरगाव (साजोळे), ता. सुरगाणा, जि. नाशिक व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
21मार्कस बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. जि. नाशिकयुवक आदान प्रदान कार्यक्रम 0.25
22नक्षत्र बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, अंबापूर, ता. कळवण, जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
23जय योगेश्वर कला क्रीडा मंडळ आंबेबहुला, ता. जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
24गुरुदत्त मित्र मंडळ, कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक सांस्कृतिक कार्यक्रम :- नाट्य, संगीत, नृत्य इत्यादीबाबत कार्यशाळा व स्पर्धा आयोजित करणे 0.25
एकूण- 6.00

युवक कल्याण योजना अनुदान-लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2014-15

अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नांवअनुदानाचे प्रयोजन अनुदानित रक्कम
1कु. योगेश वाघ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ, राजापूर, ता.येवला, जि. नाशिक व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
2विजया बहुउद्देशीय संस्था, नाशिकरोड, जि. नाशिकयुवक आदान व प्रदान कार्यक्रम 0.25
3श्री स्वामी समर्थ सांस्कृतिक व शैक्षणिक कला क्रीडा मंडळ, राजापूर, ता. येवला, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा शिबीर 0.25
4मॉडर्न शिक्षण संस्था, उमराणे, ता. देवळा, जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा शिबीर 0.25
5विश्वकिरण महिला विकास संस्था, ता. सटाणा, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा शिबीर 0.25
6रामेश्वर सार्वजनिक वाचनालय, पाटोदा, ता. येवला, जि. नाशिकवाचनालय 0.25
7कौशल्य युवा विकास बहुउद्देशीय मंडळ कानडी, ता. येवला, जि. नाशिकप्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
8अशोकचक्र बहुउद्देशीय विकास सेवा संस्था, सोमठाणदेश, ता. येवला, जि. नाशिकतालुका, जिल्हास्तरावर युवक तसेच राज्यस्तरावर युवक महोत्सवाचे आयोजन 0.25
9मैत्रेय सामाजिक उत्क्रांती बहुउद्देशीय सेवा संस्था, ता. जि. नाशिकअस्पृश्यता व बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
10श्री. वसंतराव गीते सामाजिक व शैक्षणिक बहुउद्देशीय संस्था, ता. जि. नाशिकअस्पृश्यता व बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
11समता बहुउद्देशीय सेवाभावी विकास संस्था, ता. मालेगाव, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
12ओमटेक एज्युकेशन सोसायटी, ता. जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
13नेहरू युवा मंडळ, पापळेवाडी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकअस्पृश्यता व बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
14पवार टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, ता. जि. नाशिक युवक नेतृत्व विकास शिबीर 0.25
15श्री. अवधूत सेवक मंडळ, महालक्ष्मी रोड, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व विकास शिबीर 0.25
16हिंद सम्राट जुडो कराटे स्पोर्ट्स व सामाजिक संस्था, ता. मालेगाव, जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
17व्ही. राजे ग्रुप बहुउद्देशीय संस्था, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व विकास शिबीर 0.25
18सावित्रीकन्या मल्टिपर्पज सोसायटी ता. निफाड, जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीराचे आयोजन 0.25
19फिनिक्स शैक्षणिक व बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. जि. नाशिकतालुका स्तरावर युवक महोत्सव कार्यक्रम 0.25
20तोरणा शैक्षणिक आरोग्य सेवा संस्था, लखमापूर, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
21समता बहुउद्देशीय सेवाभावी विकास संस्था, ता. मालेगाव, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
22ओमटेक एज्युकेशन सोसायटी, ता. जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
23नेहरू युवा मंडळ, पापळेवाडी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकअस्पृश्यता व बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
24पवार टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व विकास शिबीर 0.25
25श्री. अवधूत सेवक मंडळ, महालक्ष्मी रोड, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व विकास शिबीर 0.25
26हिंद सम्राट जुडो कराटे स्पोर्ट्स व सामाजिक संस्था, ता. मालेगाव, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
27व्ही. राजे ग्रुप बहुउद्देशीय संस्था, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व विकास शिबीर 0.25
28सावित्रीकन्या मल्टिपर्पज सोसायटी ता. निफाड, जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीराचे आयोजन करणे 0.25
29फिनिक्स शैक्षणिक व बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. जि. नाशिक तालुका स्तरावर युवक महोत्सव कार्यक्रम 0.25
30तोरणा शैक्षणिक आरोग्य सेवा संस्था, लखमापूर, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
31नेहरू युवा श्रीराम मित्र मंडळ, पाटोळे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक तालुका, जिल्हास्तरावर युवक तसेच राज्यस्तरावर युवक महोत्सवाचे आयोजन 0.25
32कृष्णाई युवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. जि. नाशिक प्रथोमपचार नेत्र व आरोग्य निदान शिबीराचे आयोजन 0.25
33ज्ञानसंपदा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. जि. नाशिकतालुका, जिल्हास्तरावर युवक तसेच राज्यस्तरावर युवक महोत्सवाचे आयोजन 0.25
34साईभद्रा युवा कला क्रीडा व सांस्कृतिक, सामाजिक मंडळ , जेलरॊड, ता. जि. नाशिक सांस्कृतिक कार्यक्रम नाट्य, संगीत, नृत्य 0.25
35संकल्प युवा कला व क्रीडा शैक्षणिक सामाजिक या सांस्कृतिक संस्था सोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक तालुका, जिल्हास्तरावर युवक तसेच राज्यस्तरावर युवक महोत्सवाचे आयोजन 0.25
36नेहरू युवा मंडळ अधरवड, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
37नेहरू युवा मंडळ, सोनारी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम वृक्षारोपण आरोग्य, स्वच्छता इ. 0.25
38नेहरू युवा कला क्रीडा सामाजिक व सांस्कृतिक मित्र मंडळ , धोंडवीर नगर, मनेगांव, ता. सिन्नर, जि. नाशिक प्रथोमपचार नेत्र व आरोग्य निदान शिबीराचे आयोजन 0.25
39नेहरू युवा कला क्रीडा जनकल्याण सामाजिक विकास संस्था, ओंढेवाडी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
40 गुरुमाऊली बहुउद्देशीय मित्र मंडळ, कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम वृक्षारोपण आरोग्य, स्वच्छता इ. 0.25
41 गुरुदत्त मित्र मंडळ, कोनांबे, जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम वृक्षारोपण आरोग्य, स्वच्छता इ. 0.25
42ग्रामीण शैक्षणिक कला क्रीडा व सामाजिक सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्था टाकेद ब्र, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
43सिद्धी विनायक सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, ता. जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम 0.25
44साईराम बहुउद्देशीय सेवा संस्था, ता. जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा शिबीर 0.25
45विनर्स स्पोर्ट्स एज्युकेशन कल्चरल या सोशल अकॅडमी, ता. जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीराचे आयोजन करणे 0.25
46नेहरू युवा कला क्रीडा शैक्षणिक व सामाजिक मंडळ, सोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीराचे आयोजन करणे 0.25
47स्वामी विवेकानंद युवा बहुउद्देशीय कला व क्रीडा मंडळ, सोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीराचे आयोजन करणे 0.25
48सावित्रीबाई फुले शैक्षणिक व बहुउद्देशीय प्रशिक्षण संस्था, ता. जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा चालवणे 0.25
49श्रीराम सांस्कृतिक बहुउद्देशीय मित्र मंडळ विंचुरदळवी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक अस्पृश्यता व बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
50स्वा. सावरकर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था नाशिकरोड, ता. जि. नाशिकअस्पृश्यता व बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
51श्री अमरनाथ सेवा संस्था, नाशिकरोड, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम 0.25
52श्री समर्थ बहुउद्देशीय सामाजिक सेवाभावी संस्था, सोनारी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा शिबीर 0.25
53श्री. आर. टि. जगताप सोशल वेलफेअर सोसायटी, जायखेडा, ता.बागलाण, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम 0.25
54स्नेहीजण बहुउद्देशीय सामाजिक सेवाभावी संस्था, सोनारी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
55लोकहित बहुउद्देशीय सेवा मंडळ, ता. जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
56जय योगेश्वर कला क्रीडा मंडळ आंबेबहुला, ता. जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
57ऊ साई बजरंग सामाजिक सेवा संस्था, ता. जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
58तेजस्विनी महिला बहुऊद्देशीय संस्था, निफाड, ता. निफाड, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
59शाश्वत कार्य चारीटेबल सोसायटी निफाड, ता. निफाड, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
60सप्तशृंगी ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था विंचूर, ता. निफाड, जि. नाशिक व्यवसाय प्रशिक्षण शिबीर 0.25
61परिवर्तन मल्टिपर्पज सोसायटी, ता. जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
62निसर्ग महिला बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, ता. निफाड, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
63ऑल इन वन मल्टीपर्पज सेवा सोसायटी, ता. जि. नाशिक प्रथोमपचार नेत्र या आरोग्य निदान शिबीर आयोजन करणे 0.25
64कलाकृती महिला ग्रामसेवा संघ संस्था, चांदोरी, ता. निफाड, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
65विद्यार्थी विकास सेवा समिती वडाळा नाका, ता. जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
66कस्तोराबाई शैक्षणिक संस्था चिंचवे (गा), ता. मालेगाव, जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
67लक्ष्मी टेक्निकल इन्स्टिटयुट, कातरगाव, ता. निफाड, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
68कै. राजेंद्र किसन खैरनार बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, टाकळी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकसांस्कृतिक कार्यक्रम उदा. नाट्य, संगीत, नृत्य 0.25
69साईबाबा बहुउद्देशीय संस्था हतगड, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकअस्पृश्यता व बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
70सोशल एज्युकेशन वेलफेअर असोशिएशन फॉर मल्टिपर्पस (सेवाम), ता. मालेगाव, जि. नाशिक सांस्कृतिक कार्यक्रम उदा. नाट्य, संगीत, नृत्य 0.25
71क्रिएटर्स फाउंडेशन मालेगाव, ता. मालेगाव, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
72श्रीराम शैक्षणिक विकास केंद्र, लासलगांव, ता. निफाड, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम 0.25
73क्रांती महिला संस्था नाशिकरोड, ता. जि. नाशिक शहरी भागात समाजसेवा शिबीर 0.25
74जागृती सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक विकास संस्था, ता. जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम वृक्षारोपण आरोग्य, स्वच्छता इ. 0.25
75जनहित बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, ता. जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
76मातोश्री रमाबाई आंबेडकर महिला मंडळ भगूर, ता. जि. नाशिकयुवक महोत्सवाचे आयोजन 0.25
77नेहरू युवा महिला मंडळ खरुडे, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
78आदिवासी नवनिर्माण सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, बोरगाव, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम 0.25
79संघर्ष समाज विकास मंडळ रामेश्र्वर ता. देवळा, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
80सावित्रीबाई महिला शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था वडनेर, दुमाला, ता. जि. नाशिकप्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
81दौलती सामाजिक शैक्षणिक संस्था, सोयगांव, ता. मालेगांव, जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
82परिसर सेवा संस्था कुंदेवाडी, ता. निफाड, जि. नाशिक व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
83श्री. गुरुदत्त युवक क्रीडा व शिक्षण व शेती व सांस्कृतिक मंडळ कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम 0.25
84श्री. सोनांबे सार्वजनिक वाचनालय सोनाबें, ता. सिन्नर, जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीर आयोजन करणे 0.25
85पंचक्रांती सेवाभावी संस्था , घोटेवाडी(आशापुरी), ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक महोत्सवाचे आयोजन करणे 0.25
86स्वराज्य बहुउद्देशीय प्रसारक मंडळ दापूर, ता. सिन्नर, जि. नाशिक व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
87अंकुर शैशक्षणिक कला क्रीडा व सामाजिक बहुउद्देशीय सेवा संस्था, शेंडेपाडा (हरसुल), ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धा आयोजन करणे 0.25
88तिर्थक्षेत्र नाशिक सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, ता. जि. नाशिक प्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
89मेनरोड फ्रेंडस सर्कल सातपूर, ता. जि. नाशिक प्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
90श्री. सेवा बहुउद्देशीय मंडळ महात्मानगर, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम 0.25
91श्री. सिद्धिं विनायक मित्र मंडळ सातपूर, ता. जि. नाशिक ऍग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
92जनजागरण समिती नाशिक शहर, महात्मा नगर, ता. जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
93सिटीझन ऍवेरनेस ग्रुप सातपूर, ता. जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
94अमरज्योत मित्र मंडळ सातपूर, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम 0.25
95अस्मिता सोशल ग्रुप ता. जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
96निगळ पंच मंडळ सातपूर, ता. जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
97ग्रामविकास मंडळ सातपूर, ता. जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
98धम्मपथ सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था पिंपळस (रामाचे), ता. निफाड, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
99नालंदा एज्युकेशन अँड सोशल ट्रस्ट ता. जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
100मातोश्री बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था झाडी ता. मालेगांव, जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
101संस्कृती बहुउद्देशीय संस्था देवळाली कॅम्प, ता. जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
102 संघमित्र सामाजिक संस्था देवळाली कॅम्प, जि. नाशिक ग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
103शिवशत्रपती बहुउद्देशीय संस्था, श्रीपुरवडे, ता. सटाणा, जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
104 चिराग बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. सटाणा, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम 0.25
105जनसागर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम 0.25
106ओम गुरुदेव ग्रामसेवा महिला संस्था, श्रीरामवाडी घोटी, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
107श्री गजानन माउली सेवाभावी संस्था सायने बु. ता. मालेगाव, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर आयोजन करणे 0.25
108परशराम बाबा सार्वजनिक वाचनालय, कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक वाचनालय 0.25
109सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडळ नांदगाव, ता. नांदगाव, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर आयोजन करणे 0.25
110कलाप्रसाद बहुउद्देशीय संस्था तळवाडे, ता. नांदगाव, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर आयोजन करणे 0.25
111महिला विकास मंडळ रामेश्र्वर, ता. देवळा, जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा चालविणे 0.25
112श्री.एम. आर. वाघ शैक्षणिक सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, ता. जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
113डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मित्र मंडळ, सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर आयोजन करणे 0.25
114बहुऊद्देशीय ग्राम विकास संस्था सोमठाणे ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर आयोजन करणे 0.25
115शिवप्रबोधिनी बहुउद्देशीय सामाजिक सेवा संस्था, ता. जि. नाशिकतालुकास्तरीय युवक महोत्सवाचे आयोजन करणे 0.25
116ची.संदेश वाघ सार्वजनिक वाचनालय, ता. जि. नाशिकवाचनालय 0.25
117ग्रामीण महिला विकास संस्था बोरगाव, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा चालविणे 0.25
118श्री.आदित्य शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, ता. जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
119श्री.आयर्न इप्पर शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, ता. जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
120नेहरू युवा कला व क्रीडा मंडळ, उंबरपाडा, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
एकूण- 30.00

युवक कल्याण योजना अनुदान-लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2015-16

अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नांवअनुदानाचे प्रयोजन अनुदानित रक्कम
1नेहरू युवा मंडळ, धोंडबार, ता. सिन्नर, जि. नाशिक व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करणे 0.25
2नेहरू युवा मंडळ, पापळेवाडी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
3डॉ. आर. व्ही. गोर्हे युवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा चालवणे 0.25
4नेहरू युवा मंडळ, सोनारी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा चालवणे 0.25
5फिनिक्स शैक्षणिक व बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. जि. नाशिकसांस्कृतिक कार्यक्रम :- नाट्य, संगीत, नृत्य इत्यादीबाबत कार्यशाळा व स्पर्धा आयोजित करण 0.25
6ज्ञानसंपदा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
7सावित्रीबाई फुले बहुउद्देशीय प्रशिक्षण संस्था, ता. जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
8विनर्स स्पोर्ट्स एज्युकेशन कल्चरल या सोशल अकॅडमी, ता. जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीराचे आयोजन करणे 0.25
9नेहरू युवा कला क्रीडा शैक्षणिक सामाजिक व सांस्कृतिक मित्र मंडळ , धोंडवीर नगर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
10स्वामी विवेकानंद युवा बहुउद्देशीय कला व क्रीडा मंडळ, सोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
11गुरुदत्त मित्र मंडळ, कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
12शिवनिर्मल शैक्षणिक संस्था , श्रीपुरवडे, ता. सटाणा, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम वृक्षारोपण आरोग्य, स्वच्छता इ. 0.25
13नीलरत्न एज्युकेशन अँड मेडिकल रिसर्च सेंटर शिवनिर्मल, विठ्ठलनगर, कामटवाडेशीवार, ता. जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम महिलांसाठी व्यक्तिमत्व विकास शिबीर इ, युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
14नेहरू युवा श्रीराम मित्र मंडळ , पाटोळे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
15युवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, नाशिकरोड, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
16शहिद राकेश आनेराव बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, सोनारी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक प्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
17शिवराय युवा मित्र मंडळ,सिन्नर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
18तांबेश्वर जनसेवा मंडळ,सिन्नर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
19संजय यशवंत त्रिभुवन एज्युकेशन ट्रस्ट नांदगाव, ता. नांदगाव, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
20जनहित बहुउद्देशीय सेवा संस्था, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
एकूण- 5.00

युवक कल्याण योजना अनुदान-लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2015-16

अ.क्र. अनुदानित संस्थेचे नांवअनुदानाचे प्रयोजन अनुदानित रक्कम
1 नेहरू युवा कला क्रीडा जनकल्याण सामाजिक विकास संस्था औंढेवाडी, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक प्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
2 सोशल एज्युकेशन वेलफेवर असोशिएशन फॉर मल्टीपर्पज (सेवाम), ता.मालेगांव, जि. नाशिक आरोग्य शिबीर कार्यक्रम 0.25
3 गिरणाधरण प्रकल्प पीडित सेवा मंडळ, ता. मालेगांव, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण 0.25
4 श्री.स्वामी समर्थ सार्वजनिक वाचनालय, आंबेबहुला, ता. जि. नाशिक वाचनालय कार्यक्रम 0.25
5 मातोश्री सार्वजनिक वाचनालय झाडी, ता. मालेगांव, जि. नाशिक वाचनालय कार्यक्रम 0.25
6 श्री.वसंतराव गिते शैक्षणिक सामाजिक व बहुउद्देशिय संस्था, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
7 श्रीराम युवा कला क्रीडा बहुउद्देशिय सार्वजनिक संस्था, डुबेरे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
8 कस्तोरबाई शैक्षणिक संस्था, चिंचवे (गा), ता. मालेगांव, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम-स्वयंमरोजगार इ. युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
9 कै.उखाजि नारायण ठाकरे सार्वजनिक वाचनालय, श्रीपुरवडे, ता. सटाणा, जि. नाशिक वाचनालय महत्व व उपयोग याबद्दल शिबीर 0.25
10 ऑल इन वन मल्टिपर्पज सेवा सोसायटी, ता. जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
11 श्रीराम शैक्षणिक विकास केंद्र लासलगाव ता. निफाड, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
12 कै.राजेंद्र किसन खैरनार बहुउद्देशीय सेवा संस्था, टाकेद, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक प्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
13 नेहरू युवा मंडळ देवघर, ता. मालेगांव, जि. नाशिक स्वयंमरोजगार शिबीर आयोजित करणे 0.25
14 कृष्णाई युवा बहुउद्देशीय समाजिक संस्था, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
15 मातोश्री रमाबाई आंबेडकर महिला मंडळ भगूर, जि. नाशिक सांस्कृतिक कार्यक्रम :- नाट्य, संगीत, नृत्य इत्यादीबाबत कार्यशाळा व स्पर्धा आयोजित करणे 0.25
16 नेहरू युवा ग्रामविकास मंडळ, वार्की खुर्द, ता. चांदवड, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
17 चिन्मय पाणलोट क्षेत्र विकास संस्था, जायखेडा, ता. बागलाण, जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
18 समता बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, ता. मालेगांव, जि. नाशिक अस्पृश्यता बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
19 हिंदू सम्राट ज्युडो कराटे स्पोर्ट्स आणि सामाजिक संस्था, मालेगांव, ता. मालेगांव, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
20श्री.समर्थ बहुउद्देशीय सामाजिक सेवाभावी संस्था, सोनारी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
एकूण- 5.00

युवक कल्याण योजना अनुदान-लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2015-16

अ.क्र.अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानित रक्कम
1 श्री. समर्थ बहुउद्देशीय युवा कला क्रीडा व सांस्कृतिक संस्था, शिरसगाव लौकी, ता. निफाड, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम 0.25
2 साईभद्रा युवा कला क्रीडा सांस्कृतिक शैक्षणिक व सामाजिक मंडळ, जेलरोड, जि. नाशिक ग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीर 0.25
3गिता कला क्रीडा सांस्कृतिक शैक्षणिक व सामाजिक संस्था कोणांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
4 संघर्ष समाज विकास मंडळ रामेश्र्वर, ता. देवळा, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर चर्चासत्र , वादविवाद स्पर्धा 0.25
5 श्री.धनुष्य तिर्थ सामाजिक सांस्कृतिक व क्रीडा मित्र मंडळ, मानवेढे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर चर्चासत्र , वादविवाद स्पर्धा 0.25
6युवा एकता बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. सिन्नर, जि. नाशिक ग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीर 0.25
7गुरुमाऊली बहुउद्देशीय मित्र मंडळ कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक सांस्कृतिक कार्यक्रम :- नाट्य, संगीत, नृत्य इत्यादीबाबत कार्यशाळा व स्पर्धा आयोजित करण 0.25
8नेहरू युवा मंडळ आधारवड, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक अस्पृश्यता बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
9 नेहरू युवा कला क्रीडा शैक्षणिक सामाजिक सोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक युवक महोत्सव कार्यक्रम 0.25
10देवकमल फाउंडेशन, दाभाडी, ता. मालेगांव, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
11क्रियेटर्स फाउंडेशन, ता. मालेगांव, जि. नाशिक ग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीर 0.25
12जय योगेश्र्वर कला क्रीडा मंडळ, आंबेबहुला, ता. जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
13दौलती सामाजिक शैक्षणिक संस्था, सोयगांव, ता. मालेगांव, जि. नाशिक ग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीर 0.25
14जय जनार्दन शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, आंबेबहुला, ता. जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
15विश्र्वकिरण महिला विकास संस्था, सौदाणे, ता. मालेगांव, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
16महिला विकास मंडळ, रामेश्र्वर, ता. देवळा, जि. नाशिक सांस्कृतिक कार्यक्रम :- नाट्य, संगीत, नृत्य इत्यादीबाबत कार्यशाळा व स्पर्धा आयोजित करण 0.25
17सिद्धिविनायक मित्र मंडळ सातपूर, ता. जि. नाशिक युवक महोत्सव कार्यक्रम 0.25
18श्री सेवा बहुउद्देशीय मंडळ, ता. जि. नाशिकअस्पृश्यता बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
19अस्मिता सोशल ग्रुप ता. जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीर 0.25
20मैत्रेय सामाजिक या उत्क्रांती बहुउद्देशीय सेवा संस्था समतानगर, आगार टाकळी, ता. जि. नाशिकसांस्कृतिक कार्यक्रम :- नाट्य, संगीत, नृत्य इत्यादीबाबत कार्यशाळा व स्पर्धा आयोजित करणे 0.25
21विरजवान सार्वजनिक वाचनालय वाकी खु, ता. जि. नाशिक स्वयंरोजगार शिबीर 0.25
22श्रीराम सांस्कृतिक बहुउद्देशीय मित्र मंडळ विंचुरदळवी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
23स्वा. वीर सावरकर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था टाकळी, ता. निफाड, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
24सिद्धी विनायक सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, ता. जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीर 0.25
25ह. भ. प. संपत बाबा युवक कला क्रीडा सांस्कृतिक व शैक्षणिक संस्था सौंदाणे, ता. मालेगांव, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
26लक्ष्मी टेकनिकाल इन्स्टिटूट काथरगाव, ता. निफाड, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
27ह. भ. प. फडेबाबा सांस्कृतिक व शैक्षणिक क्रीडा विकास संस्था भरळगोई ता. निफाड, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
28एकता प्रगत अध्ययन संस्था सोनज, ता. मालेगाव, जि. नाशिक प्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे कार्यक्रम 0.25
29जनजागरण समिती नाशिक शहर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
30युवा शक्ती कला क्रीडा व बहुउद्देशीय मित्र मंडळ, टाकेद ब्रु, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
31शिवछत्रपती कला क्रीडा सांस्कृतिक मित्र मंडळ, लॅमरोड देवळाली कॅम्प, ता. जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
32मेनरोड फ्रेंड्स सर्कल, सातपूर, ता. जि. नाशिक व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
33आदिवासी नवनिर्माण सामाजिक व शैक्षणिक संस्था बोरगाव, ता. सुरगाणा, जि. नाशिक सांस्कृतिक कार्यक्रम :- नाट्य, संगीत, नृत्य इत्यादीबाबत कार्यशाळा व स्पर्धा आयोजित करणे 0.25
34शांतिदूत चॅरिटेबलं ट्रस्ट, ता. जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम वृक्षारोपण आरोग्य, स्वच्छता इ. 0.25
35कै. तानाजी बाबा शेवाळे सार्वजनिक ग्रंथालय व वाचनालय सांगावी, ता. देवळा, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
36मॉडर्न शिक्षण संस्था उमराणे, ता. देवळा, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
37परशराम बाबा सार्वजनिक वाचनालय कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकप्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे कार्यक्रम 0.25
38कै. भागीनाथ महादु बच्छाव वाचनालय देवघट, ता. मालेगाव, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
39त्रंबकराज ग्रामीण विकास संस्था, वाघेरा, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
40तिर्थक्षेत्र नाशिक सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
एकूण- 10.00

युवक कल्याण योजना अनुदान-लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2015-16

अ.क्र.अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानित रक्कम
1आदिवासी नवनिर्माण सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, बोरगाव, ता. सुरगाणा, जि. नाशिक युवक पत्रिका प्रकाशित करणे 0.25
2कस्तुरी कुंज बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था राहुड, ता. चांदवड, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
3स्व. वच्छलाबाई दादाजि शेवाळे मेमोरियल फाउंडेशन ता. जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीराचे आयोजन 0.25
4बहुउद्देशीय ग्रामविकास संस्था सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
5नेहरू युवा बहुऊद्देशीय ग्रामविकास संस्था सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक युवक नेतृत्व प्रशिक्षण 0.25
6संघमित्र सामाजिक संस्था देवळाली कॅम्प, ता. जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी प्रशिक्षक 0.25
7वरदशिक्षण सांस्कृतिक सामाजिक संस्था इंदिरानगर, ता. जि. नाशिक ग्रामीण व झोपडपट्टी भागात युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
8सिटीझन अवेअरनेस ग्रुप, ता. जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
9विद्यार्थी विकाससेवा समिती वडाळानाका, ता. जि. नाशिक आदिवासी विध्यार्थी साठी प्रशिक्षण शिबीर 0.25
10पंचक्रांती सेवाभावी संस्था आशापुरी, घोटेवाडी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक प्रथोमपचार नेत्र व आरोग्य निदान शिबीर कार्यक्रम 0.25
11कौशल्य युवा विकास बहुउद्देशीय मंडळ कानडे, ता. येवला, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वक्तृत्व स्पर्धाचे आयोजन करणे 0.25
12संकल्प युवा कला क्रीडा शैक्षणिक सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था सोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक सांस्कृतिक कार्यक्रम-नाट्य, संगीत, नृत्य इत्यादीबाबत कार्यशाळा या स्पर्धा आयोजित करणे 0.25
13अत्रेय बहुउद्देशीय संस्था मरळगोई, ता. निफाड, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
14संस्कृती बहुउद्देशीय संस्था देवळाली कॅम्प, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
15पवार टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, ता. जि. नाशिक ग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीराचे आयोजन 0.25
16इच्छाशक्ती निर्माण बहुउद्देशीय संस्था, ता. जि. नाशिक युवकांसाठी ग्रामीण विकास कार्यक्रम 0.25
17जय बजरंग सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ जयप्रकाश नगर, ता. सिन्नर, जि. नाशिक ग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीराचे आयोजन 0.25
18ग्रामीण शैक्षणिक कला क्रीडा व सामाजिक सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्था टाकेद ब्रु ता. इगतपुरी, जि. नाशिक अस्पृश्यता, बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
19रामेश्वर सार्वजनिक वाचनालय पाटोदा, ता. येवला, जि. नाशिकप्रथोमपचार नेत्र व आरोग्य निदान शिबीर कार्यक्रम 0.25
20अशोकचक्र बहुउद्देशीय विकास सेवा संस्था सोमठाणदेश ता. येवला, जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
21शिवाएकता युवा कला क्रीडा व सामाजिक संस्था जयप्रकाशनगर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
22बिजासनी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था सुकेणे, ता. निफाड, जि. नाशिक सांस्कृतिक कार्यक्रम-नाट्य, संगीत, नृत्य इत्यादीबाबत कार्यशाळा व स्पर्धा आयोजित करणे 0.25
23गुरुदत्त युवक क्रीडा व शिक्षण शेती व सांस्कृतिक मंडळ सोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक ग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीराचे आयोजन 0.25
24 ओमसाईबजरंग सामाजिक सेवा संस्था, ता. जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
25श्री गणेशबाबा शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, ता. जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
26श्री स्वामी समर्थ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ राजापूर, ता. येवला, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
27 अंकुर शैक्षणिक कला क्रीडा व सामाजिक व बहुउद्देशिय सेवा संस्था, शेडेपाडा हरसूल, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक प्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे कार्यक्रम 0.25
28मातोश्री बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था झाडी ता. मालेगांव, जि. नाशिक प्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे कार्यक्रम 0.25
29विजया बहुउद्देशिय संस्था देवळाली कॅम्प, ता. जि. नाशिक सांस्कृतिक कार्यक्रम-नाट्य, संगीत, नृत्य इत्यादीबाबत कार्यशाळा व स्पर्धा आयोजित करणे 0.25
30डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मित्र मंडळ सोमठाणे ता. सिन्नर, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
31 राजे संभाजि शैक्षणिक वैदकीय, सामाजिक व सेवाभावी संस्था कसबे सुकेणे, ता. निफाड, जि. नाशिक आरोग्य विषयक स्पर्धा आयोजन करणे 0.25
32भाग्यश्री बहुउद्देशिय संस्था कसबे सुकेणे, ता. निफाड, जि. नाशिक आरोग्य विषयक स्पर्धा आयोजन करणे 0.25
33सूर्या शैक्षणिक, सामाजिक युवा कला क्रीडा संस्था, ता. जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा चालविणे 0.25
34श्री अवधूत सेवक मंडळ, ता. सिन्नर, जि. नाशिक सांस्कृतिक कार्यक्रम-नाट्य, संगीत, नृत्य इत्यादीबाबत कार्यशाळा व स्पर्धा आयोजित करणे 0.25
35सावित्रीबाई महिला शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था वडनेर, दुमाला, ता. जि. नाशिक ग्रामीण व झोपडपट्टी समाजसेवा शिबीराचे आयोजन करणे 0.25
36सावित्री कन्या मल्टीपर्पज सोसायटी, ता. निफाड, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
37निसर्ग महिला बहुउद्देशिय संस्था, ता. निफाड, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
38शिवछत्रपती बहुउद्देशिय संस्था श्रीपुरवडे, ता. सटाणा, जि. नाशिक सांस्कृतिक कार्यक्रम :- नाट्य, संगीत, नृत्य इत्यादीबाबत कार्यशाळा व स्पर्धा आयोजित करण 0.25
39देवकमल फाउंडेशन दाभाडी, ता. मालेगांव, जि. नाशिक व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
40तोरणा शैक्षणिक आरोग्य सेवा संस्था लखमापूर, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक ग्रामीण व झोपडपट्टी समाजसेवा शिबीराचे आयोजन 0.25
एकूण- 10.00

युवक कल्याण योजना अनुदान-लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2013-15

अ.क्र.अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचे प्रयोजनअनुदानित रक्कम
1महिला विकास मंडळ, रामेश्वर, ता. देवळा, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर0.25
2शिवशत्रपती बहुउद्देशीय संस्था, श्रीपुरवडे, ता. सटाणा, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन शिबीर 0.25
3मैत्रेय सामाजिक उत्क्रांती बहुउद्देशीय सेवा संस्था, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर प्रशिक्षण शिबीर 0.25
4कौशल्य युवा विकास बहुउद्देशीय मंडळ कानडी, ता. येवला, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम-वृक्षारोपण, आरोग्य, स्वच्छता इ.0.25
5सिटीजन अवेअरनेस ग्रुप, ता. जि. नाशिक प्रथोमपचार नेत्र व आरोग्य निदान शिबीर0.25
6श्री. सिद्धिविनायक मित्र मंडळ, सातपूर, ता. जि. नाशिक स्वयंरोजगार शिबीर0.25
7कै. उखाजि नारायण ठाकरे सार्वजनिक वाचनालय, श्रीपुरवडे, ता. सटाणा, जि. नाशिकवाचनालय0.25
8ऐशियन स्पोर्ट्स तायक्वांदो, जुडो कराटे, वुमेन्स युथ या रूरल डेव्हलपमेंट फाउंडेशन, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम0.25
9पवार टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी , ता. जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम-वृक्षारोपण, आरोग्य,स्वच्छता इ.0.25
10नेहरू युवा व ग्रामविकास मंडळ, वाकी खुर्द, ता. चांदवड, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम-वृक्षारोपण, आरोग्य,स्वच्छता इ. 0.25
11श्रीराम शैक्षणिक विकास केंद्र, लासलगांव, ता. निफाड, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम-वृक्षारोपण, आरोग्य,स्वच्छता इ. 0.25
12नीलरत्न एज्युकेशन अँड मेडिकल रिसर्च सेंटर, विठ्ठल नगर, कामटवाडे, ता. जि. नाशिकअस्पृश्यता व बालविवाह विरोधी मोहीम 0.25
13ऑल इन वन मल्टीपर्पझ सेवा सोसायटी, ता. जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम-वृक्षारोपण, आरोग्य,स्वच्छता इ. 0.25
14शिवनिर्मल शैक्षणिक संस्था, श्रीपुरवडे, ता. सटाणा, जि. नाशिकसांस्कृतिक कार्यक्रम नाट्य, संगीत, नृत्य इत्यादी बाबत कार्यशाळा या स्पर्धा आयोजित करणे.0.25
15श्री. सेवा बहुउद्देशीय मंडळ, ता. जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर चर्चासत्र0.25
16अस्मिता सोशल ग्रुप, ता. जि. नाशिकप्रथोमपचार नेत्र व आरोग्य निदान शिबीर0.25
17जनजागरण समिती नाशिक शहर, ता. जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा शिबीर 0.25
18कस्तोराबाई शैक्षणिक संस्था, चिंचवे (गा.), ता. मालेगाव, जि. नाशिक अस्पृश्यता व बालविवाह विरोधी मोहीम0.25
19मेनरोड फ्रेंड्स सर्कल सातपूर, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर कार्यक्रम0.25
20संघर्ष समाज विकास मंडळ, ता. जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा शिबीर 0.25
21मॉडर्न शिक्षण संस्था, उमराणे, ता. येवला, जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीराचे आयोजन करणे0.25
22श्री स्वामी समर्थ सार्वजनिक वाचनालय, आंबेबहुला, ता. जि. नाशिक वाचनालय कार्यक्रम 0.25
23परशराम बाबा सार्वजनिक वाचनालय, कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकवाचनालय कार्यक्रम 0.25
24शिवराय युवा मित्र मंडळ, ता. सिन्नर, जि. नाशिकप्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
25तांबेश्वर जनसेवा मंडळ, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
26 श्री.वसंतराव गिते शैक्षणिक, सामाजिक व बहुउद्देशीय संस्था, ता. जि. नाशिक प्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
27दौलती सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, सोयगाव, ता. मालेगाव, जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी समाजसेवा शिबीर 0.25
28ग्रामीण शैक्षणिक कला क्रीडा व सामाजिक सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्था, टाकेद बु, ता. ईगतपुरी, जि. नाशिकप्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
29विद्यार्थी विकास सेवा समिती वडाळानाका, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
30सावित्रीबाई महिला शैक्षणिक सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था, वडनेर दुमाला, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
31फडेबाबा सांस्कृतिक शैक्षणिक क्रीडा विकास संस्था, मरळगोई, ता. निफाड, जि. नाशिकयुवक महोत्सव 0.25
32नेहरू युवक मंडळ, धोंडबार, ता. सिन्नर, जि. नाशिकप्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
33शहिद राकेश आनेराव बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, सोनारी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
34नेहरू युवा कला क्रीडा, सामाजिक शैक्षणिक मंडळ, सोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
35युवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, नाशिकरोड, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
36स्वामी विवेकानंद युवा बहुउद्देशीय कला व क्रीडा मंडळ, सोनांबे, ता. जि. नाशिकयुवक महोत्सवाचे आयोजन करणे 0.25
37सावित्रीबाई फुले शैक्षणिक व बहुउद्देशीय प्रशिक्षण संस्था, ता. जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम-वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
38श्री. अवधुत सेवा मंडळ, ता. सिन्नर, जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी समाजसेवा शिबीर 0.25
39श्रीराम सांस्कृतिक बहुउद्देशिय मित्रमंडळ, विंचुरदळवी, जि. नाशिकतालुका स्तरावर युवक महोत्सवाचे आयोजन करणे 0.25
40युवा एकता बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था, ता. सिन्नर, जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीराचे आयोजन करणे 0.25
41डॉ. आर. व्ही. गोरे युवा बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था, कोनांबे, जि. नाशिकप्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
42कै. भागीनाथ महादु बच्छाव व सार्वजनिक वाचनालय, देवघट, ता. मालेगांव, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
43क्रियेटर्स फाऊंडेशन, ता. मालेगांव, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
44फिनिक्स शैक्षणिक व बहुउद्देशिय संस्था, ता. जि. नाशिकप्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
45श्री. धनुष्यतिर्थ सामाजिक, सांस्कृतिक व कला क्रीडा मित्र मंडळ मानवेढे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम 0.25
46सिद्धी विनायक सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, ता. जि. नाशिकप्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
47साईभद्रा युवा कला क्रीडा व सांस्कृतिक, सामाजिक मंडळ, जेलरॊड, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
48नेहरू युवा मंडळ, सोनारी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकप्रथोमपचार नेत्र व आरोग्य निदान शिबीर0.25
49नेहरू युवा कला क्रीडा जनकल्याण सामाजिक विकास संस्था, औंढेवाडी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन या वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वक्तृत्व स्पर्धाचे आयोजन करणे 0.25
50नेहरू युवा कला क्रीडा सामाजिक व सांस्कृतिक मित्र मंडळ धोंडवीरनगर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकतालुकास्तरावर युवक महोत्सव 0.25
51गुरुदत्त मित्र मंडळ, कोनांबे, जि. नाशिक व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम0.25
52गुरुमाऊली बहुउद्देशीय मित्र मंडळ, कोनांबे, जि. नाशिकसांस्कृतिक कार्यक्रम उदा. नाट्य, संगीत, नृत्य इ.0.25
53शिवएकता युवा कला क्रीडा शैक्षणिक, सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था, जयप्रकाश नगर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक महोत्सव कार्यक्रम 0.25
54श्रीराम युवा कला क्रीडा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, डुबेरे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
55जय बजरंग सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, जयप्रकाशनगर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकबेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा0.25
56श्री समर्थ बहुउद्देशीय सामाजिक सेवाभावी संस्था, सोनारी, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वक्तृत्व स्पर्धाचे आयोजन करणे0.25
57नेहरू युवा मंडळ, अधरवड, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक ग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीराचे आयोजन करणे0.25
58पंचक्रांती सेवाभावी संस्था , घोटेवाडी (आशापुरी), ता. सिन्नर, जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ.0.25
59नेहरू युवा श्रीराम मित्र मंडळ पाटोळे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकसांस्कृतिक कार्यक्रम उदा. नाट्य, संगीत, नृत्य इ.0.25
60नेहरू युवा मंडळ पापळेवाडी, पो. कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
61बहुउद्देधीय ग्रामविकास संस्था सोमठाणे, ता.सिन्नर, जि. नाशिकसांस्कृतिक कार्यक्रम उदा. नाट्य, संगीत, नृत्य इ.0.25
62विनर्स स्पोर्ट्स एज्युकेशन, कल्चरल व सोशल, अकॅडमी, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
63गीता कला क्रीडा सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, कोनांबे, ता.सिन्नर, जि. नाशिकप्रथोमपचार नेत्र व आरोग्य निदान शिबीर0.25
64शिवछत्रपती कला क्रीडा व सांस्कृतिक मित्र मंडळ, लॅमरॊड, देवळाली कॅम्प, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम0.25
65तिर्थक्षेत्र नाशिक सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, ता. जि. नाशिकसांस्कृतिक कार्यक्रम उदा. नाट्य, संगीत, नृत्य इ.0.25
66संजय यशवंत त्रीभुवन एज्युकेशन ट्रस्ट, श्रीरामनगर, नांदगाव, ता. नांदगाव, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ.0.25
67स्वा. सावरकर बहुउद्देशीय संस्था, नाशिकरोड, जि. नाशिकतालुकास्तर युवक महोत्सव कार्यक्रम 0.25
68संकल्प युवा कला क्रीडा शैक्षणिक सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था, सोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
69कृष्णा बहुउद्देशीय सेवासंस्था, कामटवाडा, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
70युवा शक्ती कला क्रीडा व बहुउद्देशीय मित्र मंडळ, टाकेद बु, ता. इगतपुरी, जि. नाशिकप्रथोमपचार नेत्र व आरोग्य निदान शिबीर0.25
71ज्ञानसंपदा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर 0.25
72कृष्णाई युवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीराचे आयोजन करणे 0.25
73वरद शिक्षण, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्था, इंदिरानगर, जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
74गिरणा धरण प्रकल्प पीडित सेवा मंडळ, ता. मालेगांव, जि. नाशिकस्वयंरोजगार शिबीर0.25
75लोकहित बहुउद्देशीय सेवा मंडळ, ता. जि. नाशिकग्रामीण विकास कार्यक्रम- वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ.0.25
76नेहरू युवा बहुउद्देशीय ग्रामविकास संस्था, सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकसांस्कृतिक कार्यक्रम- नाट्य, संगीत, नृत्य इ. 0.25
77 ऊ साई बजरंग सामाजिक सेवा संस्था, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम-वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
78श्री अमरनाथ सेवा संस्था, नाशिकरोड, जि. नाशिक तालुका स्तरावर युवक महोत्सव 0.25
79जय योगेश्वर कला क्रीडा मंडळ आंबेबहुला, ता. जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
80जय जनार्दन शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला, क्रीडा मंडळ, आंबेबहुला, ता. जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा चालविणे 0.25
81मातोश्री सार्वजनिक वाचनालय, झाडी, ता. मालेगांव, जि. नाशिक वाचनालय 0.25
82मातोश्री सेवाभावी संस्था, झाडी, ता. मालेगांव, जि. नाशिक प्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
83विश्र्वकिरण महिला विकास संस्था, सौदाणे, ता. मालेगांव, जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
84सेवाम शैक्षणिक सामाजिक संस्था, ता. मालेगांव, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
85एकता प्रगत अध्ययन संस्था, सोनज, ता. मालेगांव, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम-वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
86कै. राजेंद्र किसन खैरनार बहुउद्देशीय सेवा संस्था, टाकळी, ता. मालेगांव, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
87 जनहित बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जि. नाशिक युवक स्वयंरोजगार प्रशिक्षण शिबीर 0.25
88स्वा. सावरकर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, टाकळी (विंचूर), ता. निफाड, जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
89चिन्मय पाणलोट क्षेत्र विकास संस्था, जायखेडा, ता. बागलाण, जि. नाशिक प्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
90समता बहुउद्देशीय विकास सेवाभावी संस्था, ता. मालेगांव, जि. नाशिक बेरोजगार युवकांसाठी कार्यशाळा 0.25
91 हिंदू सम्राट ज्युडो, कराटे आणि सामाजिक संस्था, ता. मालेगांव, जि. नाशिक युवकांच्या समस्येवर कविता गायन व वादविवाद स्पर्धा, चर्चासत्र वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करणे 0.25
92 स्व.वत्सलाबाई दादाजि शेवाळे मेमोरियल फाउंडेशन, ता. जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
93 तोरणा शैक्षणिक आरोग्य सेवा संस्था, लखमापूर, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक प्रथमोपचार, नेत्र व आरोग्य निदान शिबिराचे आयोजन करणे 0.25
94गुरुदत्त युवक क्रीडा व शिक्षण व शेती व सांस्कृतिक मंडळ, कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकप्रथोमपचार नेत्र व आरोग्य निदान शिबीर 0.25
95अंकुर शैक्षणिक, कला, क्रीडा व सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था, शेंडेपाडा (हरसूल), ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिकग्रामीण व झोपडपट्टी भागात समाजसेवा शिबीराचे आयोजन करणे 0.25
96साईराम बहुउद्देशीय सेवा संस्था, जि. नाशिकप्रथोमपचार नेत्र व आरोग्य निदान शिबीर 0.25
97ह. भ. प. संपतबाबा युवक कला क्रीडा सांस्कृतिक व शैक्षणिक, सामाजिक संस्था, सौंदाणे, ता. मालेगाव, जि. नाशिक युवक नेतृत्व शिबीर 0.25
98कै. तानाजि बाबा शेवाळे सार्वजनिक ग्रंथालय व वाचनालय, सांगवी, ता. देवळा, जि. नाशिकवाचनालय 0.25
99ओमशांती बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, नगरसूल, ता. येवला, जि. नाशिकप्रथोमपचार नेत्र व आरोग्य निदान शिबीर 0.25
100लक्ष्मी टेक्निकल इन्स्टिटयुट, काथरगाव, ता. निफाड, जि. नाशिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम वृक्षारोपण, आरोग्य व स्वच्छता इ. 0.25
एकूण- 25.00

ग्रामीण नागरी भागातील युवक मंडळांना आर्थिक साहाय्य सन 2013-14 (सर्वसाधारण)

अ.क्र.संस्थेचे नांवप्रकल्पाचे/ कामाचे नांवअनुदानित रक्कम (लक्ष)
1श्री. मुरलीधर आर. वाघ शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ, ता. जि. नाशिकशिवण काम मशिन दुरुस्ती प्रशिक्षण0.25
2स्वामी समर्थ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, राजापूर, ता. येवला, जि. नाशिकशिवण काम मशिन दुरुस्ती प्रशिक्षण0.25
3चि. संदेश एस.वाघ सार्वजनिक वाचनालय, ता. जि. नाशिकशिवण काम मशिन दुरुस्ती प्रशिक्षण0.25
4श्री. सप्तश्रृंगी ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, विंचूर, ता. निफाड, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
5 ज्येष्ठ साहित्यीक श्री. बाबूराव (आबा) बागुल सार्वजनिक वाचनालय ग्रंथालय अभ्यासिका, ता. जि. नाशिकटंकलेखन प्रशिक्षण 0.25
6 स्वामी समर्थ सार्वजनिक वाचनालय आंबेबहुला, ता. जि. नाशिककॉम्प्युटर हार्डवेअर0.25
7जय जनार्दन शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ आंबेबहुला, ता. जि. नाशिककॉम्प्युटर हार्डवेअर0.25
8संघर्ष समाज विकास मंडळ रामेश्वर, ता. देवळा, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
9हिंद सम्राट ज्युडो कराटे अॅन्ड स्पोर्टस सामाजिक संस्था मालेगांव, जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
10परिवर्तन मल्टीपर्पज सोसायटी, ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
11हरीकमल सार्वजनिक वाचनालय ग्रंथालय व अभ्यासिका, ता. जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
12परिसर सेवा संस्था कुंदेवाडी, ता. निफाडशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
13 सावित्री कन्या मल्टीपर्पज सोसायटी ता. निफाड ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
14 तेजस्विनी महिला बहुउद्देशीय संस्था, ता. निफाडशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
15 युवा एकता क्रीडा शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, ता. मालेगांव, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
16समता बहुउद्देशीय विकास सेवा भावी संस्था, ता. मालेगांव, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
17कै. राजेंद्र किसन खैरनार बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था टाकळी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
18मैत्रेय सामाजिक उत्क्रांती बहुउद्देशीय सेवा संस्था, ता. जि. नाशिक निसर्गोपचार/ वनौषधी प्रशिक्षण 0.25
19कौशल्य युवा विकास बहुउद्देशीय मंडळ कानडी, ता. येवला, जि. नाशिकमेनबत्ती, फिनेल तयार करणे0.25
20ओमशांती बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था नगरसुल, ता. येवला, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
21योगेश वाघ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ राजापूर, ता. येवला, जि. नाशिक.कॉम्प्युटर हार्डवेअर 0.25
22सेवाम सोशल एज्युकेशन वेलफेअर असोशिएशन फॉर मल्टीपर्पज सोनज, ता. मालेगांव, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
23विश्वकिरण महिला विकास संस्था सटाणा, ता. सटाणा, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
24एकता प्रगत अध्ययन संस्था सोनज, ता. मालेगांव, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
25नाशिक सिटी किकबॉक्सिंग असोशिएशन, ता. जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
26 राजमाता जिजाऊ मॉसाहेब कला क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ, बेलदगव्हाण, ता. जि. नाशिक संगणक प्रशिक्षण0.25
27नाशिक सिटी ट्रॅडीशनल रेसलींग असो. चेतना नगर, ता. जि. नाशिकटायपिंग प्रशिक्षण0.25
28नाशिक स्पोटर्स एरोबिक्स अॅन्ड फिटनेस असो. चेतना नगर, ता. जि. नाशिक ड्रेसमेकींग प्रशिक्षण0.25
29नाशिक डिस्ट्रीक्ट स्पोटर्स ओरिएन्ड असो. चेतना नगर, ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
30नाशिक डिस्ट्रीक्ट ट्रॅडीशनल रेसलींग असो. चेतना नगर, ता. जि. नाशिकड्रेसडिझायनिग प्रशिक्षण0.25
31नाशिक अॅम्युचर सिकई मार्शल आर्टस असो. चेतना नगर, ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
32नाशिक मुयीथाय असोशिएशन चेतनानगर, ता. जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
33नाशिक डिस्ट्रीक्ट किकबॉक्सिंग असोशिएशन, ता. जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
34नाशिक डिस्ट्रीक्ट कुंग-फु असोशिएशन, चेतना नगर, ता. जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
35नाशिक सिटी अॅन्ड डिस्ट्रीक्ट चायक्वॉदो असोशिएशन, चेतना नगर, ता. जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
36 युवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, नाशिकरोड, ता. जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
37संकल्प युवा कला क्रीडा शैक्षणिक सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था, सोनांबे, ता. सिन्नर संगणक प्रशिक्षण0.25
38 साईभद्रा युवा क्रीडा कला सांस्कृतिक मंडळ, जेलरोड, नाशिकरोड, ता. जि. नाशिकखडू तयार करणे प्रशिक्षण0.25
39ग्रामीण शैक्षणिक कला, क्रीडा व सामाजिक सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्था टाकेद बु. ता. इगतपूरी संगणक प्रशिक्षण0.25
40नेहरु युवा श्रीराम मित्र मंडळ पाटोळे, ता. सिन्नर संगणक प्रशिक्षण0.25
41नेहरु युवा कला क्रीडा सामाजिक व शैक्षणिक मंडळ सोनांबे, ता. सिन्नरशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
42 श्री अमरनाथ सेवा संस्था, नाशिकरोड, ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
43साईराम बहुउद्देशीय सेवा संस्था, सिडको, ता. जि. नाशिक ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
44युवा एकता बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. जि. नाशिकखडू तयार करणे0.25
45जय बजरंग सांस्कृतिक व कला क्रीडा मंडळ, जय प्रकाश नगर, सिन्नर, जि. नाशिक.ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
46युवा शक्ती कला क्रीडा व बहुउद्देशीय मित्र मंडळ टाकेद बु ाा ता. इगतपूरीकॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
47गिता कला क्रीडा सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, कोनाबें, ता. सिन्नरएम. एस. सी. आय. टी. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
48शिव एकता कला क्रीडा शैक्षणिक सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था, जयप्रकाशनगर, ता. सिन्नरखडू तयार करणे0.25
49ज्ञानसंपदा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. जि. नाशिकएम. एस. सी. आय. टी. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
50कृष्णाई युवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, ता. जि. नाशिकएम. एस. सी. आय. टी. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
51नेहरु युवा कला क्रीडा जनकल्याण सामाजिक विकास संस्था औढेवाडी, ता. सिन्नरएम. एस. सी. आय. टी. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
52 गुरुमाऊली बहुउद्देशीय मित्र मंडळ कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक एम. एस. सी. आय. टी. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
53श्री गुरुदत्त मित्र मंडळ, कोनांबे, ता. सिन्नरएम. एस. सी. आय. टी. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
54स्वराज्य बहुउद्देशीय प्रसारक मंडळ दापूर, ता. सिन्नर कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
55स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय कला क्रीडा मंडळ, सोनांबे, ता. सिन्नरब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
56सावित्रीबाई फुले शैक्षणिक बहुउद्देशीय प्रशिक्षण संस्था, ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
57विनर्स स्पोटर्स् एज्युकेशन कल्चरल व सोशल अॅकेडमी, ता. जि. नाशिककॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
58नेहरु युवा कला क्रीडा सामाजिक व सांस्कृतिक मंडळ, धोंडविरनगर, मनेगांव, ता. सिन्नर एम. एस. सी. आय. टी. कॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
59व्ही. राजे ग्रुप बहुउद्देशीय संस्था, ता. सिन्नरकॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
60राजे संभाजी शैक्षणिक वैद्यकीय सामाजिक सेवाभावी संस्था, कसबे सुकेणे, ता. निफाडशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
61पंचवटी सोशल वेलफेअर अॅन्ड एज्युकेशन सोसायटी, ता. जि. नाशिकडी. टी. पी. व टॅली प्रशिक्षण0.25
62पवार टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, ता. जि. नाशिकटू- व्हिलर दुरुस्ती प्रशिक्षण0.25
63भाग्यश्री बहुउद्देशीय संस्था कसबे सुकेणे, ता. निफाडशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
64साखराई सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ उमराणे, ता. देवळाशेळीपालन प्रशिक्षण0.25
65ओमटेक एज्युकेशन सोसायटी, ता. जि. नाशिकबेसिक टेलरिंग कटिंग0.25
66मातोश्री बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था झाडी, ता. मालेगांव, जि. नाशिककॉम्प्युटर बेसिक व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
67रेणूका माता बहुउद्देशीय विकास महिला मंडळ नांदूरशिगोंटे, ता. सिन्नरव्यवसाय मार्गदर्शन प्रशिक्षण0.25
68पुर्ती महिला विकास मंडळ, राजीव नगर, ता. जि. नाशिकफॅशन डिझायनीग प्रशिक्षण0.25
69ओम गरुदेव ग्रामसेवा महिला बहुउद्देशीय संस्था, श्रीरामवाडी, घोटी, ता. इगतपूरीशिलाई मशिन प्रशिक्षण0.25
70श्री शिवसमर्थ महिला बहुउद्देशीय संस्था, लासलगांव ता. निफाडशेळी पालन प्रशिक्षण0.25
71क्रांती महिला संस्था, जेलरोड, ता. जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
72श्री अवधूत सेवक मंडळ, ता. सिन्नरकॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
73नेहरु युवा मंडळ पापळेवाडी, ता. सिन्नरकॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
74नेहरु युवा मंडळ अधरवड, ता. इगतपूरीएम. एस. सी. आय. टी. प्रशिक्षण0.25
75 स्वातंत्र्यवीर सावरकर बहुउद्देशीय संस्था, एकलहरारोड, नाशिकरोड, ता. जि. नाशिककॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
76नेहरु युवा मंडळ सोनारी, ता. सिन्नरकॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
77श्रीराम सांस्कृतिक बहुउद्देशीय मित्र मंडळ विंचूर दळवी, ता. सिन्नरकॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
78 श्री. सप्तश्रृंगी बहुउद्देशीय संस्था, ता. कळवणबेकरीेचे पदार्थ बनविणे0.25
79मॉडर्न शिक्षण संस्था उमराणे, ता. देवळासंगणक प्रशिक्षण0.25
80श्री. गजानन माऊली सेवाभावी संस्था, सायने बुमालेगाव ता. मालेगांवब्युटी पार्लर प्रशिक्षण0.25
एकूण खर्च20,00,000/-

ग्रामीण नागरी भागातील स्वयंसेवी युवक मंडळांना आर्थिक सहाय्य सन 2013-14 (विशेष घटक योजना)

अ.क्र.संस्थेचे नांवप्रकल्पाचे/ कामाचे नांवअनुदानित रक्कम (रु. लाखात)
1बहुउद्देशीय ग्रामविकास संस्था सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकअन्न व फळ प्रक्रिया प्रशिक्षण 0.25
2डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मित्र मंडळ सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकअन्न व फळ प्रक्रिया प्रशिक्षण 0.25
3अस्मिता सोशल ग्रुप, ता. जि. नाशिकपापड बनविणे0.25
4मेनरोड फ्रेंड सर्कल सातपूर, ता. जि. नाशिक द्रोण, डिश पत्रावळी प्रशिक्षण देणे0.25
5सेवा बहुउद्देशीय मंडळ, महात्मा नगर, ता. जि. नाशिक संगणक प्रशिक्षण 0.25
6जनजागरण समिती, नाशिक शहर महात्मा नगर, ता. जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
7सिध्दी विनायक मित्र मंडळ सातपूर, ता. जि. नाशिकमेनबत्ती प्रशिक्षण0.25
8मातोश्री रमाबाई आंबेडकर महिला मंडळ भगूर, ता. जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
9वंचित जनविकास बहुउद्देशीय संस्था सिन्नर, ता. सिन्नर, जि. नाशिकलोणचे व निरगुडी तेल निर्मिती करणे0.25
10अमरज्योत मित्र मंडळ सातपूर, ता. जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
11ग्रामविकास मंडळ सातपूर, ता.जि. नाशिकअगरबत्ती व धुप प्रशिक्षण0.25
12डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालय मालेगांव,ता. मालेगांव, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
13निगळ पंच मंडळ सातपूर, ता. जि. नाशिक पेपर डिश प्रशिक्षण देणे0.25
14महिला विकास मंडळ रामेश्वर, ता. देवळा, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
15सिटीझन अॅवरनेश ग्रुप सातपूर, ता. जि. नाशिक ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
16प्रकृती हेल्थ एज्युकेशन आणि सोशल वेलफेअर सोसायटी, ता. जि. नाशिक आरोग्य तपासणी शिबीर0.25
17जनहित बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, ता. जि. नाशिकअन्न फळ प्रक्रिया प्रशिक्षण0.25
18 श्रीराम शैक्षणिक विकास केंद्र लासलगांव, ता. निफाड, जि. नाशिककॉम्प्युटर डि.टी. पी. प्रशिक्षण0.25
19चिराग बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था सटाणा, ता. सटाणा, जि. नाशिककॉम्प्युटर बेसिक व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
20हरीकमल सामाजिक व शैक्षकिण संस्था, ता. जि. नाशिकटंकलेखन प्रशिक्षण 0.25
एकूण खर्च 5,00,000/-

समाजसेवा शिबीर भरविणे योजनेस आर्थिक सहाय्य सन 2013-14 (अनुसुचित जाती उपयोजना)

अ.क्र.संस्थेचे नांवप्रकल्पाचे/ कामाचे नांवअनुदानित रक्कम (रु. लाखात)
1 क्रांती महिला संस्था, नाशिकरोड, ता. जि. नाशिकब्युटी पार्लर प्रशिक्षण0.25
2कै. राजेंद्र किसन खैरनार बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था टाकळी, ता. मालेगांव, जि. नाशिकसुशिक्षित बेरोजगार व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
3श्रीराम शैक्षणिक विकास केंद्र लासलगाव, ता. निफाड, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
4एकता प्रगत अध्ययन संस्था सोनज, ता.मालेगांव, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
5सेवाम सोशल एज्युकेशन वेलफेअर असोशिएशन सोनज, ता. मालेगांव, जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
6 हिंद सम्राट ज्युडो कराटे स्पोर्टस व सामाजिक संस्था, ता. मालेगांव, जि. नाशिकसुशिक्षित बेरोजगार व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
7कौशल्य युवा विकास बहुउद्देशीय मंडळ कानडी, ता. येवला, जि. नाशिकव्यक्तीमत्व शिबीर0.25
8जनहित बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, ता. जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन शिबीर0.25
9मैत्रिय सामाजिक उत्क्रांती बहुउद्देशीय सेवा संस्था, ता. जि. नाशिक सुशिक्षित बेरोजगार व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
10रत्नप्रभा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था विंचुर, ता. निफाड, जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
11संस्कृती बहुउद्देशीय संस्था देवळाली कॅम्प, ता. जि. नाशिक.फळ व अन्न प्रक्रिया प्रशिक्षण0.25
12बहुउद्देशीय ग्रामविकास संस्था सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकदुग्ध पदार्थ तयार करणे0.25
13श्री. स्वामी समर्थ सार्वजनिक वाचनालय आंबेबहुला, ता. जि. नाशिक संगणक प्रशिक्षण0.25
14 परिवर्तन मल्टीपर्पज सोसायटी नाशिकरोड, ता. जि. नाशिकव्यक्तीमत्व शिबीर0.25
15 हरिकमल सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, ता. जि. नाशिकब्युटी पार्लर प्रशिक्षण0.25
16डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मित्र मंडळ सोमठाणे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकशेळी पालन प्रशिक्षण0.25
17रेणूका माता बहुउद्देशीय विकास महिला मंडळ, नांदूर शिगोंटे, ता. सिन्नर, जि. नाशिकव्यवसाय मार्गदर्शन शिबीर0.25
18हरीकमल सार्वजनिक वाचनालय ग्रंथालय व अभ्यासिका, ता. जि. नाशिकयुवक नेतृत्व शिबीर0.25
19गुरुमाऊली बहुउद्देशीय मित्रमंडळ, कोनांबे, ता. सिन्नरब्युटी पार्लर प्रशिक्षण0.25
20गुरुदत्त मित्र मंडळ, कोनांबे, ता. सिन्नरशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
एकूण खर्च5,00,000/-

ग्रामीण नागरी भागातील स्वयंसेवी युवक मंडळांना आर्थिक सहाय्य सन 2013-14 (आदिवासी उपयोजना)

अ.क्र.संस्थेचे नांवप्रकल्पाचे/ कामाचे नांवअनुदानित रक्कम (रु. लाखात)
1 श्रीपदमतारा सामाजिक शैक्षणिक बहुउद्देशीय संस्था, ता. जि. नाशिकब्युटी पार्लर प्रशिक्षण0.25
2जय योगेश्वर कला क्रीडा मंडळ आंबेबहुला, ता. जि. नाशिकशिवणकाम प्रशिक्षण0.25
3 नेहरु युवा ग्राम विकास मंडळ, वाकी खुर्द, ता. चांदवड, जि. नाशिकसंगणक (टॅली) प्रशिक्षण0.25
4विश्वमित्र नेहरु युवा कला व क्रीडा मंडळ सालभोये, ता. सुरगाणाशिवणकला प्रशिक्षण0.25
5त्र्यंबकराज ग्रामीण विकास संस्था, मु. पो. वाघेरा, ता. त्र्यंबकेश्वरदुग्ध जन्य पदार्थ तयार करणे0.25
6 मगरध्वज सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला, क्रीडा मंडळ, धात्रक फाटा, पंचवटी, ता. जि. नाशिक वायरमन प्रशिक्षण0.25
7सप्तश्रृंगी माता बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था विजय नगर, ता. सुरगाणा संगणक बेसिक प्रशिक्षण0.25
8श्री स्वामी समर्थ सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, महालपाटणे, ता. देवळाशेळी पालन प्रशिक्षण0.25
9आदिवासी नवनिर्माण सामाजिक व शैक्षणिक संस्था बोरगांव, ता. सुरगाणादुग्ध व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
10सार्वजनिक वाचनालय व ग्रंथालय बोरगांव, ता. सुरगाणाकुक्कूट पालन प्रशिक्षण0.25
11आदर्श युवा मंडळ, मु. करंजुल (सु) ता. सुरगाणा स्टॉबेरी प्रशिक्षण0.25
12 नेहरु युवा बहुउद्देशीय विकास मंडळ, कोळगांव, ता. येवलाफळ प्रक्रिया प्रशिक्षण0.25
13 प्रबोधन शिक्षण प्रसारक मंडळ, डोल्हारे, ता. सुरगाणा.फळ प्रक्रिया प्रशिक्षण0.25
14संतोषीमाता कला क्रीडा शैक्षणिक व सामाजिक मंडळ, उंबरठाण, ता. सुरगाणाकुक्कूट पालन प्रशिक्षण0.25
15शिवनिर्मल शैक्षणिक संस्था, श्रीपुरवडे, ता. सुटाणाइलेक्ट्रीक वायरमन व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
16श्री. आर. टी. जगताप सोशल वेलफेअर सोसायटी जायखेडा, ता. बागलाण खडू तयार करणे 0.25
17सिध्दी विनायक सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, ता. जि. नाशिककॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
18नेहरु युवा मंडळ धोंडबार, ता. सिन्नरकॉम्प्युटर प्रशिक्षण0.25
19श्री. सोनांबे सार्वजनिक वाचनालय सोनांबे, ता. सिन्नरखडू तयार करणे0.25
20नेहरु युवा बहुउद्देशीय ग्राम विकास संस्था सोमठाणे, ता. सिन्नर शिवणकाम प्रशिक्षण0.25
21एशियन स्पोर्टस तायक्वांदो, ज्युदो कराटे, वुमेन्स युथ व रुरल डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन, ता. जि. नाशिक व्हिडीओ शुटींग प्रशिक्षण0.25
22शाश्वत चॅरीटेबल सोसायटी निफाड, ता. निफाड, जि. नाशिक ड्रेसमेकिंग व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
23श्री समर्थ बहुउद्देशीय युवा कला क्रीडा व सांस्कृतिक संस्था शिरसगांव लौकी, ता. येवलाशेळीपालन व्यवसाय प्रशिक्षण0.25
24क्रिएटर्स फाऊंडेशन मालेगांव, ता. मालेगांवकुक्कुट पालन प्रशिक्षण0.25
एकूण खर्च6,00,000/-

समाजसेवा शिबीर भरविणे योजनेस आर्थिक सहाय्य सन 2013-14 (आदिवासी उपयोजना)

अ.क्र.संस्थेचे नांवप्रकल्पाचे/ कामाचे नांवअनुदानित रक्कम (रु. लाखात)
1नाशिक शहर किकबॉक्सिंग असोशिएशन, ता. जि. नाशिकअगरबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण0.25
2नाशिक शहर ट्रॅडीशनल रेसलींग असो. चेतनानगर, ता. जि. नाशिकमेनबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण0.25
3नाशिक जिल्हा स्पोटर्स एरोबिक्स अॅन्ड फिटनेस असो. चेतना नगर, ता. जि. नाशिक डिंक बनविण्याचे प्रशिक्षण0.25
4नाशिक जिल्हा स्पोटर्स ओरिएन्ड असो. चेतना नगर, ता. जि. नाशिकव्यक्तीमत्व प्रशिक्षण शिबीर 0.25
5नाशिक जिल्हा ट्रॅडीशनल रेसलींग असो. चेतना नगर, ता. जि. नाशिकखडू बनविण्याचे प्रशिक्षण0.25
6नाशिक अॅम्युचर सिकई मार्शल आर्टस असो. चेतना नगर, ता. जि. नाशिककुंकू बनविण्याचे प्रशिक्षण0.25
7नाशिक मुयीथाय असोशिएशन चेतनानगर, ता. जि. नाशिकलाख बनविण्याचे प्रशिक्षण0.25
8नाशिक जिल्हा किकबॉक्सिंग असोशिएशन, ता. जि. नाशिकव्यवसाय पुर्व तयारी मार्गदर्शन प्रशिक्षण 0.25
9नाशिक जिल्हा कुंग-फु असोशिएशन, चेतना नगर, ता. जि. नाशिकरबर स्टॅम्प बनविणे0.25
10नाशिक शहर अॅन्ड जिल्हा चायक्वॉदो असोशिएशन, चेतना नगर, ता. जि. नाशिकगोल्ड क्रीम बनविण्याचे प्रशिक्षण0.25
11जय जनार्दन शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ आंबेबहुला, ता. जि. नाशिककॉम्प्युटर हार्डवेअर प्रशिक्षण 0.25
12विश्वकिरण महिला विकास संस्था सटाणा, ता. सटाणा, जि. नाशिकब्युटीपार्लर प्रशिक्षण0.25
13स्वामी समर्थ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ, राजापूर, ता. येवला संगणक प्रशिक्षण0.25
14योगेश वाघ शैक्षणिक व सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ राजापूर, ता. येवलासंगणक प्रशिक्षण0.25
15चि. संदेश एस. वाघ सार्वजनिक वाचनालय, राजापूर, ता. येवलासंगणक प्रशिक्षण0.25
16श्री. एम. आर. वाघ शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ, ता. जि. नाशिक संगणक प्रशिक्षण0.25
17जय योगेश्वर कला क्रीडा मंडळ आंबेबहुला,ता. जि. नाशिक.कॉम्प्युटर हार्डवेअर प्रशिक्षण 0.25
18आदर्श युवा मंडळ करंजुल (सु), ता. सुरगाणा, जि. नाशिकफोटोग्राफी प्रशिक्षण 0.25
19नेहरु युवा ग्राम विकास मंडळ, वार्की खुर्द, ता. चांदवड, जि. नाशिक. व्यक्तिमत्व विकास शिबीर0.25
20नेहरु युवा कला क्रीडा मंडळ उंबरपाडा, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकरक्तदान शिबीर0.25
21नेहरु युवा कला क्रीडा मंडळ सराड, ता. सुरगाणा, जि. नाशिकव्यसनमुक्ती शिबीर 0.25
22 सप्तश्रृंगी ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था विंचुर, ता. निफाड, जि. नाशिक व्यक्तीमत्व विकास शिबीर 0.25
23अशोकचक्र बहुउद्देशीय विकास सेवा संस्था सोमठाणदेश, ता. येवला, जि. नाशिकसंगणक प्रशिक्षण0.25
24 उंबरपाडा बहुउद्देशीय नेहरु युवा महिला मंडळ, उंबरपाडा, (दि) ता. सुरगाणा, जि. नाशिककुक्कुट पालन प्रशिक्षण0.25
एकूण खर्च6,00,000/-

व्यायामशाळा विशेष घटक सन २०१७-२०१८ लाभार्थी यादी.

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतू मंजूर निधी रक्कम (लक्ष्यात)
1ग्रा. पं. पन्हाळे, ता. चांदवड, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु ३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
2ग्रा. पं. विष्णूनगर, ता. निफाड, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु ३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
3ग्रा. पं. जातपाडे, ता. मालेगाव, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु ३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
4ग्रा. पं जेऊर, ता. चांदवड, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु ३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
5ग्रा. पं. टिटोली, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु ३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
6ग्रा. पं. जातेगाव, ता. जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु ३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
7अध्यक्ष / सचिव, इंदुप्रभा शै. संस्था, पिंपळगाव बसवंत, ता निफाड, नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
8दौलती सामाजिक शैक्षणिक संस्था, मांजरे, ता. चांदवड जि.नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु . ५.०० (प्रथम हप्ता)
9ग्रा. पं. राजदेरवाडी (इंद्रायवादी) , ता. नांदगाव जि. नाशिक.व्यायामशाळा साहित्य रु ३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
10न. प. मनमाड, ता. नांदगाव जि. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु ३.००(प्रथम हप्ता)
11न. प. चांदवड, ता. चांदवड जि. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु ३.०० (प्रथम हप्ता)
12ग्रा. पं. पारनेर तालुका बागलाण, जि. नाशिक.व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
13अध्यक्ष / सचिव, नेहरू युवा मंडळ, आधारवड, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
14अध्यक्ष / सचिव, श्री राम युवा कला, क्रीडा, ब. उ सेवाभावी संस्था, डुबेरे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक.व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
15अध्यक्ष / सचिव, हर्ष सामाजिक शैक्षणिक ब. उ सेवाभावी संस्था जळगाव (गा.), ता.मालेगाव, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
16ग्रा. पं. दूंधे ता.मालेगाव, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु ३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
17ग्रा. पं. भाक्षी, तालुका बागलाण, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
18ग्रा. पं. महाजनपूर, ता. निफाड, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
19अध्यक्ष / सचिव, जनसागर बहू. सेवाभावी युवा संस्था, नाशिक प्रकल्प देवळा, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
20अध्यक्ष / सचिव, इश्ववेद बहू. सामाजिक संस्था नाशिक प्रकल्प शेनवड, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
21ग्रा. पं. कोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.१.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
22ग्रा. पं.सोनारी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.१.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
23ग्रा. पं. टाकळी, ता. मालेगाव, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
24ग्रा. पं. राजापूर, ता. येवला, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
25ग्रा. पं. नेऊरगाव, ता. येवला जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.४.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
26ग्रा. पं. कोठुरे बु. ता. मालेगाव, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (प्रथम हप्ता)
27ग्रा. पं. अस्ताने, ता. मालेगाव, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.०० (प्रथम हप्ता)
28अध्यक्ष / सचिव, शिवछत्रपती ब. उ. संस्था श्री पुरवडे, प्रकल्प उमराणे, ता. देवळा, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.०० (प्रथम हप्ता)
29ग्रा. पं. मिठसागरे, ता. सिन्नर जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.०० (प्रथम हप्ता)
30ग्रा. पं. वराहने, ता. मालेगाव, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.०० (प्रथम हप्ता)

व्यायामशाळा विकास अनुदान-(सर्वसाधारण) सन २०१७-२०१८ लाभार्थी यादी.

अ.क्रअनुदानीत संस्थेचे नांव व पत्ताअनुदानाचा हेतू निधी मागणी ची रक्कम(लक्ष्यात)
1म. न. पा. प्रभाग क्र. १३ रोकडोबा तालीम, ता. जि. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.५.०० (प्रथम व अंतिम हप्ता)
2म. न. पा. प्रभाग क्र. १३ ओकाची तालीम, ता. जि. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.५.०० (प्रथम व अंतिम हप्ता)
3म. न. पा. प्रभाग क्र. १३ बडीदरग तालीम, ता. जि. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.५.०० (प्रथम व अंतिम हप्ता)
4म. न. पा. प्रभाग क्र. १३ मुर्तजा अली चौक तालीम, ता. जि. नाशिक.व्यायामशाळा साहित्य रु.५.०० (प्रथम व अंतिम हप्ता)
5म. न. पा. प्रभाग क्र. १३ घनकर गल्ली तालीम, ता. जि. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.५.०० (प्रथम व अंतिम हप्ता)
6म. न. पा. प्रभाग क्र. १० पिंपळगाव बाहुला येथील व्यायाम शाळा, ता. जि. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.५.०० (प्रथम व अंतिम हप्ता)
7म. न. पा. प्रभाग क्र. २६ सातपूर अंबड लिंक रोड चिंचोले शिवार सातपूर, ता. जि. नाशिक. खुली व्यायामशाळा साहित्य रु.३.०० (प्रथम व अंतिम हप्ता)
8म .न. पा. प्रभाग क्र. २७ साई ग्राम, अंबड येथील, सर्वे नो ३०७ मधल्या खुल्या जागेत, ता. जि. नाशिक. खुली व्यायामशाळा साहित्य रु.३.०० (प्रथम व अंतिम हप्ता)
9म .न. पा. प्रभाग क्र. २४ खांदेमळा येथील, सर्वे नो. ९८८/९/१३ मधील खुल्या जागेत, ता. जि. नाशिक. खुली व्यायामशाळा साहित्य रु.३.०० (प्रथम व अंतिम हप्ता)
10खांदेमळा येथील, सर्वे नो. ९६७/२ मधील खुल्या जागेत, ता. जि. नाशिक. खुली व्यायामशाळा साहित्य रु.३.०० (प्रथम व अंतिम हप्ता)
11अध्यक्ष / सचिव, म्हाळसाकांत शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, चंदनपुरी, ता. मालेगाव, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
12अध्यक्ष / सचिव, यशवंत मंदिर सटाणा ता. सटाणा, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
13ग्रा. पं. रावळगाव, ता. मालेगाव, जी. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्यरु.४.०० (प्रथम व अंतिम हप्ता)
14ग्रा. पं. सांजेगाव, इगतपुरी, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
15ग्रा. पं. कंधाणे, ता. बागलाण जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.४.०० (प्रथम हप्ता)
16अध्यक्ष/सचिव, धनलाक्समि शिक्षण संस्था, नायगाव ता. सिन्नर द्वारा संचालित एस. एस. के. महा. सिन्नर. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
17अध्यक्ष/सचिव, शिवराय युवा मित्र मंडळ सिन्नर, ता. सिन्नर, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
18ग्रा. पं. तिसगाव, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
19ग्रा. पं. टाकली (विंचूर), ता निफाड, जि. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.३.०० (प्रथम हप्ता)
20ग्रा. पं. करंजगाव, ता निफाड, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
21अध्यक्ष/सचिव, शिवयुव प्रतिष्ठान शिंगवे बाहुला देवळाली कॅम्प ता. जि. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
22ग्रा. पं. दारणासांगवी, ता. निफाड, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
23अध्यक्ष/सचिव, वैभव ब. उ. सेवाभावी संस्था. मुंढेगाव, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
24ग्रा. पं. लखानी, ता. मालेगाव, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
25अध्यक्ष/सचिव, तगुरुमाऊली ब. उ. मित्र मंडळ कोनांबे, प्रकल्प विंचूर दळवी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.०० (प्रथम हप्ता)
26ग्रा. पं. बेलूर, ता. सिन्नर, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.४.०० (प्रथम हप्ता)
27मनमाड न. प. मनमाड, वार्ड नो १०, सि. सं. नं. १५२८ ता. नांदगाव, जि. नाशिक.व्यायामशाळा साहित्य रु.४.०० (प्रथम व अंतिम हप्ता)
28ग्रा. पं. तळवडे, ता. निफाड, जि. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.४.०० (प्रथम व अंतिम हप्ता)
29ग्रा. पं. तिसगाव, ता. देवळा, जि. नाशिक.व्यायामशाळा बांधकाम रु.४.०० (प्रथम हप्ता)
30अध्यक्ष / सचिव, हर्ष सामाजिक शैक्षणिक ब. उ सेवाभावी संस्था जळगाव (गा.), ता. मालेगाव, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
31ग्रा. पं. विंचुरे, ता. बागलाण, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.४.०० (प्रथम हप्ता)
32ग्रा. पं. अंदरसूल, ता. येवला, जि. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.४.०० (प्रथम व अंतिम हप्ता)
33ग्रा. पं. रामतीर, ता. सटाणा, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.४.०० (प्रथम हप्ता)
34ग्रा. पं. मोहपाडे, ता. मालेगाव, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
35ग्रा. पं. गुळवंच, ता. सिन्नर, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.४.०० (प्रथम व अंतिम हप्ता)
36महाराष्ट्र स्टेट पोलीस हौसिंग अँड वेल्फअर कॉर्पोरेशन ली. द्वारा, पाथर्डी पोलीस वसाहत, इंदिरा नगर, नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.४.०० (प्रथम हप्ता)
37अध्यक्ष/सचिव, जिल्हा क्रीडा संकुल, समिती, नाशिक. खुली व्यायामशाळा साहित्य रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
38अध्यक्ष/सचिव, प्रतिसाद ब. उ. सेवा, मंडळ, समिती,नाशिक.व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.०० (प्रथम हप्ता)
39ग्रा. पं वीरगाव, ता.सटाणा जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (प्रथम हप्ता)
40ग्रा. पं. गोराणे, ता. बागलाण, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.०० (प्रथम हप्ता)
41ग्रा. पं. चिराई(राहुड), ता. बागलाण, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (प्रथम हप्ता)
42अध्यक्ष/सचिव, कै. तुळशीराम सखाराम हिरे शिक्षण संस्था संचालित, जयहिंद इंग्लिश मध्यम स्कूल दाभाडी, ता. मालेगाव, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.०० (प्रथम हप्ता)
43ग्रुप ग्रामपंचायत राजापूर/सोमठाण जोश, (प्रकल्प सोमठाण जोश ) ता. येवला जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.०० (प्रथम हप्ता)
44ग्रा. पं. अंगणगाव, ता. येवला, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.४.०० (प्रथम हप्ता)
45अध्यक्ष/सचिव, राजा शिवाजी मार्गदर्ह्सन केंद्र, नाशिक. व्यायामशाळा नूतनीकरण रु.३.०० (प्रथम हप्ता)
46अध्यक्ष/सचिव, विमल समाज विकास केंद्र, मनमाड जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु ३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
47ग्रा. पं. चिखलओहळ, ता. मालेगाव, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु ३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
48ग्रा. पं. सोनज, ता. मालेगाव, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु ५.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
49ग्रा. पं. वनोली, ता. सटाणा, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.२.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
50ग्रा. पं. चांदोरी, नागपूर, ता. निफाड, जि. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु ३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
51ग्रा. पं. देवळाणे, ता. बागलाण, जि. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु ३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
52अध्यक्ष/सचिव, महात्मा फुले, सांस्कृतिक कला क्रीडा व शिक्षण संस्था वाहेगावसाळ, ता. चांदवड, जि. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु ३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
53ग्रा. पं. सालसाने, ता. चांदवड, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु २.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
54ग्रा. पं. पिंपळकोठे, ता. बागलाण, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु ३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
55अध्य्क्ष / सचिव, श्रीमंत. सत्यजित राजे गायकवाड, शैक्षणिक व सामाजिक संस्था वडेल, ता, मालेगाव, जि, नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु ५.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
56ग्रा. पं. पांढरुन, ता मालेगाव, जि नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु ३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
57ग्रा. पं जामगाव, ता सिन्नर, जि नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.४.०० (प्रथम हप्ता)
58अध्यक्ष / सचिव, रुद्रेश्वर ताराचंद चारीटेबल ट्रस्ट, टाकली, ता. नांदगाव, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
59 अध्यक्ष / सचिव, साई प्रेरणा युवा कला, क्रीडा बहू. सामा. संस्था. घंगाळवाडी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.४.०० (प्रथम हप्ता)
60अध्यक्ष / सचिव,स्वामीविवेकानंद युवा बहू. सामाजिक, संस्था, सोनांबे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
61ग्रुप. ग्रा. पं. वाहेगावसाळ, नारायणखेडे, ता. चांदवड, जी. नाशिक, प्रकल्प नारायणखेडे. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
62ग्रा. पं. क्रांतीनगर, ता.नांदगाव, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.४.०० (प्रथम हप्ता)
63अध्यक्ष / सचिव, श्रीराम बहू सेवा भावी ब. उ. संस्था, येवला, प्रकल्प, पिंपळगाव, जलाल, ता. येवला, जी नाशिक.व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (प्रथम हप्ता)
64ग्रा. पं. डुबेरवाडी, ता.सिन्नर, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.२.०० (प्रथम हप्ता)
65ग्रा. पं. निमगाव, ता. सिन्नर, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.२.०० (प्रथम हप्ता)
66 अध्यक्ष/सचिव, ध्येय ब. उ. सेवा भावी संस्था, नाशिक, प्रकल्प खंबाळे, ता. इगतपुरी, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.६० (प्रथम हप्ता)
67ग्रा. पं. कुंदेवाडी, ता. सिन्नर, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.२.०० (प्रथम हप्ता)
68 अध्यक्ष/सचिव, कुलदैवत म्हाळसादेवी शैक्षणिक बहू संस्था, ता. कळवण, जी नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम ३.९० (अंतिम हफ्ता)
69ग्रा. पं. कारंजाड, ता. सटाणा, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
70ग्रा. पं. जाखोरी, ता. जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.५.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
71ग्रा. पं. बलायदुरी, ता. इगतपुरी, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
72ग्रा. पं. खीरमानी, ता. बागलाण. जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
73ग्रा. पं. नामपूर, ता. सटाणा. जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.२.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
74ग्रा. पं. आंबेबहुल, ता. जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.२.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
75ग्रा. पं. नारायणगाव, ता. चांदवड, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.२.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
76ग्रा. पं. वाघळे , ता.बागलाण, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.२.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
77म. न. पा. प्रभाग क्र. सर्वे नं. भा भा नगर किनारा हॉटेल जवळ, ता. जी. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.२.५०
78म. न. पा. प्रभाग क्र. सर्वे नं. कै. धारू पगारे व्यायाम शाळा, ता. जी नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.२.५०
79म. न. पा. प्रभाग क्र. सर्वे नं. कै. जनरल वैद्य नगर येथील व्यायाम व्यायाम शाळा, ता. जी. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.२.५०
80म. न. पा. प्रभाग क्र. ०५ सर्वे नं. २०५, शिवतेज नगर टेलेफोन एक्सचेज जवळ, महिला व्यायाम शाळा मेहरे धाम पंचवटी, जी. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.२.५०
81म. न. पा प्रभाग क्र. १२ सर्वे नं. अहिल्याराम व्यायाम शाळा, रामकुंड पंचवटी, जी. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.२.५०
82म. न. पा. प्रभाग क्र. ५९ सर्वे नं.१२/४/२ तरण तलाव, जगताप मळा, नाशिक रोड. व्यायामशाळा साहित्य रु.२.५०
83म. न. पा. प्रभाग क्र. ५८ सर्वे नं.२७३/१८ सिद्धार्थ एकता व्यायामशाळा, देवळाली शिवार, नाशिक रोड. व्यायामशाळा साहित्य रु.२.५०
84म. न. पा प्रभाग क्र. ०१ सर्वे नं. २२५/अ/१, बजरंग मित्र मंडळ व्यायामशाळा, वैदूवाडी, दिंडोरी रोड, महसुल, नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.२.५०
85म. न. पा प्रभाग क्र. ५५ (नवीन .प्र. क्र. 20) सर्वे नं. २५/अ/२/५, धुरमवर्ण गणेश हॉल नामदेव डावखरे व्यायाम शाळा, गायकवाड मळा जयभवानी रोड, नाशिक रोड. व्यायामशाळा साहित्य रु.२.५०
86म. न. पा प्रभाग क्र. ५६, सर्वे नं.४९/३/ब/३, मधुबन कला मित्र मंडळ संचालित व्यायाम शाळा मधुबन रोव हौसे उद्यानाजवळ, नाशिक रोड. व्यायामशाळा साहित्य रु.२.५०
87म. न. पा प्रभाग क्र. १०, सर्वे नं. १४९, वाल्मिक नगर पंचवटी नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.२.५०
88म. न. पा प्रभाग क्र. ०८ सर्वे नं. ७९, श्रीराम व्यायाम शाळा रॅम गार्डन जवळ पेठ रोड नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.२.५०
89म. न. पा प्रभाग क्र. १०( नवीन. प्र. क्र. ०३) संत जनार्दन स्वामी नगर औरंगाबाद नका पंचवटी नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य रु.२.५०
90म. न. पा प्रभाग क्र. 55( नवीन. प्र. क्र. ०३) सर्वे नं. २४/अ/१/६/३/ग निसगोर्पचार केंद्र येथील व्यायामशाळा, जेतवन नर्सरी जवळ, जयभवानी रोड, नाशिक रोड. व्यायामशाळा साहित्य रु.२.५०
91ग्रा. पं. जायखेडा, तालुका. सटाणा, जी. नाशिक.व्यायामशाळा बांधकाम २.००(प्रथम हप्ता)
92ग्रा. पं. चाटोरी, ता. निफाड, जी. नाशिक. व्यायामशाळा साहित्य २.००
93अध्यक्ष / सचिव, सदगुरु जनार्दन स्वामी, ब. उ. संस्था संचालित सदगुरु, उ.प्राथ. व उ. मा विद्या, अंगुळगाव, ता. येवला, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
94अध्यक्ष / सचिव, साम्य एज्यु. अँड वेल्फेअर सो सा संचलित श्री छत्रपती शिवाजी महाराज इं मे स्कूल निमगाव मढ, ता. येवला, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
95अध्यक्ष / सचिव, श्री खंडूमामा शेलार, ब. उ ग्रामविकास संस्था विखरणी, ता. येवला, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
96अध्यक्ष / सचिव, धर्मात्मा शै सा महिला मंडळ दरेगाव, ता. मालेगाव, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
97 अध्यक्ष/सचिव, ब. उ ग्रामविकास संस्था सोमठाणे, ता. सिन्नर, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
98अध्यक्ष / सचिव, विष्णुपंत कोंडाजी कुळधर, शी. प्र. मंडळ सायगाव, ता. येवला, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
99 अध्यक्ष / सचिव, दि लासलगाव नॅशनल एज्यु सो सा लासलगाव तालुका निफाड, जी नाशिक. द्वारा संचलित नॅशनल उर्दू हाय. अँड जुनिअर कॉलेज, लासलगाव. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
100अध्यक्ष / सचिव, शिक्षण विद्या प्रसारक मंडळ. खडकमाळेगाव. ता. निफाड, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
101 अध्यक्ष / सचिव, धुळगाव व्यायाम शाळा व.ब.उ.संस्था धुळगाव, ता. येवला, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
102ग्रा. पं. राहुड, ता. चांदवड, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
103 अध्यक्ष / सचिव, शिव युवा प्रतिष्ठान शीगवे बाहुला देवळाली कॅम्प ता. जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.१.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
104 अध्यक्ष / सचिव, दौलती ब. उ. संस्था, सोयगाव, ता. मालेगाव. ता. जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.१.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
105 अध्यक्ष/सचिव, नाईक वाडी वे सेवा संस्था सिन्नर प्रकल्प जामगाव, ता. सिन्नर जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.२.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
106 अध्यक्ष / सचिव, कलावती ब. उ. सेवाभावी संस्था प्रकल्प नाशिक समनेरे, ता इगतपुरी, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.२.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
107 अध्यक्ष / सचिव, श्रमिक साधना ब. उ. मंडळ, ता. नांदगाव, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.२.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
108 अध्यक्ष/सचिव,नेहेरु युवा मंडळ पापडेवाडी, ता सिन्नर, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.१.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
109 अध्यक्ष/सचिव, नेहेरु युवा मंडळ क्रीडा जनकल्याण सा वि संस्था औधेवाडी ( गावठा ), ता सिन्नर, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.१.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
110 अध्यक्ष/सचिव, नेहेरु युवा ग्रामविकास संस्था नाशिक प्रकल्प सोमठाणे, ता सिन्नर, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.१.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता))
111 ग्रा. पं. मुलाने, ता. सटाणा, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.२.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
112 अध्यक्ष/सचिव, नेहेरु युवा मंडळ सोनारी, ता सिन्नर, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.२.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
113 ग्रा. पं. डुबेरे, ता. सिन्नर, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.२.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
114 ग्रा. पं. मोरेनगर, ता. बागलाण, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
115 ग्रा. पं. जोरण, ता. बागलाण, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.३.५० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)
116 ग्रा. पं. सीताने, ता. मालेगाव, जी. नाशिक. व्यायामशाळा बांधकाम रु.२.०० (द्वितीय व अंतिम हप्ता)